Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Husdyrbrugets ophør - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis du som ansøger indgiver anmodning om en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 2 og 3, skal du her beskrive, hvilke tiltag du vil gennemføre, hvis husdyrbruget ikke længere skal drives på ejendommen. Tiltagene skal være rettet mod at forhindre, at forurenende elementer efterlades på ejendommen efter driftsophør. Der skal i den forbindelse blandt andet redegøres for bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, foderrester og døde dyr, affald og lignende.

Skal der opstilles en ny beholder til flydende husdyrgødning adskilt fra eksisterende bebyggelse, skal ansøger angive, at ansøger er indstillet på at fjerne denne, når den ikke er nødvendig for markdriften længere.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår:

§ 6 ...
Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger der fremgår af stk. 3 indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
...

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
...
M. oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
43) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.


§ 43. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse.
Stk. 2. Ved ophør forstås
1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller
3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Jordforureningslovens kapitel 4 b:
§ 38 k. Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal driftsherren vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter.
Stk. 2. Inden vurderingen efter stk. 1 foretages, skal driftsherren indsende oplæg herom til miljømyndigheden.
Stk. 3. Miljømyndigheden giver driftsherren påbud om, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages, og en frist herfor. Der kan herunder gives påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. til brug for vurderingen.
Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om, hvilke aktiviteter på listevirksomheder der er omfattet af stk. 1, og regler om, hvornår der er tale om driftsophør, herunder i hvilke tilfælde nedsættelse af virksomhedens eller husdyrbrugets kapacitet anses for driftsophør.
Stk. 5. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om:
1) Indhold og omfang af vurderingen efter stk. 1.
2) Frist for indsendelse af oplæg til, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages, jf. stk. 2.
3) Påbud efter stk. 3.


Se bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i Lovgrundlaget for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Vil du vide mere

Anmeldelse af driftsophør
Et IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophøret anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til en vurdering af jord og grundvand for de aktiviteter, der er tilknyttet anlægget, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om jordforurening. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen også indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.


Inden for fristen på fire uger skal driftsherren alene sende et oplæg til, hvordan vurderingen skal foretages. Dette vil efterfølgende resultere i et påbud fra miljømyndigheden om, hvordan vurderingen skal foretages. Vurderingen består altså af flere trin, der skal gennemføres, inden virksomheden lukker ned.


Hvis der ved driften ikke har været anvendt stoffer, der kan give anledning til jord- eller grundvandsforurening, skal der som udgangspunkt ikke foretages målinger i forbindelse med vurderingen. I forbindelse med husdyrbrug kan vurderingen f.eks. alene bestå i en konstatering af, at der ikke er grund til at foretage målinger, da den historiske redegørelse viser, at der ikke er anvendt stoffer, der kan give anledning til jord- eller grundvandsforurening. Derudover vurderes det, at svine- eller fjerkræbrug ikke fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer. Opbevaring og brug af sprøjtemidler, der anvendes i planteproduktionen er ikke en del af IE-aktiviteten.

Version 2.0 - 14. januar 2011