Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Affald og miljøfarlige stoffer

RSS
Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   §12   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017

Sådan gør du

Kommunens vurdering af håndteringen af affald og miljøfarlige stoffer er primært en vurdering af, om de generelle bestemmelser er overholdt. Disse regler handler primært om en miljømæssig forsvarlig indretning af oplagene, og om affaldet bortskaffes til godkendte modtagere.

Dertil kommer særskilte vurderinger af om håndteringer af døde dyr, påfyldninger af dieselolie og rengøring af sprøjteudstyr foregår miljømæssigt forsvarligt.

Generelt skal det endvidere vurderes, om oplagene har en størrelse, der medfører et behov for en egentlig beredskabsplan i forbindelse med uheld eller brand.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesloven':

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
...
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
...
4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
...

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...

15) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.


Flg. fremgår af miljøbeskyttelsesloven:

§ 6 b. Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i Overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Affaldsforebyggelse. 2) Forberedelse med henblik på genbrug. 3) Genanvendelse. 4) Anden nyttiggørelse. 5) Bortskaffelse.

Stk. 2. Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning.

Stk. 3. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat, jf. § 1 og § 3.

Generelle regler for håndtering af affald og miljøfarlige stoffer findes i:
Affaldsbekendtgørelsen og kommunale affaldsregulativer
Olietanksbekendtgørelsen
Risikovirksomheder
Kemikalieloven

Veterinærreglerne for opbevaring af døde dyr findes i:
Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.


Vil du vide mere?

Kommunalt affaldsregulativ

I forhold til håndteringen af affald tager vurderingen udgangspunkt i om håndteringen i form af opbevaring, sortering, mærkning og bortskaffelse lever op til bestemmelserne i det lokale kommunale regulativ for erhvervsaffald.

Animalsk affald

Af specielle affaldsfraktioner bør særligt oplag og bortskaffelse af animalsk affald og døde dyr vurderes med henblik på, om opbevaringen kan give anledning til gener og uhygiejniske forhold.

Olie- og kemikalieaffald

Den primære vurdering herudover relaterer sig til, om oplagene af olie- og kemikalieaffald er miljømæssigt forsvarlige og indrettet med overdækning og befæstet med en ikke-kemikaliegennemtrængelig bund med opkant.

Olietanke

Oplagring af diesel og anden olie i tanke skal opfylde olietanksbekendtgørelsen.

Flydende ammoniak

Oplag af flydende ammoniak over 5 tons er omfattet af reglerne om risikovirksomheder, hvis der inden for 200 meter fra oplaget ligger boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelser, hvor mange mennesker opholder sig.

Læs her mere om risikovirksomheder og om særreglen om ammoniakoplag.

Beredskabsplan

Vurdering af behov for samlet beredskabsplan for uheld og brand oversat til samtlige relevante sprog, der i fornødent omfang forstås af samtlige ansatte med de pågældende arbejdsfunktioner. Behovet bør vurderes i sammenhæng med behovet for en beredskabsplan i forhold til gylleuheld.
Generelt set har oplagene på § 12 brugene en størrelse, der medfører behov for udarbejdelse af en sådan beredskabsplan.

Fastsættelse af vilkår om begrænsning af farlige stoffer på IE-husdyrbrug

Der skal i miljøgodkendelsen fastsættes vilkår om, at der på IE-husdyrbrug skal ske en begrænsning i anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen. Begrænsningen skal ske med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget.

Reglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1, nr. 15, er indsat for at undgå at udløse IE-direktivets krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Reglen om at begrænse farlige stoffer skal dermed fortolkes i overensstemmelse med praksis efter godkendelsesbekendtgørelsen. De farlige stoffer kan således kun begrænses med henvisning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 15, hvis de kunne have udløst krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsen.

IE-direktivet
IE-direktivet fastlægger, at der som udgangspunkt er pligt til at udarbejde en basistilstandsrapport, når en IE-aktivitet indebærer, at der anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer.

En klassisk husdyrproduktion anvender, fremstiller eller frigiver dog normalt ikke relevante farlige stoffer af en sådan mængde eller af en sådan karakter, at det kan udløse krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

Husdyrgødning
Koncentrationen af farlige stoffer i husdyrgødningen er så lille, at gødning ikke kan anses for at være et farligt stof i direktivets forstand. Opbevaring af husdyrgødning kan dermed ikke udløse et krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

Andre aktiviteter
Bestemmelsens anvendelsesområde er begrænset til anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen. Andre aktiviteter, der kan medføre en risiko for jord- eller grundvandsforurening, udløser ikke krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. En olietank med olie til brug for opvarmning af gårdens bygninger eller sprøjtegifte, der anvendes i planteproduktionen, udløser således ikke et krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

Link til afgørelse fra Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnets afgørelse af 27. maj 2009 (j.nr. 130-00184)

Vilkår

Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011