Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Støj - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger angive og placere de af husdyrbrugets støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.) på anlægstegningen. Du skal herefter beskrive de årlige og daglige driftsperioder under normale forhold i nudrift og ansøgt drift. Du skal endvidere beskrive eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:
"§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"H. Oplysninger om forurening og genepåvirkninger fra husdyrbruget, samt forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger
29) Angivelse og placering af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.). Forventede årlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives. Eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger beskrives..."


Links:
Se lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) og bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i
Lovgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Vil du vide mere?

Anlæg til malkning (kompressorer), korntørringsanlæg, transport, fodring, støj fra dyrene og ikke mindst ventilationsanlæg er sædvanligvis de væsentligste støjkilder fra husdyrbrug. Specielt gamle ventilationsanlæg kan forvolde støjgener, hvorimod nye anlæg oftest er lydsvage.

Version 2.0 - 14. januar 2011