Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Økologi § 37 - Anmeldelse

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 12/03/2013 11:36Sådan gør du

Du skal ved anmeldelsen oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5 a. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive: 1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte, 2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og 3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
 3. Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
 4. Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 19 i og 19 j. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
 5. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
 6. Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
 7. Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
 8. Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
 9. Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 19 k, stk. 5.
 10. Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 19 c, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 19 h, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 19 k.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 19 h skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 19 k. Ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin inklusiv de nødvendige ændringer af staldanlæg kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-12.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 kan kun omfatte husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug.

Stk. 3. Dyreholdets størrelse og sammensætning må ikke ændres, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning, skal følgende afstand overholdes mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg, men ikke mobile hytter:
 1. Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på 15-75 dyreenheder:
  a) 300 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
  b) 100 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 2. Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på over 75 dyreenheder:
  a) 900 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
  b) 300 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 5. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til før anvendelse af denne anmeldeordning, skal afstanden fra ammoniakfølsom natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, være mindst 50 meter til nærmeste folds kant og mindst 100 meter til nærmeste mobile hytte.

Stk. 6. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal hver især overholde ét af følgende krav: a) Der udbringes maksimalt gødning fra 0,6 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften. b) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. bilag 3, punkt C, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3 ifølge bilag 4, nr. 1, punkt A og B.

Stk. 7. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget skal efter ændringen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

Stk. 8. Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget skal opfylde § 19 c, stk. 4, nr. 1-4 samt nr. 6 og 7. Der må kun bygges i det omfang, det er nødvendigt i forhold til omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold, jf. stk. 2, og byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg.

Stk. 9. Mobile hytter kan opstilles, når følgende betingelser er opfyldt:
 1. Hytterne skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.
 2. Højden på hytterne må højest være 2,5 meter.
 3. Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, må højest være 10 m2.
 4. Det samlede grundareal må højest være 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser, bygges sammen eller opstilles samlet.
 5. Hytterne skal have samme udformning og placeres i enkle mønstre. 1. punktum kan fraviges i det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen gør det nødvendigt.
 6. Indretning og drift skal ske i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold.

Stk. 10. Staldanlæg og mobile hytter, jf. stk. 8 og 9, må ikke placeres inden for:
 1. Fredede områder.
 2. Klitfredningslinje.
 3. Strandbeskyttelseslinje.
 4. Sø- og åbeskyttelseslinje.
 5. Skovbyggelinje.
 6. Fortidsmindebeskyttelseslinje.
 7. Områder, der er omfattet af § 11 a, nr. 15-17, i lov om planlægning.

Stk. 11. Ønskes et anmeldt dyrehold efterfølgende omlagt til ikke-økologisk drift med mere end 15 dyreenheder, forudsætter denne ændring tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 12. De mobile hytter skal fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører.«

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, §§ 19 f-19 k og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 5 a er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4, og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Stk. 8. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 9. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af økologisk produktion

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg.
  2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Størrelsen og sammensætningen af den anmeldte svineproduktion. Dvs. angivelse af dyretype, produktionsform f.eks. vægtangivelser og antal dyr af hver type.
 3. Hvis anmeldelsen omfatter etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg, skal følgende oplysninger afgives:
  1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
  2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
  3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.
  4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri.
 4. Hvis anmeldelsen omfatter opstilling af mobile hytter:
  1. Kort, der viser hvor der ønskes mulighed for at placere hytterne. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for placering af hytterne.
 5. Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur.
 6. Dokumentation for, at betingelse nr. 4 (under fanebladet "Vurdering") om anvendelse af husdyrgødning og anden organisk gødning opfyldes.
 7. Dokumentation for at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for lugt overholdes. Lugtberegning for frilandssvin foretages ud fra worst case placering af de mobile hytter.Lugtberegning for frilandssvin

Lugtberegningen for frilandssvin kan gennemføres i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk ved at indtegne hytterne i worst case placering i forhold til forskellige kategorier af naboer. Kommunen skal på det grundlag tjekke, om hytterne har den tilstrækkelige afstand til omboende.

Metoden følger praksis for indtegning af markstakke, som også placeres worst case selvom de i mange år i virkeligheden er placeret med større afstand.

Umiddelbart vurderer Miljøstyrelsen, at det vil være tilstrækkeligt at tegne hele området af hytter i worst case situationen som ét "staldanlæg" i stedet for at indtegne hver enkelt hytte.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011