Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 2,8 seconds and yielded 30 results.

Påvirkning af natur - Vurdering — 3,2%

[...] beregningen af ammoniakdepositionen, er korrekte. Vær også opmærksom på eventuel lokalisering inden for forbudszonen . Du skal også vurdere, om registreringerne af naturområderne er korrekte . Du skal herefter undersøge om kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på naturarealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur) er overholdt. Hvis kravene til maksimal totaldeposition er overholdt, skal du undersøge, om der er grundlag for skærpelse af kravene under hensyn til naturområdets [...]

Ammoniaktab - Generelt — 3,1%

[...] {TabSection:Ansøgning} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 mar 2014 Sådan gør du Du skal som ansøger sørge for, at projektet lever op til husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning [...]

Nitrat (overfladevand) — 2,9%

[...] dec 2013 Sådan gør du I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,9%

Sådan gør du Du skal undersøge om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Du kan se det ud af beregningerne i ansøgningsskemaets afsnit 5.2. Læs om hvad resultaterne af beregningerne betyder i afsnittet "Beregninger i husdyrgodkendelse.dk . Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura [...]

Fosfor - Vurdering — 2,3%

[...] gør du Du skal som kommunal sagsbehandler undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for fosforoverskud er overholdt. I ansøgningssystemets afsnit om beregning på arealer er der vist det makismalt tilladte fosforoverskud pr. ha på bedriftsniveau. Beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet . [...]

Lugt — 2,0%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger redegøre for hvilke lugtgener, det ansøgte kan give anledning til. Dertil kan du anvende lugtberegningerne i det elektroniske ansøgningssystem, eller du kan foretage en lugtberegning efter den såkaldte OML-model (se nærmere nedenfor). Ved anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) Du skal redegøre for staldanlæggenes placering i forhold til omliggende beboelsesområder. Du skal også redegøre for [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 1,7%

[...] i IT-ansøgningssystemet beregne merdepositionen og totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget. IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste [...]

Lugt Vurdering — 1,6%

[...] af ansøger. Kommunen skal endvidere kontrollere de forudsætninger ansøger har anvendt som grundlag for beregningen foretaget af det elektroniske ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk eller ved en eventuel beregning efter OML-modellen. Hvis kommunen konstaterer, at én eller flere geneafstande ikke overholdes ved det ansøgte, skal kommunen gøre ansøger opmærksom herpå og oplyse, at der ikke kan meddeles godkendelse, såfremt geneafstandene ikke overholdes. Fastholdes ansøgningen skal der i udgangspunktet meddeles [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 1,6%

[...] undersøge, om det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt. Hvis kravet ikke er opfyldt, skal der gives afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Læs her hvordan du ser, om det generelle ammoniakreduktionskrav er overholdt . Du skal vurdere, om projektet lever op til kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Læs her hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav [...]

Dyrehold og management — 1,6%

[...] drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger [...]

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 1,6%

[...] og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen

Godkendelsespligt — 1,5%

[...] det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse. Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift Der kræves ikke anmeldelse til kommunen for at modtage husdyrgødning fra en anden bedrift, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse.

Fosfor — 1,4%

[...] IT-ansøgningssystemet kan du som ansøger automatisk beregne hvor stort et fosforoverskud (kg P/ha/år) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, [...]

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 1,4%

[...] et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 1,4%

[...] skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen

Projektets omfang — 1,4%

[...] blev sidst ændret d. 27 mar 2017 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug) Sådan gør du Anlæg Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen. Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører. Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig

Revurdering-Kommune — 1,3%

[...] indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide [...]

Revurdering — 1,3%

[...] husdyrproducenten. Vi henviser derfor indtil videre til fanebladet "Kommune", hvor du kan læse om reglerne for revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse"). {NewTab default:Kommune} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017 Sådan gør du Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal [...]

Landskab og planforhold — 1,2%

[...] ansøger beskrive, om byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m), indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,2%

Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012 Ændringer der implementerer nitratdirektivet Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder følgende nye hovedelementer, der implementerer nitratdirektivet: Udtrykket ”for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt” erstattes af ”uigennemtrængelige for fugt” (§ 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1). Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. [...]

Faste afstandskrav — 1,1%

[...] 3 jan 2017 Sådan gør du Du skal som ansøger på dette punkt i ansøgningsskemaet redegøre nærmere for ejendommens placering, herunder de enkelte stalde, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg. Redegørelsen bør bl.a. dække de zone- og planforhold, der gælder for anlægget, og afstande fra stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg mv. til nærmeste nabobeboelse. Du kan bedst og nemmest redegøre for ovenstående v.h.a. af en målfast anlægstegning. Du skal uploade de målefaste [...]

Nitrat (grundvand) — 1,1%

[...] de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag. Vær desuden opmærksom på, at kommunen skal træffe sin afgørelse

§ 29 Skift mellem dyretyper — 1,1%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 29, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige

Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. — 1,0%

[...] 1324 af 15/11/2016). Konstruktion af beholdere Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18 Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning. Beholderkontrolordningen Med beholderkontrolbekendtgørelsen (bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning [...]

§ 35 Økologi — 1,0%

[...] gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 1,0%

[...] Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere

Lokalisering af dyrehold — 1,0%

[...] 15/11/2016). Forbudszonen Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 Hvad omfatter forbudszonen? Inden for visse områder må der ikke etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening. Områderne omfatter: Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller [...]

Offentlighed og høring — 1,0%

[...] (inddragelse af offentligheden tidligt i beslutningsprocessen), inddragelse af ansøgeren, høring over afgørelsesudkast, offentliggørelse af afgørelsen og meddelelse til klageberettigede. Vil du vide mere? Generelt I sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunalbestyrelsen som nævnt informere og inddrage ansøgeren, offentligheden, naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang og på forskellige tidspunkter. Bestemmelserne herom findes i husdyrgodkendelseslovens

Introduktion til ny husdyrregulering — 0,9%

Introduktion Baggrund for ny husdyrregulering Med ændringen af husdyrbrugloven m.v. gennemføres en del af Fødevare- og Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017 . Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017. For mere uddybende information henvises til Folketingets behandling af lovforslaget [...]

Virkemidler på arealer — 0,9%

[...] virkemidler til begrænsning af nitratudvaskning til overfladevand og grundvand samt fosforoverskud. Der er desuden en kort redegørelse for de enkelte virkemidler. For yderligere oplysninger henvises til disse notater: Notat om standardsædskifter , Notat om fosforfraførsel med standardsædskifterne og Notat om efterafgrøder som virkemiddel i FarmN . Forskellig beregning af fosforfraførsel efter ansøgningstidspunkt Vær opmærksom på, at i ansøgninger indsendt fra og med den 10. april 2011, beregnes fraførslen [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011