Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Sådan gør du

På grundlag af en samlet konkret vurdering med inddragelse af beregnede geneafstande, fastsættes der vilkår til lokalisering, drift og indretning af anlæg med henblik på at sikre, at husdyrbruget kan drives og indrettes på en sådan måde, at hensynet til naboer tilgodeses for så vidt angår lugtgener.

Det kan f.eks. være relevant at stille vilkår om placering af anlæg i forhold til nabobeboelser, vilkår om at foretage lugtbegrænsende foranstaltninger og vilkår til staldindretning.

Vilkår bør generelt altid udformes i dialog med ansøger. Der bør ikke indsættes vilkår om overholdelse af krav, som allerede følger af lovgivning eller bekendtgørelser. Yderligere skal du sikre dig, at vilkårene altid er tilstrækkeligt klare, præcise og entydige, sådan at de vil kunne håndhæves om nødvendigt.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelseslovens § 27 fremgår:

"§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 fremgår:

"§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til placering af nødvendige mindre staldanlæg og andre anlæg til dyrehold til afgræsning af naturarealer med henblik på naturpleje, hvis dyreholdet skønnes at fjerne flere næringsstoffer fra naturarealerne, end det tilfører."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 fremgår:

"§ 12. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indeholde en vurdering af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring, jf. §§ 19-22 og 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår, der sikrer opfyldelsen af kravene i § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis husdyrbruget på tidspunktet for ansøgning i nu-drift medfører en ammoniakdeposition, der overskrider beskyttelsesniveauet for ammoniak, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2, med mere end 100 procent, skal der stilles vilkår om, at husdyrbruget senest 8 år efter meddelelse af tilladelsen har nedbragt ammoniakdepositionen til det i bilag 3, punkt A, nr. 2, tilladte.
Stk. 2. Der kan i tilladelsen fastsættes yderligere vilkår til imødegåelse af forøget forurening og andre væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 28 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13 fremgår:

"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.
3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.
...

11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
..."

Vil du vide mere

Fremgår det af ansøgningen, at der vil blive foretaget lugtbegrænsende foranstaltninger, f.eks. til sikring af høj staldhygiejne m.v., bør der fastsættes vilkår, der sikrer, at foranstaltningerne foretages og fungerer efter hensigten. Såfremt det er muligt, bør der stilles vilkår, der dokumenterer, at f.eks. specifikke arbejdsprocedurer følges. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der stilles vilkår om logbog eller lignende optegnelser.

Hvis ansøgningen omfatter anvendelse af specifikke renseteknikker eller andre lugtreducerende teknikker, f.eks. biologisk luftvasker eller ændret ventilationsafkast, bør der stilles vilkår om dokumentation for drift, rengøring vedligeholdelse og effekt af de tekniske foranstaltninger. Det kan være relevant at fastsætte vilkår om jævnlig serviceeftersyn med henblik på at sikre en optimal effekt af teknikkerne.

Staldventilation har også effekt på lugtgenerne for omgivelserne. Der bør stilles vilkår om dokumentation for drift, rengøring, vedligeholdelse og effekt af ventilationssystemet. Også her kan det være relevant med vilkår om jævnligt serviceeftersyn. Samtidig kan det være relevant at fastsætte vilkår om styring af ventilationssystemet, f.eks. med hensyn til hastighed i afgangsluften, antal og udformning af afkast og ventilation ved reduceret ventilationsbehov.

Såfremt andre forhold, som fx staldindretning med henblik på at styre dyrenes gødeadfærd, belægningsgrad, overbrusningsanlæg, fodring og gødningshåndtering, indgår i vurderingen af lugtgener, bør der ligeledes stilles vilkår, der sikrer at foranstaltningerne foretages og fungerer efter hensigten.

Vilkår til afhjælpning af lugtgener kan også omfatte lokalisering/placering af stalde, gyllebeholder og andre anlæg i forhold til naboer.

Udegående dyr

Har ansøger i ansøgningen angivet, at have udegående dyr i en periode, skal kommunen i miljøgodkendelsen stille vilkår om, at opdræt og andre udegående dyr er udegående i de perioder ansøger har angivet. Hvis ansøger ikke er indstillet på et sådant vilkår, skal han derfor ikke angive dyrene som udegående, hvilket vil ændre lugtberegningen.

Hyppig udslusning af gylle

Lugtemissionen kan reduceres ved hyppig udslusning af gylle. Du kan se vejledende vilkår i Miljøstyrelsens notat af 8. juni 2015 "Vejledning om anvendelse af koncept for hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde".

Vilkårsbank

Ingen håndtering af husdyrgødning lørdag, søndag og helligdage (D32)

Der må ikke foretages håndtering, herunder omrøring og udkørsel, af husdyrgødning på anlægget lørdag eller søn- og helligdage.

Vilkåret bruges til at begrænse den periode, hvor naboerne vil blive udsat for lugtgener som følge af håndteringen af husdyrgødning. Ved fastsættelse af perioden tages der hensyn til, hvornår det er mest sandsynligt, at naboerne opholder sig i deres bolig, ved at afgrænse perioden, hvor håndtering må ske, til hverdage. Vilkåret udgør en skærpelse af de almindelige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bør derfor reserveres til særlige tilfælde, hvor der er særlige grunde til at antage, at der vil være lugtgener forbundet med gyllebeholderens placering. Det kan bl.a. bruges i tilfælde, hvor der godkendes en udvidelse, der ikke medfører øgede lugtgener, men hvor afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand (50 %-reglen). Vilkåret vil navnlig være relevant at overveje i tilfælde, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 20.

Krav til afkast fra ventilationsanlæg (D33)

Etablering af de nye ventilationsanlæg i bygning {x} skal sikre, at afkastet sker lodret gennem skorsten uden afdækning. Afkasthøjden skal være mindst {x} m (fx 0,7 m) over tagryg. Afkasthastigheden skal være mindst {x} m/sekund. Afkastene skal placeres som vist på tegningen i bilag {x}.


Vilkåret stilles, hvis ventilationsanlæggets udformning (dvs. afkasthøjde og andre parametre) indgår som en del af beregningsgrundlaget i en konkret OML-beregning, som erstatter standardberegningen af lugtgeneafstande i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Samlet afkast fra ventilationsanlæg (D34)

Ventilationsafkast fra staldbygning {x} skal samles i forbindelse med byggeriet/staldrenoveringen i et centralt afkast med en beregnet afkasthøjde på {x} meter og en lufthastighed på {x} m/sekund. Afkastet skal placeres som vist på tegningen i bilag {x}.


Vilkåret stilles, hvis det centrale afkast indgår som en del af beregningsgrundlaget i en konkret OML-beregning, som erstatter standardberegningen af lugtgeneafstande i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Biologisk filter (D35)

Driften af {det biologiske filteranlæg/andet} skal følge anvisningerne om optimal drift fra leverandøren om bl.a. udskiftning af {x} (filterpads) og {x} (overbrusning), eller at der indgås en serviceaftale med leverandøren om drift og vedligeholdelse. Anvisningerne eller serviceaftalen samt ændringer heraf opbevares og skal kunne fremvises ved tilsynsbesøg.


Vilkåret stilles hvis projektet omfatter en teknologi, som medfører at den beregnede lugtemission bliver mindre end hvis beregningen alene baseres på dyreholdets sammensætning.

Version 2.0 - 14. januar 2011