Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Miljøeffektive teknologier eller teknikker-Anmeldelse

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 22/01/2013 00:42Sådan gør du

Du skal ved anmeldelsen oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5 a. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 19 i og 19 j. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 19 k, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 19 c, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 19 h, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 19 k.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 19 h skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 19 h. Miljøeffektive teknologier eller teknikker kan afprøves på eksisterende husdyrbrug efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Husdyrbruget har en godkendelse meddelt efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2) Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke.
3) Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldanlæg øges ikke som følge af afprøvning af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.
4) For husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal emissionsgrænseværdierne overholdes, jf. §§ 11 a-11 e.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 meter fra:
1) Nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
2) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde,
3) Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
4) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
5) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.
6) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
7) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Stk. 4. Nødvendiggør afprøvningen af miljøeffektive teknologier eller teknikker etablering, udvidelse eller ændring af anlægget, skal følgende betingelser desuden være opfyldt:
1) Byggeriet begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.
2) Byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg.
3) Ny bygningsmasse må samlet set ikke overstige 250 m3 i bygningsrumfang. Der kan dog etableres op til 500 m3 i bygningsrumfang, når byggeriet fremstår som beskrevet i nr. 5, litra b.
4) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast.
5) Byggeriet skal fremstå
a) i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højest være 5 meter, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller
b) i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde på det eksisterende byggeri.
6) Byggeriet må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn og skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.

Stk. 5. Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan forlænge afprøvningsperioden med op til et år.

Stk. 6. Byggeri, der ikke er opført i overensstemmelse med stk. 4, nr. 5, litra b, skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre kommunalbestyrelsen forinden har modtaget en ansøgning om godkendelse af byggeriet efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12. Hvis en ansøgning om godkendelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest tre måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d og §§ 19 f-19 k, skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2.. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, §§ 19 f-19 k og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 5 a er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4, og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Stk. 8. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 9. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse efter §§ 19-19 d og 19 f-19 k ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte.
  2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. En beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.
 3. Redegørelse for, at forureningen fra hele husdyrbruget og de enkelte staldanlæg ikke øges som følge af afprøvningen af den anmeldte teknologi eller teknik.
 4. Redegørelse for behovet for ændringer på anlægget som følge af afprøvningen.

Hvis der ønskes opført nyt byggeri oplyses desuden om følgende:

 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
 3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.
 4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under afsnittet "Vurdering" kan du læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011