Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,9 seconds and yielded 30 results.

Fosfor — 6,1%

[...] gør du I IT-ansøgningssystemet kan du som ansøger automatisk beregne hvor stort et fosforoverskud (kg P/ha/år) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for fosforoverskud kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ansøgningssystemets kortværk over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor og lavbundsarealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab [...]

Projektets omfang — 5,5%

[...] ikke bør overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. Det vil sige, at det samlede projekt med den etapemæssige gennemførelse af etableringen, udvidelsen eller ændringen bør være gennemført inden for 5 år. Starttidspunkt for byggeriet Du skal indtaste det forventede starttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg Sluttidspunkt for byggeriet Du skal indtaste det forventede sluttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg Starttidspunkt for driften Du

Fosfor - Vurdering — 5,4%

[...] husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for fosforoverskud er overholdt. I ansøgningssystemets afsnit om beregning på arealer er der vist det makismalt tilladte fosforoverskud pr. ha på bedriftsniveau. Beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet . Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 4,3%

[...] eksisterende og det anmeldte dyrehold. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget efter

Arealer - Vurdering — 4,0%

Sådan gør du Du skal sikre dig, at alle de nødvendige arealer indgår i ansøgningen. Alle bedriftens arealer skal godkendes, hvis de ikke i forvejen er godkendt, uanset om de på nuværende tidspunkt benyttes til udbringning af husdyrgødning. Hvis tredjemandsarealer indgår i ansøgningen, skal det afklares, om det er nødvendigt at stille vilkår Hvis det er nødvendigt at stille sådanne vilkår til tredjemandsarealer af hensyn til den naturpåvirkningen fra udbringning på arealet, skal arealerne være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § [...]

Markoplysninger — 3,7%

[...] som ansøger indtegne alle husdyrbrugets udbringningsarealer på kortet i ansøgningssystemets afsnit ”Arealer på kort”. Du kan også overføre indtegnede arealer fra en GIS-fil. Du kan læse mere om dette i ansøgningssystemets hjælpetekst. Du skal herefter svare på spørgsmålene under ”Grundlæggende arealoplysninger”. I afsnittet ”Arealoplysninger” skal du afgive forskellige oplysninger om udbringningsarealerne. Du kan læse mere om, hvad oplysningerne skal bruges til, under afsnittet ”Vil du vide mere”. Hvis du ønsker at bruge ændret sædskifte [...]

Anvendelse af husdyrgødning mm. — 3,4%

[...] afgrøder med gødningsbehov sikres desuden, at kun skovarealer med gødningsbehov (f.eks. pyntegrønt og arealer med nyplantning) kan tildeles husdyrgødning. Afbrænding af husdyrgødning Afbrænding af husdyrgødning må ske på miljøgodkendte anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald (affaldsforbrændingsbekendtgørelsen). Gener fra udbringning Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 Unødige gener Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand må ikke give anledning til [...]

Aftalearealer — 3,4%

[...] til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme . Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12. Aftalerne behøver ikke at være skriftlige, før husdyrgødningen reelt skal udbringes. Overførslen af husdyrgødning til en anden bedrift kan kræve en godkendelse af modtagerens [...]

Markoplysninger - Ansøgning — 3,3%

[...] som ansøger indtegne alle husdyrbrugets udbringningsarealer på kortet i ansøgningssystemets afsnit ”Arealer på kort”. Du kan også overføre indtegnede arealer fra en GIS-fil. Du kan læse mere om dette i ansøgningssystemets hjælpetekst. Du skal herefter svare på spørgsmålene under ”Grundlæggende arealoplysninger”. I afsnittet ”Arealoplysninger” skal du afgive forskellige oplysninger om udbringningsarealerne. Du kan læse mere om, hvad oplysningerne skal bruges til, under afsnittet ”Vil du vide mere”. Hvis du ønsker at bruge ændret sædskifte [...]

Godkendelsespligt — 3,2%

[...] ændre i udbringningsarealerne Hvis du vil udskifte udbringningsarealer eller tilføje nye udbringningsarealer kræves der ikke anmeldelse til kommunen, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Dette gælder også selv om landbruget i forvejen er omfattet af vilkår om arealerne i en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16. Vilkår om miljøpåvirkning fra udbringningsarealerne i eksisterende tilladelser og godkendelser bortfalder uden

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Beregning af antal dyreenheder for hver dyretype både efter omregningsfaktoren i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A og omregningsfaktoren i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit H. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab default:Vurdering}

Nitrat (grundvand) — 2,3%

[...] beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag.

Nitrat (overfladevand) — 2,3%

[...] overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver. Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 2,3%

[...] eller ændring af stalde til afgræsningsdyrene, skal følgende oplysninger afgives: 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Størrelsen og sammensætningen af det anmeldte dyrehold. Dvs. angivelse af dyretype, produktionsform f.eks. vægtangivelser og antal dyr af hver type. Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen. Husk at der ikke må udbringes gødning på disse arealer, og at de derfor heller ikke må indgå som udbringningsarealer i en miljøgodkendelse.

Aftalearealer — 1,8%

[...] aftalearealer skal foretages separat. Dvs. ikke under ét med miljøvurderingen af husdyrbrugets egne arealer. Hvis afsætningen vurderes ikke at medføre en væsentlig virkning på miljøet, skal du fastsætte vilkår om den samlede afsatte mængde husdyrgødning til hver bedrift og vilkår om, hvilke markarealer den afsatte husdyrgødning må udbringes på. Hvis afsætningen vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet , kan afsætningen ikke indgå i godkendelsen. Hvis der ønskes afsætning til mere sårbare arealer, kan modtageren af husdyrgødningen [...]

§ 34 Naturafgræsning - Udegående hele året — 1,7%

[...] f.eks. gennemsnitsalder for opdræt og antal dyr af hver type. Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen. Husk at der ikke må udbringes gødning på disse arealer, og at de derfor heller ikke må indgå som udbringningsarealer i en miljøgodkendelse/tilladelse. Det angives, hvilke af disse arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 1,6%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, således at projektet kan leve op til skærpelsen. Er skærpelsen ikke tilstrækkelig, skal der meddeles afslag, jf. lovens § 31, jf. § 19, nr. 2. Du skal fastsætte vilkår om brugen af virkemidler til at begrænse nitratudvaskningen. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningsskemaets afsnit om arealoplysninger. Undersøg om der er aftalearealer [...]

Ammoniaktab - Generelt — 1,6%

[...] per årstæve, hvilket skulle opnås ved, at alle pelsdyravlere skulle henholde sig til én af 10 valgmuligheder med forskellige kombinationer af rendebredder, udmugningshyppigheder, tilførsel af halm under burene og proteinindhold i foderet. Der er anvendt følgende vurderinger af effekten ved de forskellige virkemidler: 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab per årstæve. I forhold til ugentlig tømning giver 2 gange/uge 0,15 kg mindre og daglig tømning 0,3 kg N mindre per årstæve. Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad lib. reducerer tabet 0,05 [...]

Aftalearealer-Ansøgning — 1,6%

[...] husdyrgødning til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme . Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12. Aftalerne behøver ikke at være skriftlige, før husdyrgødningen reelt skal udbringes. Overførslen af husdyrgødning til en anden bedrift kan kræve en godkendelse af modtagerens [...]

§ 35 Økologi — 1,4%

[...] vægtangivelser og antal dyr af hver type. Hvis anmeldelsen omfatter etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg, skal følgende oplysninger afgives: 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. 3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold. 4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri . Hvis

Nitrat-Grundvand-Vurdering — 1,4%

[...] ligger udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, skal du undersøge, om de pågældende arealer eller dele af dem er omfattet af en indsatsplan for nitrat . For arealer, som er omfattet af en indsatsplan, skal der udarbejdes vilkår, som sikrer, at projektet er i overensstemmelse med indsatsplanen . For udbringningsarealer der ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde, men ikke er omfattet af en indsatsplan , skal du undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til grundvand er overholdt. Resultatet af [...]

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring — 1,3%

[...] anvendes som virkemiddel til at nedsætte ammoniakfordampningen fra anlægget eller tilførslen af N og P til markerne, fastsættes vilkår som et krav til maksimalt N og P ab dyr. Vilkåret gælder for samtlige dyr af den pågældende dyretype på husdyrbruget. Ansøger skal således acceptere, at samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe i hele anlægget skal leve op til disse krav. Svin Vilkårene fastsættes som krav til maksimalt N og P ab dyr pr. år. Ved beregning af vilkår for maksimalt N ab dyr fra anlægget anvendes [...]

Arealer - Ansøgning — 1,2%

Sådan gør du Til brug for vurdering af husdyrbrugets arealer skal der oplyses om alle relevante arealer ikke blot på ejendommen, men for hele bedriften og eventuelle tredjemandsarealer, der anvendes til udbringning af husdyrgødning. Oplysningerne skal omfatte alle bedriftens ejede eller forpagtede arealer, dvs. både arealer, der ikke anvendes til udbringning af husdyrgødning og arealer der anvendes dertil samt alle tredjemandsarealer, der anvendes [...]

Virkemidler på arealer — 1,2%

På denne side vises en oversigt af virkemidler til begrænsning af nitratudvaskning til overfladevand og grundvand samt fosforoverskud. Der er desuden en kort redegørelse for de enkelte virkemidler. For yderligere oplysninger henvises til disse notater: Notat om standardsædskifter , Notat om fosforfraførsel med standardsædskifterne og Notat om efterafgrøder som virkemiddel i FarmN . Forskellig beregning af fosforfraførsel efter ansøgningstidspunkt Vær opmærksom på, at i ansøgninger indsendt fra og med den 10. april 2011, beregnes fraførslen [...]

Tidligere godkendelser — 1,1%

[...] længere skal vurderes arealer . Tillægsgodkendelse eller samlet godkendelse? Tidligere godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven Hvis der er tale om en udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, der er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven, men endnu ikke er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven, kan godkendelsen kun gives i form af et tillæg, hvis ændringen/udvidelsen kan adskilles fra den eksisterende produktion. Dette er fastslået af Miljøklagenævnet i to afgørelser af 31. marts 2009 ( j.nr. 130-00176 og j.nr. 130-00163 ) og en afgørelse af 15. maj 2009 ( j.nr.

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 1,0%

[...] husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) på skrånende arealer (§ 30, stk. 3 og 4) Harmonireglerne suppleres med en regel om, at der på landbrugsbedrifter højst må udbringes husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse i en mængde svarende til 170 kg. N pr. ha pr. planperiode, dog 230 kg. N pr. ha pr. planperiode på landbrugsbedrifter, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg (§ 31, stk. 4). Andre nye hovedelementer i husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelsens anvendelsesområde er præciseret (§ 1). Der er fastsat regler [...]

Ammoniak fra udbringning — 1,0%

[...] efter projektets gennemførelse. Udover en redegørelse for BAT skal arealernes beliggenhed i forhold til naturarealer beskrives. Særlig fokus skal være på arealer som støder op til eller ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000 områder med ammoniakfølsom natur, og som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7. Se Lovgrundlaget for miljøregulering af husdyrhold . Retsgrundlag Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, er husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 28. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår: § 6. Hvis ansøgningen [...]

Ammoniaktab - Vilkår — 0,9%

[...] ved målrettede faser i etableringen af teknikken. Ansøger har valgfrihed med hensyn til valg af de virkemidler , der tages i anvendelse for at imødekomme ammoniakreduktionskravene. I Miljøstyrelsens Teknologiblade findes der forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår til de heri beskrevne teknikker og teknologier. Vilkårene fra teknologibladene findes også i Vilkårsbanken . Vilkår om bestemte emissionsgrænseværdier bør undgås, fordi det er vanskeligt at måle emissioner fra husdyrproduktionen. Derfor skal kommunen være meget grundig i vurderingen af dokumentationen [...]

Revurdering — 0,9%

[...] godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer. Stk. 3. Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere anvendelse på bestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b, i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b. ... Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 5 og 8: Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik § 14 . [...]

Revurdering-Kommune — 0,9%

[...] godkendelse efter § 11 eller § 12 i denne lov, skal godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer. Stk. 3. Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere anvendelse på bestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b, i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b. ... Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 5 og 8: [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011