Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 1,0 seconds and yielded 30 results.

Ammoniaktab - Generelt — 2,7%

[...] ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 2,6%

Sådan gør du Ansøgninger indsendt fra og med 15. marts 2011 Du skal som kommunal sagsbehandler starte med at undersøge, om de angivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjder og kumulation, som anvendes ved beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,1%

[...] overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura 2000-områder og sikre, at udvaskningen af nitrat ikke skader bevaringsmålsætningerne for området. Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, således at projektet kan leve op til skærpelsen. Er skærpelsen ikke tilstrækkelig, skal der meddeles afslag, jf. lovens [...]

Nitrat (overfladevand) — 2,0%

[...] til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver. Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale [...]

Lugt — 2,0%

[...] beregnet efter kg. (ved søer skal dog i stedet redegøres for antallet af søer i stalden), staldsystemet og om nogle af dyrene er udegående i en periode uden adgang til stalden. Du skal desuden redegøre for lugtbegrænsende foranstaltninger, der anvendes ved anlægget/-ene. Der skal derfor redegøres for ventilationsforhold. Det vil sige den type ventilation, der anvendes, placering og højde på afkastet fra ventilationen og hvordan ventilationsanlægget/-ene driftes, samt eventuelle teknologiske foranstaltninger såsom [...]

Dyrehold og management — 1,9%

[...] fremgår: § 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,8%

[...] skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af staldudvidelsen. 2. Til- og frakørselsforhold til staldudvidelsen. 3. Målestoksforhold, nordpil

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,7%

[...] totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne [...]

Lugt Vurdering — 1,6%

[...] Sådan gør du Kommunen skal først kontrollere, at de oplysninger, som ansøger har indsendt er korrekte og fyldestgørende. Ansøger skal som led i sin ansøgning angive anlæggenes placering i forhold til nærmeste byzonegrænse, sommerhusområde, landzoneområde udlagt til boligformål (hvis relevant), samlede bebyggelse og enkeltbolig. Kommunen skal kontrollere, at de nævnte områder er placeret korrekt på det kortmateriale, som er indsendt af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger har anvendt som grundlag for beregningen [...]

Fosfor - Vurdering — 1,5%

[...] kommunal sagsbehandler endvidere undersøge, om der er en fosforbelastning fra overfladeafstrømning . Og du skal fastsætte vilkår, der imødegår en sådan fosforbelastning, hvis det konkret vurderes, at der er behov herfor. Retsgrundlag Husdyrgodkendelseslovens § 19, stk. 1, og § 23, nr. 2, og § 31, har følgende ordlyd: § 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at 1) ansøgeren har truffet de nødvendige [...]

Projektets omfang — 1,5%

[...] godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages. Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene

Revurdering-Kommune — 1,4%

Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis [...]

Revurdering — 1,4%

[...] ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er dvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 1,4%

[...] hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af BAT er overholdt, skal du undersøge hvilke teknikker eller teknologier (virkemidler), som ansøger har brugt for at begrænse ammoniakemissionen . Du skal fastsætte vilkår, der sikrer, at tiltagene til begrænsning af ammoniakfordampningen foretages og virker efter hensigten. Retsgrundlag Vedligeholdelse og overvågning af foranstaltninger, der begrænser husdyrbrugets emissioner Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens [...]

§ 35 Økologi — 1,4%

[...] anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af økologisk produktion Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg. 2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte. 3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring. Størrelsen og

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 1,3%

[...] det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af ensilagepladsen eller -siloen. 2. Til- og frakørselsforhold til ensilagepladsen eller -siloen.

Landskab og planforhold — 1,3%

[...] for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 1,3%

Husdyrgodkendelsesloven Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesloven: Formål og anvendelsesområde § 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særlig 1) at forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund [...]

Godkendelsespligt — 1,3%

[...] overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse. Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift Der kræves ikke anmeldelse til kommunen for at modtage husdyrgødning fra en anden bedrift, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Hvis du kun ønsker at ændre i udbringningsarealerne

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,3%

[...] ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af skift mellem dyretyper Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg. 2. Til- og frakørselsforhold til staldene, hvor der skal ske skift i dyretypen. 3. Målestoksforhold, nordpil

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,3%

[...] skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af produktionstilpasning med § 10, 11 eller 12 Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte. 2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.

Offentlighed og høring — 1,3%

[...] nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler) §§ 55 og 56 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 21, 42, 44 og 45 Forvaltningslovens § 19 (partshøring) Sådan gør du I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, naboer og klageberettigede

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,3%

[...] stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af oplag i marken præciseres. Der indføres et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3). Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk [...]

Faste afstandskrav — 1,2%

[...] ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste oversigtsplaner (anlægstegningen) gennem ansøgningssystemet [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 1,2%

[...] bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af opbevaringsanlægget. 2. Til- og frakørselsforhold til opbevaringsanlægget. 3. Målestoksforhold,

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,1%

[...] anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om

Ammoniaktab - Vilkår — 1,1%

[...] kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslopbevaringsanlæg. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, opnås i praksis. Det vil være relevant at stille vilkår om etablering/indretning, drift, vedligeholdelse, egenkontrol samt dokumentation for den forventede ammoniakreducerende effekt. Som hovedregel vil det være relevant at stille vilkår om dokumentation af tiltag, [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,1%

[...] anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af naturafgræsning med opstaldning en del af året Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af ensilagepladsen eller -siloen. 2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte. 3. Målestoksforhold,

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 1,1%

[...] ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse. Vil du vide mere? Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist: 1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte. 2. Til- og frakørselsforhold til

Lokalisering af dyrehold — 1,1%

[...] 4 Hvad omfatter forbudszonen? Inden for visse områder må der ikke etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening. Områderne omfatter: Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011