Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Nitrat (grundvand) Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Kommunens vurdering af nitratudvaskning til grundvand baseres bl.a. på beregning af nitratudvaskningen fra rodzonen i udvaskningsmodellen FarmN. Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer.

Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag. Vær desuden opmærksom på, at kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet. Derfor kan ændringer i udpegningen også påvirke behandlingen af ansøgninger, der allerede er sendt ind.

Hvis beskyttelsesniveauet for nitratudvaskning til grundvand ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række virkemidler, som kan begrænse nitratudvaskningen. Du skal således som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få ansøgningssystemet til at foretage beregningen af nitratudvaskningen, bortset fra eventuelt valg af virkemidler. Kravene til udbringningsarealer, som er omfattet af en indsatsplan for nitrat, kan være skærpede i forhold til beskyttelsesniveauet for øvrige udbringningsarealer i nitratfølsomme områder.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, at beregning af udvaskning af nitrat skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N). For retsgrundlaget for at kræve de oplysninger, som udgør grundlaget for beregningen af nitratudvaskningen, henvises til vejledningens afsnit om de pågældende oplysninger.

Vil du vide mere

Se afsnittet Nitrat (grundvand), vurdering, vil du vide mere

Version 2.0 - 14. januar 2011