Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Økologi - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 15/10/2013 23:03Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25 og § 27.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 28-37, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring. Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 28-37, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 35 og 36. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 37, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 28-37, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 30, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 34, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 37. Stk. 3. En anmeldelse efter § 34 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 37. Ændring af ikke autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin inklusiv de nødvendige ændringer af staldanlæg kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-12. Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 kan kun omfatte husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug. Stk. 3. Dyreholdets størrelse og sammensætning må ikke ændres, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning, skal følgende afstand overholdes mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg, men ikke mobile hytter:
1) Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på 15-75 dyreenheder:
a) 300 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
b) 100 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2) Ved en produktion af økologiske søer, smågrise og slagtesvin på over 75 dyreenheder:
a) 900 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
b) 300 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 5. Medmindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til før anvendelse af denne anmeldeordning, skal afstanden fra ammoniakfølsom natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, være mindst 50 meter til nærmeste folds kant og mindst 100 meter til nærmeste mobile hytte. Stk. 6. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal hver især overholde ét af følgende krav:
1) Der udbringes maksimalt gødning fra 0,6 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
2) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. bilag 3, punkt C, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3 ifølge bilag 4, nr. 1, punkt A og B.

Stk. 7. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget skal efter ændringen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B. Stk. 8. Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget skal opfylde § 30, stk. 4, nr. 1-4, samt nr. 6 og 7. Der må kun bygges i det omfang, det er nødvendigt i forhold til omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold, jf. stk. 2, og byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg. Stk. 9. Mobile hytter kan opstilles, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Hytterne skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.
2) Højden på hytterne må højest være 2,5 meter.
3) Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, må højest være 10 m2.
4) Det samlede grundareal må højest være 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser, bygges sammen eller opstilles samlet.
5) Hytterne skal have samme udformning og placeres i enkle mønstre, jf. dog 2. pkt. 1. pkt. kan fraviges, i det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen gør det nødvendigt.
6) Indretning og drift skal ske i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold. Stk. 10. Staldanlæg og mobile hytter, jf. stk. 8 og 9, må ikke placeres inden for:
1) Fredede områder.
2) Klitfredningslinje.
3) Strandbeskyttelseslinje.
4) Sø- og åbeskyttelseslinje.
5) Skovbyggelinje.
6) Fortidsmindebeskyttelseslinje.
7) Områder, der er omfattet af § 11 a, nr. 15-17, i lov om planlægning. Stk. 11. Ønskes et anmeldt dyrehold efterfølgende omlagt til ikke autoriseret økologisk drift med mere end 15 dyreenheder, forudsætter denne ændring tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 12. De mobile hytter skal fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører.

§ 38. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 28-37 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 28-37 overholder kravene i §§ 28-37 og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 28-37 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles. Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 28-37 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne. Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 28, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4. Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 28-37. Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom. § 39. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske ændring af konventionel produktion af søer eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin inklusiv de nødvendige ændringer af staldanlæg efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Anmeldelsen omfatter kun husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af et husdyrbrug.
 2. Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke, jf. dog betingelse nr. 3. Dette giver følgende muligheder:
  • Dyreholdet bibeholdes på nuværende niveau med den fleksibilitet, som er angivet i afklaringsnotatet fra nov. 2004.
  • Dyreholdet indenfor en dyretype kan altid lovligt reduceres.
  • Dyreholdet kan ændres således, at produktionen af visse dyretyper øges, mens andre reduceres. Dette vil kræve en kombination med anmeldeordningen § 31 og de deraf følgende krav og muligheder.
  • Bekendtgørelsen angiver, at det ikke altid er muligt at fastholde dyreholdets størrelse og sammensætning. Hvis visse afstandskrav til ammoniakfølsomme naturområder ikke kan overholdes, kræves en halvering af dyreholdet beregnet på baggrund af den aktuelle omregningsfaktorer for dyreholdet på husdyrbruget. Det skal præciseres, at selv om to ejendomme er godkendt som et samlet anlæg, skal halveringen beregnes i forholdtil de enkelte husdyrbrug.
 3. Nedenstående minimumsafstande overholdes, med mindre antallet af dyreenheder med søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til produktionen før anvendelse af anmeldeordningen for økologi:
  • Mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg (men ikke mobile hytter) ved en produktion på 15 - 75 DE:
   a. 300 meter til naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 1
   b. 100 meter til områder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 2
  • Mellem ammoniakfølsom natur og nærmeste staldanlæg (men ikke mobile hytter) ved en produktion på mere end 75 DE:
   a. 900 meter til naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 1
   b. 300 meter til områder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1, nr. 2
  • 50 meter mellem natur omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1 og nærmeste folds kant
  • 100 meter mellem natur omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1 og nærmeste mobile hytte
 4. Bedriften som husdyrbruget er tilknyttet og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, overholder hver især ét af følgende krav:
  a. Der udbringes maksimalt gødning fra 0,6 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer. Der anvendes ikke andre organiske gødninger på bedriften.
  b. Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt C, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3 ifølge bekendtgørelsens bilag 4, nr. 1, punkt A og B.
 5. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget overholder efter ændringen beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
 6. Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget (løbegårde er undtaget fra denne betingelse):
  a. Medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
  b. Fremstår i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, og byggematerialer, farver og taghældning på det nye staldanlæg eller på tilbygningen til eksisterende staldanlæg fremstår i samme stil som ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
  c. Overstiger ikke bygningsbredden på det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 %, dog maksimalt 2 meter.
  d. Overstiger ikke bygningshøjden på det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
  e. Der ligger 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, udføres ikke nærmere nabobeboelse end det anlæg, der udvides eller ændres.
 7. Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, er bevaret uændret eller er flyttet i retning væk fra nedenstående naturområder, hvis tilbygningen eller ændringen er placeret 300 meter eller mindre fra:
  a) naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1
  b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
  c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
  d) ammoniakfølsom skov, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3.
 8. Der bygges kun i det omfang, det er nødvendigt i forhold til omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold.
 9. Byggeriet indebærer ikke renovering af eksisterende staldanlæg.
 10. Hvis der opstilles mobile hytter, er følgende betingelser opfyldt:
  a. Hytterne fremstår i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.
  b. Højden på hytterne er højest 2,5 meter.
  c. Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, er højest 10 m2.
  d. Det samlede grundareal er højest 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser, bygges sammen eller opstilles samlet.
  e. Hytterne har den samme udformning og placeres i enkle mønstre.
  Dette kan dog fraviges i det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen, gør det nødvendigt.
  f. Indretning og drift af hytterne sker i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold.
 11. Staldanlæg og mobile hytter placeres ikke inden for:
  a. Fredede områder.
  b. Klitfredningslinje.
  c. Strandbeskyttelseslinje.
  d. Sø- og åbeskyttelseslinje.
  e. Skovbyggelinje.
  f. Fortidsmindebeskyttelseslinje.
  g. Områder, der er omfattet af § 11 a, nr. 16, 17 og 19, i Planloven.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er der ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Mobile hytter

Hvis der opstilles mobile hytter, skal de fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører.

Galvaniserede hytter vil kunne leve op til kravet om, at mobile hytter skal fremstå i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede (f.eks. sorte, brune og grålige nuancer) ikke-reflekterende overflader, når de over tid (1-2 år) bliver mere matte, eller når hytterne gives en ruflet eller børstet overflade, som nedsætter refleksionen fra dem.

Mobile hytter, der enkeltvis højest må være 10 m2, indeholder én enkelt stiplads, der således kan rumme én so med smågrise. Smågrisene går i stipladsen ved soen frem til fravænning. Hvis de mobile hytter sammenstilles eller bygges sammen, må en samlet opstillings grundareal ikke være over 40 m2. Hvis der er flere samlede opstillinger af mobile hytter på husdyrbruget, skal de fremstå som enkeltstående enheder i landskabet. I praksis vil det betyde, at der typisk skal være mindst 20 meter mellem de enkelte samlede opstillinger af mobile hytter.

Kravet om, at de mobile hytter skal have den samme udformning, betyder ikke, at hytterne nødvendigvis skal være kopier af hinanden. De mobile hytter skal imidlertid fremstå i samme farver og udtryk, hvilket betyder, at hytterne alle skal have samme form, som for eksempel buede tage.

Efterfølgende omlægning til ikke-økologisk drift

Hvis en autoriseret økologisk produktion efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37 ønskes omlagt til ikke-økologisk drift med mere end 15 DE, skal der ansøges om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Version 2.0 - 14. januar 2011