Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis du som kommunal sagsbehandler vurderer, at der er væsentlige støjgener for naboer, bør der fastsættes indretnings- og driftsvilkår, der kan afbøde generne, så de vejledende støjgrænser for de respektive zoner kan overholdes.

Vilkår med henblik på målrettet reduktion af støjgener bør herudover som hovedregel stilles gennem kontrollerbare indretnings- og driftsvilkår for eventuelle støjkilder.

Indretningsvilkår

Afhjælpning af støjgener fra ventilationsanlæg kan evt. ske ved, at der monteres ventilatorer med et lavere omdrejningstal og med specielle lydisolerende beslag. Isolering af ventilationskanaler og skorstene med støjdæmpende materialer, som fx mineraluld, svampet kunststof eller lignende, kan yderligere reducere støjen.

Driftsvilkår

Reduktion af støjgener kan i nogle tilfælde ske hensigtsmæssigt i form af vilkår om udførelse af visse aktiviteter på bestemte tidspunkter. Da det i perioder kan være nødvendigt, at ventilationsanlægget kører hele døgnet, kan det være relevant at fastsætte støjgrænser, som er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer i forhold til nærmeste naboers zonestatus m.v.

Krav om måling

Hvis støjkilden kan udgøre en væsentlig gene for naboerne, bør der som hovedregel altid stilles krav om, at der på anmodning skal foretages en efterfølgende støjmåling, der efter anlæggets etablering efterviser, at grænserne er overholdt. Desuden ved større og mere diffuse støjpåvirkninger, der ikke lader sig estimere på forhånd, bør de generelle vejledende støjgrænser indføjes i godkendelsen med krav om efterfølgende støjmåling, der efter anlæggets etablering efterviser, at grænserne er overholdt.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses,

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
...


Vil du vide mere?

Normalt skal der opstilles følgende støjvilkår, hvis husdyrbruget er omfattet af lovens § 20, jf. Støj - Vurdering:

”Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

DagKl.ReferencedB(A)
Mandag-Fredag07-188 timer55
Lørdag 07-14 8 timer55
Lørdag 14-18 8 timer45
Søn- og helligdage07-188 timer45
Alle dage18-221 timer45
Alle dage22-07 0,5 timer40
Spidsværdi 22-07-55

Herudover kan der opstilles vilkår om støjmåling og kontrol, hvis det må forventes, at der vil være støjgener for naboerne:

  • Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning f ekstern støj fra virksomheder.

  • Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Vilkårsbank

Støjgrænser (D36)

"Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). {HER INDSÆTTES TABEL FRA HUSDYRVEJLEDNINGENS AFSNIT ”STØJ – VILKÅR”}"


Vilkåret skal normalt stilles, hvis husdyrbruget er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 20. Vilkår K36 kan stilles som kontrolvilkår.

Støjmålinger eller -beregninger (K36)

"Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår {HER INDSÆTTES NUMMERET PÅ VILKÅR OM STØJGRÆNSER} er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen."


Vilkåret kan stilles som kontrolvilkår for vilkår D36 om støjgrænser.

  Name Size
- graf-2.JPG 19,03 KB
- graf-3.JPG 19,03 KB

Version 2.0 - 14. januar 2011