Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Nitrat (overfladevand) - Vilkar

RSS

Sådan gør du

Hvis DEmax er mindre end det generelle harmonikrav, og ansøger ikke har valgt virkemidler som alternativ til det skærpede harmonikrav, skal du som kommunal sagsbehandler stille vilkår om det skærpede harmonikrav. Vilkåret skal stilles på bedriftsniveau, fordi det ikke kan kontrolleres på markniveau. Kontrollen sker vha. gødningsregnskaberne til Plantedirektoratet.

Hvis ansøger har brugt virkemidler som alternativ til skærpede harmonikrav, skal du stille vilkår om brug af virkemidlerne.

Retsgrundlag

Vil du vide mere?

Vilkår om virkemidler

Hvis ansøger har valgt at bruge et standardsædskifte som virkemiddel (dvs. at sædskiftet i ansøgt drift er et andet end referencesædskiftet i nudrift), skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes et sædskifte med et større udvaskningsindeks end det valgte sædskifte. Sædskifternes udvaskningsindeks ses i notatet om standardsædskifter og referencesædskifter. Ændret sædskifte kan anvendes på enten bedriftsniveau eller markniveau. I ansøgningssystemet kan ansøger vælge et standardsædskifte for hver enkelt mark. Der skal stilles vilkår om hvert af de standardsædskifter, der er valgt på bedriften. Vilkår stilles samlet for alle marker, hvor det samme standardsædskifte er valgt. Der skal desuden stilles vilkår om dokumentation for anvendt sædskifte.

Hvis ansøger har valgt at bruge flere efterafgrøder som virkemiddel, skal der stilles vilkår om, hvor stor en andel flere efterafgrøder, der skal være på bedriften. Som udgangspunkt anvendes flere efterafgrøder på bedriftsniveau, fordi det generelle krav om efterafgrøder skal overholdes på bedriftsniveau, og Plantedirektoratets kontrol af overholdelsen vha. gødningsregnskaberne derfor sker på bedriftsniveau. Hvis ansøger har valgt flere efterafgrøder på markniveau, skal det sikres med vilkår, at det kan kontrolleres, at der udlægges den krævede mængde efterafgrøder på de pågældende marker hvert år, i modsætning til når kravet skal overholdes på bedriftsniveau, hvor efterafgrøderne ikke nødvendigvis placeres samme sted hvert år.

Hvis ansøger har valgt nedsat kvælstofnorm, skal der fastsættes vilkår om den reducerede kvælstofnorm for hele bedriften. Kontrollen sker vha. gødningsregnskabet, og det vil derfor være umuligt at kontrollere en kvælstofnorm på markniveau.

Læs mere om virkemidlerne her.

Skærpelse af beskyttelsesniveauet

Hvis kommunen finder, at der er grundlag for at skærpe beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, skal der stilles vilkår, der lever op til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 4.

Det betyder, at kommunen kan regulere arealer i oplandet til et vandområde, der er klassificeret som ”mindre kvælstofsårbart”, på samme måde som arealer i oplande til vandområder, der er klassificeret som ”meget kvælstofsårbare”. Vilkårene kan ikke skærpes for arealer i oplande til ”øvrige områder”. Kommunen kan ikke beslutte at lægge et andet reduktionspotentiale til grund end det, der fremgår af Miljøstyrelsens kort over reduktionspotentiale. Tabel 1 viser mulighederne for skærpelse.

N-reduktionspotentiale, pct.Meget sårbart vandområdeSårbart vandområde
0-50Nitratklasse IIINitratklasse I. Efter konkret vurdering: Evt. som nitratklasse III
51-75Nitratklasse IIGenerelle harmonikrav. Efter konkret vurdering: Evt. som nitratklasse II
Tabel 1: Efter en konkret vurdering kan der i oplande stilles skærpede krav svarende til a) nitratklasse II i oplande til mindre sårbare vandområder med et reduktionspotentiale på 51-75 pct., b) nitratklasse III i oplande, der er omfattet af nitratklasse I.

Ansøger kan bruge de samme virkemidler til at begrænse nitratudvaskningen, som ved overholdelse af beskyttelsesniveauet i bilag 3, og derved alligevel have mulighed for at have et højere dyretryk.

Hvis beskyttelsesniveauet i bilag 3 ikke er tilstrækkeligt til at afbøde en væsentlig virkning på miljøet, og det ikke er muligt at stille krav, der følger kriterierne i bilag 4, skal der gives afslag på ansøgningen. Dvs. at der ikke kan stilles vilkår, der ikke følger kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4.

Version 2.0 - 14. januar 2011