Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37

Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for.

Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside)

Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af ensilagepladsen eller -siloen.
  2. Til- og frakørselsforhold til ensilagepladsen eller -siloen.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Matrikelnummer, hvor ensilagepladsen eller -siloen ønskes placeret.
 3. Tegninger af ensilagepladsen eller -siloen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
 4. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af ensilagepladsen eller -siloen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
 5. Ensilagepladsens eller -siloens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, nr. 1-5 og 7.
 6. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011