Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ammoniak fra udbringning - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Skærpelse af de generelle regler kan ske ved yderligere krav inden for en vis afstand af naturarealet. Kravene kan være nedfældning af gylle, tidligere nedbringning end efter de generelle regler, eller ingen udbringning af husdyrgødning. Hvis der stilles krav om at der ikke må udbringes husdyrgødning på et større areal, bør arealet ikke medregnes i harmoniarealet. I modsat fald vil det give et forkert billede af det reelle dyretryk.

Vilkår om nedfældning kan kun stilles, hvis ansøger har de tekniske muligheder for at imødekomme dem. Vilkår om ingen udbringning kan kun bruges, når ansøger har andre muligheder for at udbringe husdyrgødningen, fordi arealet udgår af harmoniarealet.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Eventuelle vilkår i relation til BAT: Såfremt det er relevant at stille vilkår i relation til ammoniakemissionen ved udbringning af husdyrgødning begrundet i BAT, må du kun stille vilkår til den teknik eller teknologi, som ansøger vælger til opfyldelse af den af kommunen fastlagte emissionsgrænseværdi for ammoniakemission. Vilkårene skal rette sig mod indretning, drift og egenkontrol.

Vilkårsbank

Vilkårsbanken er en række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges. Standardteksterne for vilkår og hjælpeteksterne findes også i sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Nedfældning af flydende husdyrgødning på bestemte arealer (D81)

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun foretages ved nedfældning på følgende arealer: Mark nr. {x, x, x…}. Markerne er vist på kortet i bilag {x}.

Vilkåret kan bruges for at mindske kvælstofdeposition på natur. Vilkåret kan kun bruges, hvis ansøger har de tekniske muligheder for at imødekomme det. Det er hensigten, at kommunen vedlægger et bilag til miljøgodkendelsen med et kort, som viser hvor udbringning skal ske ved nedfældning. Vilkår K81-82 bruges som egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Nedfældning af gylle i vinterafgrøder".

Nedfældning af flydende husdyrgødning i vinterafgrøder (D82)

Flydende husdyrgødning skal nedfældes i vinterafgrøder. Nedfældningsrenderne skal være tildækkede efter nedfældningen.
Vilkåret stilles ved nedfældning af flydende husdyrgødning i vinterafgrøder. Vilkår K81-82 bruges som egenkontrol. Få flere oplysninger i teknologibladet "Nedfældning af gylle i vinterafgrøder".

Dokumentation for nedfældning af flydende husdyrgødning (K81-82)

Dokumentation for nedfældningen - enten i form af faktura fra maskinstation eller internt regnskab fra markdriftsfællesskab, hvoraf husdyrbrugets udbringningsarealer fremgår, eller i form af logbog over husdyrbrugets udbringningsarealer, hvis eget nedfældningsudstyr er anvendt – skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D81 eller D82 om nedfældning stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på dokumentation ved tilsyn. Det er muligt indenfor en periode på to uger efter gyllenedfældningen at se nedfældningsrillerne i marker med vinterafgrøder og græs. Såfremt dokumentationen består af faktura, skal følgende oplysninger fremgå heraf: Nedfældning af gylle, marknummer og afgrøde. Få flere oplysninger i teknologibladet "Nedfældning af gylle i vinterafgrøder".

Bræmme uden tilførsel af husdyrgødning (D83)

I en afstand af {x} m fra {naturområde} må der ikke udbringes husdyrgødning. Det er vist på kortet i bilag {x}, hvor der ikke må udbringes husdyrgødning i henhold til dette vilkår.

Ved brug af dette vilkår stilles der krav om en bræmme uden tilførsel af husdyrgødning langs et vandløb. Vilkåret kan bruges for at mindske kvælstofdeposition på natur. Det er hensigten, at kommunen vedlægger et bilag til miljøgodkendelsen med et kort, som viser bræmmen.

Version 2.0 - 14. januar 2011