Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Markoplysninger - Ansøgning

RSS

Sådan gør du

Du skal som ansøger indtegne alle husdyrbrugets udbringningsarealer på kortet i ansøgningssystemets afsnit ”Arealer på kort”. Du kan også overføre indtegnede arealer fra en GIS-fil. Du kan læse mere om dette i ansøgningssystemets hjælpetekst.

Du skal herefter svare på spørgsmålene under ”Grundlæggende arealoplysninger”.

I afsnittet ”Arealoplysninger” skal du afgive forskellige oplysninger om udbringningsarealerne. Du kan læse mere om, hvad oplysningerne skal bruges til, under afsnittet ”Vil du vide mere”. Hvis du ønsker at bruge ændret sædskifte som virkemiddel til at begrænse nitratudvaskning eller fosforoverskud, skal sædskiftet vælges her. Hvis du ikke ønsker at få stillet vilkår om sædskifte, skal du vælge samme sædskifte som referencesædskiftet.Retsgrundlag

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. F skal ansøger indlevere (korrekte) oplysninger om:

24) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.

25) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21.

26) Forventet balance for N og P på bedriftsniveau før og efter projektet, herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering af de enkelte dele af udbringningsarealerne ud fra de i bilag 3 nævnte kategorier for beskyttelsesniveauet for N og P.

Vil du vide mere?

Arealer på kort

Der kan indtegnes eller downloades oplysninger om arealerne. De angivne arealer forudsættes alle at være udbringningsarealer, hvor husdyrgødning i praksis kan og må anvendes. Det er kun udbringningsarealerne, der indgår i miljøvurderingerne i forhold til det fastlagte beskyttelsesniveau. Øvrige arealer, hvor der ikke anvendes husdyrgødning, er også omfattet af miljøgodkendelsen. Oplysninger om disse arealer bør indsendes særskilt, bl.a. fordi kommunen skal foretage en særskilt miljøvurdering af afgræsningsarealer, der ikke er harmoniarealer, og tage stilling til evt. forbud mod anvendelse af husdyrgødning på de pågældende arealer.

På ansøgningstidspunktet skal der være tilstrækkeligt areal til rådighed til udbringning af husdyrgødning fra hele dyreholdet i ansøgt drift. Der skal således gives oplysninger om samtlige nødvendige udbringningsarealer. Se f.eks. Miljøklagenævnets afgørelse af 15. juli 2009, j.nr. MKN-130-00133. Det er ikke muligt at oplyse i ansøgningen, at der senere vil blive skaffet tilstrækkeligt areal.

I modsætning hertil vil det ikke være i strid med husdyrgodkendelsesloven at meddele miljøgodkendelse, hvor det ligger til grund, at der afsættes husdyrgøsning til et biogasanlæg, der endnu ikke kan modtage husdyrgødning. Det er samtidig således klart, at godkendelsen ikke kan udnyttes fuldt ud før biogasanlægget lovligt kan modtage husdyrgødningen.

Flere ansøgeres anvendelse af samme udbringningsareal

En ansøgning skal indeholde oplysninger om det konkrete udbringningsareal, som skal miljøvurderes i forbindelse med miljøgodkendelsen, samt evt. alternative udbringningsarealer, hvor det selvstændigt skal vurderes, i hvilket omfang disse kan erstatte det konkrete udbringningsareal. Husk i den forbindelse at der skelnes mellem aftalearealer og bedriftens udbringningsarealer. I følgende to tilfælde kan flere ansøgere anvende det samme areal som udbringningsareal:
  • Det samme areal kan anvendes som konkret udbringningsareal i to forskellige sager, hvis det er den samlede anvendelse, som miljøvurderes.
  • Et areal kan f.eks. godt modtage 0,7 DE/ha fra et husdyrbrug og 0,7 DE/ha fra et andet husdyrbrug, hvis det samlet set er acceptabelt, at der anvendes 1,4 DE/ha.

Det samme areal kan miljøvurderes som alternative arealer i flere samtidige ansøgninger

Det er endvidere muligt, at anvende et areal i en ansøgning, som allerede indgår som udbringningsareal i en meddelt miljøgodkendelse. Såfremt der meddeles miljøgodkendelse i forhold til den nye ansøgning vil det være nødvendigt for den eksisterende miljøgodkendelse at finde alternative arealer f.eks. gennem anmeldelse af nye arealer.

Alternative arealer i ansøgningen

Som det bl.a. fremgår af lovbemærkningerne kan man i forbindelse med en ansøgning få vurderet alternative udbringningsarealer. De nuværende ejere af disse arealer bliver dermed part i sagen. Disse alternative arealer skal ikke indtastes som en del af udbringningsarealet i ansøgningen (og dermed indgå i miljøberegningerne), idet dette vil betyde, at alle disse arealer skal være til rådighed hvert år, når miljøgodkendelsen er meddelt. Ansøgningen kan i stedet for vedlægges et kortmateriale, hvor det klart fremgår, hvilke arealer, der konkret skal vurderes som alternative arealer i forhold til konkret udpegede udbringningsarealer i selve ansøgningen. Husk at adskille alternative arealer til ejede/forpagtede arealer og alternative arealer i forhold til aftalearealer. Kommunen kan derved konkret vurdere, i hvilket omfang og under hvilke betingelser de alternative udbringningsarealer kan erstatte angivne udbringningsarealer i ansøgningen. Fordelen for ansøger er, at han derved, uden at kontakte kommunen, kan anvende de alternative arealer i stedet for de oprindeligt angivne udbringningsarealer. Kommunen kan i sin vurdering anvende samme vejledningsmateriale, som gælder i forhold til anmeldelser af nye arealer.Grundlæggende arealoplysninger

De grundlæggende arealoplysninger anvendes både til fastlæggelsen af bedriftens referencesædskifte og indeholder valg af arealrelaterede virkemidler på bedriftsniveau

Fastlæggelse af referencesædskifte

Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Systemet fastlægger et referencesædskifte for alle bedriftens arealer, bortset fra arealer, der angives at have vedvarende græs per 1. januar 2007. For hver mark skal desuden aktivt vælges et sædskifte. Vælges samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker stilles ingen krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen, og referencesædskiftet anvendes i beregningerne af udvaskningen og fosforoverskuddet. Vælges der på mindst én mark et andet sædskifte end referencesædskiftet skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår svarende til kriteriet for de pågældende sædskifter for hele bedriftens areal. Det gælder dog ikke, hvis man kun vælger et eller flere grundvandssædskifter som standardsædskifte. Hvis man kun vælger grundvandssædskifter på en del af bedriftens marker, kan man således undgå at blive bundet af vilkår om sædskifte på bedriftens øvrige marker.

Vælges andre sædskifter vil miljøeffekten af det valgte sædskifte beregnes i forhold til referencesædskiftet. Vedrørende beskyttelsesniveauet for nitrat er betydningen af dette forklaret senere.

Antal DE kvæg, får og geder, der afsættes grovfoder til

Spørgsmålet, "Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE", påvirker kun valg af referencesædskifte og er ikke relateret til udbringningen af husdyrgødning og harmonireglerne. Der skal angives hvor mange DE, der produceres grovfoder til på bedriften. Dvs. de grovfoderædende husdyr på husdyrbruget + de grovfoderædende husdyr på andre ejendomme på bedriften + grovfoder afsat til ejendomme udenfor bedriften). Grovfoder afsat til ejendomme udenfor bedriften omregnes til DE ved at sætte 1 DE = 3000 FE. Afsættes der 60.000 FE, svare det til 20 DE. Systemet sammenholder det angivne antal DE med bedriftens samlede udbringningsareal. Referencesædskiftet har følgende grupperinger : under 1,4 DE/ha, 1,4-2,0 DE/ha og over 2,0 DE/ha. Det er dog et krav at min. 30 % af bedriftens areal er græs, helsæd og roer, så hvis bedriftens areal med græs, helsæd og roer er mindre skal det markeres i næste felt at antallet af andre DE er større (systemet vil derved fastlægge et referencesædskifte efter reglerne for planteavls- og svinebedrifter, hvor det kun er jordtypen og efterafgrødekravet der er afgørende).

Antal andre DE udbragt på bedriften større end antal DE kvæg, får og geder

Hvis der sættes en markering i "Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder" påvirker det kun valg af referencesædskiftet. Ved en markering anvendes planteavls/svinesædskifter som referencesædskifter. Der skal altid sættes en markering, såfremt der ikke produceres grovfoder. Uden markering vælges altid kvægsædskifte.

Forhøjet harmonital til 2,3 for visse kvægbedrifter

Hvis der sættes en markering i "Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. §28 stk. 3 om forhøjet harmonital til 2,3 for visse kvægbedrifter? " har det betydning for både beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand og valg af referencesædskiftet. Ved markering fastlåses referencesædskiftet til K12, og der er ikke mulighed for at anvende virkemidler vedrørende sædskiftet. Dog kan der anvendes virkemidlet med øget antal efterafgrøder, således at ved f.eks. 5% flere efterafgrøder øges det samlede krav til græs, roer og efterafgrøder også med 5 % fra 70 % til 75 %.

Økologisk bedrift

Hvis det angives, at bedriften er økologisk, vil harmonikravet ændres til 1,4 DE/ha og det fastlægges at kvælstofnormen reduceres med 100 %. Dette kan virke forkert, da kvælstofnormen normalt henviser til den samlede kvælstofkvote, men i praksis bliver det korrekt, da Farm-N altid vil fordele og indregne den ansøgte mængde husdyrgødning.

På økologiske kvægbrug kan der dog efter de nuværende regler udbringes husdyrgødning fra 1,7 DE/ha. Ved ansøgning om godkendelse af økologiske kvægbrug skal ansøger derfor ikke svare ja til spørgsmålet ”Er bedriften økologisk landbrug?” i ansøgningsskemaet. I stedet for skal ansøger oplyse det til kommunen på anden måde, gerne i feltet ”Kort beskrivelse” på ansøgningsskemaets første side. Desuden skal ansøger selv sørge for at reducere kvælstofnormen med 100 % under ansøgningsskemaets afsnit ”Grundlæggende arealoplysninger”. Herved sikres det, at Farm-N-beregningen ikke forudsætter, at der tilføres handelsgødning.

Arealrelaterede virkemidler på bedriftsniveau

Ved "% af samlet areal med efterafgrøder ud over PD krav" forstås, at hvis det generelle krav ifølge Fødevareministeriets regler om efterafgrøder er 10 % vil en angivelse af 5 % betyde, at kravet til arealet med efterafgrøder øges til 15 %. Arealet med efterafgrøder opgøres på samme måde og har samme konsekvenser mht. f.eks. eftervirkning. Kravet beregnes derfor også på baggrund af efterafgrødegrundarealet. For ejendomme, der skal følge bilag 2 jf. § 28 stk. 3, bliver efterafgrøderne i stedet dog beregnet som før nævnt.

Reduceret kvælstofnorm

Hermed forstås reduktion af den samlede kvælstofnorm fastsat på baggrund af afgrødevalg, forfrugt osv. før anvendelsen af husdyrgødning indregnes. Hvis f.eks. der skrives 10 % reduceret kvælstofnorm betyder det, at den samlede kvælstofgødskning (husdyrgødningen med den lovpligtige udnyttelsesprocent + den handelsgødningsmængden) skal reduceres med 10 %.

Arealoplysninger

Der vises en oversigt over de indtegnede markarealer, der er egne arealer eller forpagtede arealer. Det er kun disse arealer der indgår i miljøvurderingen.

Aftalearealer skal kun vurderes i forhold til, om de generelle miljøregler er tilstrækkelige til at undgå en væsentlig virkning på miljøet. Dette vil typisk ikke være tilfældet, hvis de ligger i nitratklasse 1-3, fosforklasse 1-3 eller nitratfølsomme områder. Der skal i så fald udarbejdes en særskilt § 16 godkendelse. Udover arealets størrelse, jordtype, vanding og sædskifte er det angivet, hvor store dele af arealet, der er placeret i de forskellige klasser i forhold til beskyttelsesniveauet.

Oplysninger vedrørende hvert markareal

Såfremt marken er permanent græs kan det angives om arealet d. 1. Januar 2007 var udlagt som permanent græsareal jf. definitionen i vejledning om enkeltbetaling. Disse arealer vil få ændret referencesædskiftet fra bedriftens referencesædskifte til K13 (vedvarende græs).

Der skal angives en række oplysninger, der skal anvendes vedrørende beskyttelsesniveauet for fosforoverskud. Beskyttelsesniveauet for fosfor er kun gældende i visse områder på drænede lerjorder (JB 5-10) samt drænede eller grøftede lavbundsarealer. Beskyttelsesniveauet på lerjord vil desuden afhænge af fosfortallet, hvorfor arealet på disse jordtyper skal opdeles efter fosfortal.

Der skal afkrydses i feltet "Arealet er drænet", hvis arealet er detailafvandet ved dræning eller grøftning. Det påhviler ansøger at oplyse kommunen, om et areal er drænet. Normalt kender ansøger arealernes dræningstilstand, men i tvivlstilfælde kan både ansøger og kommunen evt. kontakte Orbicon (det tidligere hedeselskab), idet de har et arkiv, der går tilbage til 1860erne. Hvis et areal er drænet på et tidligere tidspunkt, skal det betragtes som drænet uanset drænenes tilstand, med mindre der foreligger dokumentation for at drænsystemet er afbrudt og helt ude af funktion.

Det er ikke nødvendigt at oplyse om dræning eller grøftning uden for fosforfølsomt opland eller på sandjorde i fosforfølsomt opland ud fra de samme betragtninger som i Miljøklagenævnets afgørelse (MKN-130-00020), hvor nævnet har lagt til grund, at det på sandjorde uden for lavbundsarealer ikke er nødvendigt at oplyse fosfortal.

Sædskiftet skal vælges. Såfremt der vælges et andet end referencesædskiftet skal der stilles krav til sædskiftet på hele bedriften. Kriterierne for sædskifterne skal i så fald overholdes for alle marker med samme sædskifte. Der henvises til særskilt notat herom, hvor bl.a. fremgår at hvis ændrede sædskifter anvendes som virkemidler kan der vælges mellem alle sædskifter både plante/svineavlssædskifter, kvægsædskifter og grundvandssædskifter.

Ændring af klassificeringen

De indtegnede arealer vil automatisk få tildelt nitrat- og fosforklasser ud fra kortmaterialet i IT-ansøgningssystemet. Kommunerne kan dog ud fra en konkret vurdering ændre denne klassificering, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2-7. En sådan ændring skal ledsages af en begrundelse.

Du kan læse mere om forhold vedrørende udbringningsarealerne på siden "Virkemidler på arealer".

Version 2.0 - 14. januar 2011