Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Påvirkning af natur - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler stille vilkår, der sikrer, at naturområder ikke forurenes væsentligt ved ammoniakpåvirkning fra det ansøgte.

Kommunen skal herved stille vilkår som angivet i afsnittet om vilkår vedrørende ammoniaktab. Kommunen er altid forpligtet til at vurdere, om der er behov for at skærpe beskyttelsen - dette er beskrevet i vurderingsafsnittet for påvirkning af natur. Kommunen skal om nødvendigt stille vilkår, der sikrer den skærpede beskyttelse. Vilkårene stilles i overensstemmelse med bilag 4.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Der henvises til afsnittet Påvirkning af natur, vurdering, vil du vide mere.

Krav om afgræsning af § 3-arealer i forbindelse med en miljøgodkendelse

I forhold til bevarelsen af mange §3 arealer er det vigtigt, at arealerne bliver afgræsset. Det har derfor tidligere indgået i visse VVM-screeninger, at der blev stillet krav om afgræsning af § 3 arealer. I forbindelse med de nye miljøgodkendelser er der fastsat et beskyttelsesniveau, som skal overholdes. Det vurderes ikke lovligt at ændre på dette niveau mod at tilføje en aftale om afgræsning af arealet. På samme måde kan det ikke indgå i overvejelserne af, hvorvidt en merbelastning med ammoniak kan accepteres på et § 3-areal, hvorvidt ansøger lader arealet afgræsse. Ønskes arealet afgræsset må dette på anden måde aftales med ansøger. Det skal dog tilføjes, at hvis der samtidigt med afgræsningen fastsættes et krav om, at dyrene i afgræsningsperioden ikke må fodres og der ikke må tildeles handelsgødning til arealet, således at dyrene reelt fjerner kvælstof, vil et vilkår om afgræsning være muligt med henblik på en sikring af beskyttelsen af § 3-området. Dette skyldes at der derved er en direkte forbindelse mellem miljøpåvirkningen og vilkåret. Dette ændrer dog ikke ved, at grænserne for merbelastning fra stald og lager stadig skal overholdes i forhold til de i § 7 nævnte naturområder.

Vilkårsbank

Vilkårsbanken er en række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges. Standardteksterne for vilkår og hjælpeteksterne findes også i sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Placering af markstakke (D53)

Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke placeres nærmere end {ANTAL} meter fra {NATUROMRÅDE}.

Hvis projektet omfatter opbevaring af husdyrgødning i markstak, bruges vilkåret til at sikre, at ammoniakfordampning fra markstakken ikke vil medføre for stor kvælstofdeposition på sårbar natur.

Version 2.0 - 14. januar 2011