Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Affald og miljøfarlige stoffer - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 03/07/2010 13:29Sådan gør du

Kommunens vurdering af håndteringen af affald og miljøfarlige stoffer er primært en vurdering af om de generelle bestemmelser er overholdt. Disse regler handler primært om en miljømæssig forsvarlig indretning af oplagene og om affaldet bortskaffes til godkendte modtagere.

Dertil kommer særskilte vurderinger af håndteringer af døde dyr, påfyldninger af dieselolie og rengøring af sprøjteudstyr foregår miljømæssigt forsvarligt.

Generelt skal det endvidere vurderes om oplagene har en størrelse, der medfører et behov for en egentlig beredskabsplan i forbindelse uheld eller brand.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesloven:

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8:

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
...
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
...
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og

De generelle regler for håndtering af affald og miljøfarlige stoffer findes i:
Affaldsbekendtgørelsen og kommunale affaldsregulativer
OlietanksbekendtgørelsenOlietanksbekendtgørelsen.
Risikobestemmelserne
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Veterinærreglerne for opbevaring af døde dyr findes i Vejledning til bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr


Vil du vide mere?

Kommunalt affaldsregulativ

I forhold til håndteringen af affald tager vurderingen udgangspunkt i om håndteringen i form af opbevaring, sortering, mærkning og bortskaffelse lever op til bestemmelserne i det lokale kommunale regulativ for erhvervsaffald.

Animalsk affald

Af specielle affaldsfraktioner bør særligt oplag og bortskaffelse af animalsk affald og døde dyr vurderes med henblik på om opbevaringen kan give anledning til gener og uhygiejniske forhold.

Olie- og kemikalieaffald

Den primære vurdering herudover relaterer sig til om oplagene af olie- og kemikalieaffald er miljømæssigt forsvarlige og indrettet med overdækning og befæstet med en ikke-kemikaliegennemtrængelig bund med opkant.

Pesticider

Håndtering af bekæmpelsemidler skal opfylde kapitel syv i bestemmelserne i Bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen. Plantedirektoratet har endvidere lavet en oversigtspjece over reglerne for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget. Læs også Miljøstyrelsens Faktaark om de vigtigste punkter om brug og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

Olietanke

Oplaring af diesel og anden olie i tanke skal opfylde olietanksbekendtgørelsen. Læs her mere om miljøreglerne for opbevaring af olie i tanke.

Flydende ammoniak

Oplag af flydende ammoniak over 5 tons er omfattet af risikobestemmelserne, hvis der inden for 200 meter fra oplaget ligger boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelser, hvor mange mennesker opholder sig. Læs her mere om risikobestemmelser og særreglen om ammoniakoplag.

Beredskabsplan

Vurdering af behov for samlet beredskabsplan for uheld og brand oversat til samtlige relevante sprog, der i fornødent omfang forstås af samtlige ansatte med de pågældende arbejdsfunktioner. Behovet bør vurderes i sammenhæng med behovet for en beredskabsplan i forhold til gylleuheld.
Generelt set har oplagene på §12 brugene en størrelse, der medfører behov for udarbejdelse af en sådan beredskabsplan.
Klik her for et forslag til beredskabsplan for et husdyrbrug.

Link til afgørelse fra Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnets afgørelse af 27. maj 2009 (j.nr. 130-00184)

Version 2.0 - 14. januar 2011