Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Projektets omfang-Ansøgning

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug)

Sådan gør du

Anlæg

Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen.

Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører.

Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages.

Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene på ejendommene. I denne situation skal du i ansøgningen ligeledes oplyse, om og hvordan de to anlæg er afhængige af hinanden.

Maksimal dyreproduktion

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dyreart og dyreenheder før og efter det ansøgte med beregningsgrundlaget herfor.

Det angives desuden hvilken fleksibilitet, der ansøges om miljøgodkendelse til. Dette gælder for eksempel fleksibilitet i form af variation i ind- og afgangsvægte og forventet udvikling med hensyn til øget produktionseffektivitet i form af flere slagtesvin per stiplads, øgede antal smågrise per årsso og lignende. Den ansøgte produktionsfleksibilitet skal være klart defineret i både antal dyr og antal dyreenheder og forholde sig specifikt til de husdyrinddelinger, der anvendes i dyreenhedsberegningen.

Hvis du ansøger om yderligere planlagte udvidelser eller ændringer, skal der i ansøgningen være tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer til, at kommunen kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Du skal endvidere oplyse den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af de planlagte udvidelser eller ændringer.

Efter husdyrgodkendelsesloven (§ 33) er hovedreglen, at en godkendelse efter § 11 eller 12 skal indeholde en frist for udnyttelse af denne, og at fristen normalt ikke bør fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens dato. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden udløbet af den fastsatte frist, bortfalder godkendelsen.

Loven giver desuden mulighed for en længere tidsfrist, hvis godkendelsen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer. I så fald siger loven, at fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke bør overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. Det vil sige, at det samlede projekt med den etapemæssige gennemførelse af etableringen, udvidelsen eller ændringen bør være gennemført inden for 5 år.

Starttidspunkt for byggeriet

Du skal indtaste det forventede starttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg

Sluttidspunkt for byggeriet

Du skal indtaste det forventede sluttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg

Starttidspunkt for driften

Du skal indtaste det forventede tidspunkt for idriftsættelse af det ansøgte anlæg

Beskrivelse af datoerne

Her kan du angive yderligere oplysninger, der kan hjælpe læseren til at forstå de angivne datoer for byggeriet.

Vil du vide mere?

Se "Vil du vide mere?" under Projektets omfang - Vurdering.

Version 2.0 - 14. januar 2011