Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 26 Ensilageplads eller -silo

RSS

Anmeldelse

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 26, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af en ensilageplads eller ensilagesilo på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv overstiger ikke 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.
 2. Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift.
 3. Byggeriet placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
 4. Ensilagepladsen etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
 5. Etableringen af pladsen medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
 6. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
 7. Der skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Beplantningen skal etableres senest 31. december året efter etableringen af pladsen. Ved afgørelsen om anmeldelsen kan kommunen dog vælge at fravige dette krav om afskærmende beplantning helt eller delvist på baggrund af de landskabelige forhold.
 8. Ensilagepladsen eller –siloen placeres, så nedenstående afstandskrav opfyldes:
  • En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der ikke er større end 1.000 m2, skal placeres mindst:
   100 meter fra
   a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
   b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
   c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
   75 meter fra
   Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
   50 meter fra
   Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.
  • En ensilageplads eller -silo med en grundplan, der overstiger 1.000 m2 (men ikke er større end 3000 m2), skal placeres mindst:
   150 meter fra
   a) Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
   b) Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
   c) Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
   100 meter fra
   Beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
   50 meter fra
   Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Anmeldelse af flere ensilagepladser og ensilagesiloer

Der kan anmeldes flere ensilagepladser og/eller -siloer, når størrelsen (se betingelse nr. 1) ikke overskrides for de anmeldte anlæg tilsammen. Anmeldelserne kan ske på samme tidspunkt eller på forskellige tidspunkter.

Hvis en anmeldt ensilageplads eller -silo senere bliver omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, så regnes den ikke længere med i opgørelsen af den samlede størrelse af ensilagepladser og -siloer, som er etableret ved anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler. Eksisterende ensilagepladser eller -siloer, som ikke er etableret efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler, regnes heller ikke med i opgørelsen.

Det er det samlede areal af de anmeldte pladser og/eller siloer på anmeldelsestidspunktet, som er afgørende for hvilke afstandskrav, der skal overholdes (se betingelse nr. 8).

Fravigelse af beplantningskrav

Ved afgørelsen af hvorvidt byggeriet overholder betingelserne i anmeldeordningen, kan du på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte at fravige kravet om afskærmende beplantning helt eller delvist.

Umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer

Begrebet ”i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer”, skal forstås på samme måde som i husdyrgodkendelsesloven og efter landzonepraksis. Læs om det i afsnittet om landskab og planforhold (under wiki-husdyrvejledningens afsnit om miljøgodkendelse), hvori tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer er defineret.


Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om anmeldelse af ensilageplads eller -silo


Version 2.0 - 14. januar 2011