Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Eksempel 2. IE-direktivet

RSS
Der er fastsat særlige regler om overgangsordningen for IE-husdyrbrug, som er begrundet i overgangsordningen i IE-direktivet.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:
”§ 55, stk. 2. Sager om ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, hvis godkendelsen meddeles inden den 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest denne dato.”

”§ 55, stk.3. Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over afgørelser om godkendelse af IE-husdyrbrug efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, når ansøgningen er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013, godkendelsen er meddelt inden 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring forventes at være i drift senest den 7. januar 2014.”

”§ 56. Konstaterer kommunalbestyrelsen, hvor § 55, stk. 2 eller 3 er anvendt, at den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke kan være i drift senest den 7. januar 2014, meddeler kommunalbestyrelsen påbud, jf. § 40, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der supplerer vilkårene i godkendelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre vilkårene allerede opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.”

Det fremgår af de citerede bestemmelser, at kommunen ved anvendelse af overgangsbestemmelsens § 55, stk. 3 eller 4 i visse situationer skal stille supplerende vilkår.

Ved den supplerende vilkårsstillelse skal kommunen have fokus på opfyldelsen af følgende nye regler:
  1. § 13, stk. 1, nr. 3, sidste punktum, det vil sige krav om årlig indberetning af resultaterne af emissionsovervågningen.
  2. § 13, stk. 1, nr. 4, vilkår om regelmæssig vedligeholdelse og overvågning.
  3. 13, stk. 1, nr. 15, vilkår om begrænsning af anvendelse af relevante farlige stoffer for at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand. Vilkåret stilles for at undgå, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport.
  4. Er den nye BAT-konklusion offentliggjort, inden godkendelsen blev givet, vil de supplerende vilkår skulle tage højde for den nye BAT-konklusion. Det bemærkes, at EU-Kommissionen endnu ikke har offentliggjort en BAT-konklusion for husdyr.

Version 2.0 - 14. januar 2011