Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fluer og skadedyr - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 06/07/2010 10:51


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


   Sådan gør du
   Retsgrundlag
   Vil du vide mere?
       Fluer
       Rotter


Sådan gør du

Du bør som kommunal sagsbehandler stille vilkår om forebyggende foranstaltninger for den pågældende driftsform ud fra Skadedyrslaboratoriets retningslinier. Der skal stilles vilkår om at væsentlige gener fra skadedyr bekæmpes ud fra Skadedyrslaboratoriets retningslinier. Rottebekæmpelsen foretages dog af kommunen.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses,

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
11) krav om begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget),

Vil du vide mere?

Fluer


Som udgangspunkt kan der stilles vilkår om at bekæmpelse af fluer bør ske i henhold til Skadedyrlaboratoriets vejledninger:
Retningslinjer for fluebekæmpelse på gårde med husdyr Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme.

Hvis den ansøgte produktionsform erfaringsmæssigt vil producere mange fluelarver, eller hvis stald eller lager er placeret inden for kort afstand til naboer, kan det være relevant at stille mere præcise vilkår til indretning. Det vil være relevant at stille vilkår om indretningen af stald og højt hygiejneniveau med henblik på at forebygge udklækningssteder for fluelarver. Derudover kan det være relevant at stille vilkår til hyppigheden af udmugning både generelt, men særligt hvor der bruges store strøelsesmængder, som fx i kalvebokse. Det kan også være relevant at stille vilkår om hyppigheden af udslusning af gylle. Der findes flere forskellige muligheder for fluebekæmpelse, og valg af den bedst egnede metode afhænger af de aktuelle forhold.

Gammeldags stablede møddinger kan udbygges trinvist, således at den friske gødning har så lille overflade og så stor dybde som muligt. Der skal som altid stilles vilkår om at dække overfladen af møddingen med en presenning, er dette en meget effektiv metode til at forhindre flueudvikling og for den sags skyld afdampning af ammoniak. Presenningen forhindrer gødningsvarmen i at slippe væk, og fluelarver dør ved temperaturer over 45oC.

I forhold til oplag af husdyrgødning og ensilage i marken kan det være relevant at sætte vilkår om placering i en tilstrækkelig afstand i forhold til nabobebyggelse.

Eksempel på vilkår:

  • Der skal i forbindelse med driften af stalden føres en effektiv flue og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Rotter


Som udgangspunkt bør der stilles vilkår om, at stalde, lagere og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret stand og rimelig orden m.v. med henblik på forhindre gode levemuligheder for rotter. Det kan også være relevant at stille vilkår om opsættelse af rottefælder. I særlige tilfælde kan det være relevant at stille vilkår om, at kommunalbestyrelsen skal kontaktes, hvis der konstateres rotter med henblik på sikre, at kommunalbestyrelsen får den nødvendige information for at kunne foretage en effektiv rottebekæmpelse.

Rottebekæmpelsen vil typisk bestå i, at landmanden indgår en serviceaftale med et bekæmpelsesfirma, som tilser de opsatte giftkasser.Version 2.0 - 14. januar 2011