Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Vandforbrug - Vurdering

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere, om de angivne vandbesparende foranstaltninger er fyldestgørende i forhold til, at der ikke sker et unødigt vandspild. I vurderingen bør indgå en vurdering af, om foranstaltningerne reelt er virkningsfulde og kan betegnes som den bedste tilgængelige teknik for den pågældende type husdyrbrug. Til støtte for den samlede vurdering bør indgå en vurdering af vandforbruget pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift.

Vandforbruget afhænger af husdyrbrugets konkrete produktionsform, typen af anlæg og tekniske installationer samt af, om husdyrbruget har markvandingsanlæg. Vurdering af vandforbruget i forhold til gennemsnitsvandforbrug kan derfor være vanskeligt. Det kan således være mere relevant at vurdere husdyrbrugets vandforbrug i nudrift og ansøgt drift.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesloven:
§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:
§ 9. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
...
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
...

Vil du vide mere?

Det er en intergreret del af princippet om at anvende den bedste tilgængelige teknik at inddrage ressourceforbruget af energi, hvorfor det er vigtigt at understrege, at kommunen ved miljøgodkendelsen skal anføre sin vurdering af, om det i ansøgningen anførte om ressourceforbruget af energi er i overensstemmelse med princippet om anvendelse af BAT.

Du kan se nærmere om vandforbrug i relation til BAT i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion. IE-husdyrbrug skal ved ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 orientere sig heri. Selvom andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug ikke er forpligtede hertil, jf. MKN- 130-00464 (19.04.2010), kan kommunen måske alligevel finde inspiration til hvilke elementer, som kunne være relevante for kommunen at vurdere ved ansøgning om godkendelse eller tilladelse af andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug for så vidt angår vandforbrug.

Det kan betragtes som BAT at registrere vandforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vandbesparende egenskaber.

Vandforbrug og vandspild kan f.eks. reduceres i svineproduktion ved at bruge vandkopper eller drikkekar i stedet for vandventiler, ligesom optimeret styring af overbrusningsanlæg kan reducere vandforbruget. I forbindelse med vask af stalde kan iblødsætning af staldanlæg forud for vask reducere vandforbruget.

I forhold til visse stalde f.eks. kyllingestalde betragtes det som BAT, at drikkevandssystemet er designet med drikkenipler, og at procedurerne er tilrettelagt for at undgå vandspild. Det skyldes både hensynet til at undgå vandspild, men er også gavnligt af andre årsager.

Ved udvidelse eller ændring af eksisterende anlæg vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring.

Version 2.0 - 14. januar 2011