Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Lugt fra pelsdyranlæg-Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 28/02/2014 12:57


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Erhvervet har fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i efteråret 2013.

Indtil offentliggørelsen af disse lugtmålinger var der ikke tilgængelig viden om lugtemissionerne fra minkfarme. Det var således ikke fagligt grundlag for at beregne om beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, var overholdt for minkfarme.

Der er nu etableret et tilstrækkeligt fagligt grundlag, og Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 7 OU/E/S/årstæve.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, der kan være relevant for alle afgørelser, der træffes efter det tidspunkt den nye viden er offentliggjort den 28. februar 2014. Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Du kan læse mere om lugt og miljøgodkendelser i afsnittet Lugt, og du kan læse mere om overgangen til lugtberegninger for mink i afsnittet Overgangsordninger eksempel B.Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår:
"§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"C. Oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

10) Målefast oversigtsplaner passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.

H. Oplysninger om forurening og genepåvirkning fra husdyrbruget, samt forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

30) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne, samt oplysninger om kilder til luftforurening, der kan forurene miljøet væsentligt. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener og luftforurening beskrives, herunder angivelse af effekt og andre relevante driftparametre for de pågældende rensningsforanstaltninger."


Links til Retsinformation:
Husdyrgodkendelsesloven
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v.Vil du vide mere

Se afsnittet Lugt fra pelsdyranlæg, vurdering, vil du vide mere


Version 2.0 - 14. januar 2011