Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Husdyrbrugets ophør - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler både for § 11- og § 12-virksomhederne opstille vilkår for forureningsfjernelse og retablering af ejendommen ved husdyrbrugets ophør. Det kan være vilkår om fjernelse af husdyrgødning, affald, maskiner mv. Hvis der er opført gyllebeholdere i det åbne land, skal der opstilles vilkår om fjernelse heraf, når den ikke længere er nødvendig af hensyn til markdriften.

Hvis det vurderes relevant, kan der stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør af driften eller dele af driften inden en given frist.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1 fremgår:
"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
14) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Vil du vide mere?

Vilkårsbank

Oprydning ved ophør (D03)

Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv.

Bygning bringes tilbage til oprindelig stand (D04)

Ejendommens bygninger skal rengøres og {bygning x} bringes tilbage til sin oprindelige stand.

Version 2.0 - 14. januar 2011