Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Gødningsregnskab - Ansøgning

RSS

Sådan gør du

I ansøgningens afsnit ”Gødningsregnskab” skal du som ansøger lave en systematisk oversigt over produceret husdyrgødning, afsat og tilført husdyrgødning på bedriften både i nudrift og ansøgt drift. Herved kan den samlede mængde udbragt husdyrgødning beregnes.

Ved nudrift forstås den nuværende lovlige husdyrproduktion på den bedrift, der ansøger. Ved nudrift er der desuden begrænsninger for, hvilke tilførsler af husdyrgødning fra andre bedrifter, der kan anføres. Tilførslerne skal som udgangspunkt opgives som et gennemsnit af de sidste 5 års tilførsler til bedriften.

På nye arealer i ansøgt drift, dvs. arealer der hidtil ikke var en del af bedriften, må den tidligere tildeling af husdyrgødning ikke indgå i nudriften for det ansøgte projekt. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor de nye arealer omfatter en hel tidligere bedrift, således at der foreligger oplysninger om overførselsaftaler hertil.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Tilførsel og fraførsel af husdyrgødning i nudrift

Da miljøvurderingen af nitrat til grundvand og fosforoverskud sker ud fra beregnet merbelastning, vil ansøger have en fordel ved i nudriften at have så stor en tilførsel af husdyrgødning som muligt. Det er derfor nødvendigt, at nudriften ikke kun er en angivelse af situationen et enkelt år før ansøgningen, men at nettotilførslen til bedriften (tilførsel minus fraførsel) fra andre bedrifter svarer til gennemsnittet for de sidste 5 år. Såfremt bedriften er udvidet inden for de sidste 5 år, er det gennemsnittet for perioden siden sidste udvidelse. Kommunen kan i den forbindelse kræve at se overførselsaftaler for de sidste 5 år.

Version 2.0 - 14. januar 2011