Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Lugt fra pelsdyranlæg-Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 29/10/2013 15:31


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Driver du et husdyrbrug, hvor der alene holdes pelsdyr ELLER et brug med blandet besætning, men hvor produktionen af andre dyr end pelsdyr ikke overstiger 15 dyreenheder, skal du i forhold til lugt kun overholde de afstandskrav, der er angivet i pelsdyrbekendtgørelsen. Afstandene beregnes fra det punkt på de anlæg, der afgiver lugt, der ligger nærmest det relevante område.

Driver du et brug med en blandet besætning af pelsdyr og andre dyr, og hvor produktionen af andre dyr end pelsdyr overstiger 15 dyreenheder, skal du foretage en lugtberegning som beskrevet som beskrevet i afsnittet Lugt fra øvrige anlæg, vurdering. Ved denne beregning skal du anvende en lugtemission på 6 OUe/s pr. årstæve pelsdyr eller 264 OUe/s pr. dyreenhed pelsdyr sammen med de øvrige parametre for andre dyr end pelsdyr.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår:
"§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

10) Målefast oversigtsplaner passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

H. Oplysninger om forurening og genepåvirkning fra husdyrbruget, samt forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

30) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne, samt oplysninger om kilder til luftforurening, der kan forurene miljøet væsentligt. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener og luftforurening beskrives, herunder angivelse af effekt og andre relevante driftparametre for de pågældende rensningsforanstaltninger."


Links til Retsinformation:
Husdyrgodkendelsesloven
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.

Vil du vide mere

Se afsnittet Lugt fra pelsdyranlæg, vurdering, vil du vide mere


Version 2.0 - 14. januar 2011