Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ammoniak fra udbringning - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 16:45


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse emissionen af ammoniak ved udbringning af husdyrgødning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår samt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om udbringning af husdyrgødning er sammenfaldende med BREF-dokumentets redegørelse for, hvad der er BAT ved udbringning af husdyrgødning. Der skal dog under alle omstændigheder gøres konkret rede for, hvordan kravet om bedste tilgængelige udbringningsteknik vil blive overholdt på husdyrbruget efter projektets gennemførelse.

Udover en redegørelse for BAT skal arealernes beliggenhed i forhold til naturarealer beskrives. Særlig fokus skal være på arealer som støder op til eller ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000 områder med ammoniakfølsom natur (bufferzone I og II). Vær opmærksom på, at hvis arealerne befinder sig i bufferzone I eller II, er der allerede i dag krav om anvendelse af nedfælder på græs og sort jord.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, er husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 28.

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:

"§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:

"G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik

28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes"

Vil du vide mere?

Redegørelse for BAT?¶

Du skal undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser udvaskningen af nitrat i forbindelse med udbringning af husdyrgødning fra husdyrbruget til det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Version 2.0 - 14. januar 2011