Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Gener fra udbringning

RSS
Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 jun 2010

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere, om der er grundlag for at stille skærpede vilkår i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24. Efter Miljøstyrelsens vurdering vil der kun være grundlag herfor i ganske sjældne tilfælde.

Denne vurdering bygger på, at den generelle regel i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, stk. 1 er udtryk for, at omboende må tåle de gener, der er forbundet med sædvanlig udbringning af husdyrgødning uden for de restriktioner, der er nævnt i bestemmelsen. Vurderingen bygger desuden på Miljøklagenævnets udtalelser i sagen j.nr. 13/161-22.

Endvidere indeholder husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, stk. 5 en generel bestemmelse, hvorefter udbringning af husdyrgødning ikke må give anledning til unødige gener.

Retsgrundlag

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, stk. 1

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, stk. 1, må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Der er hjemmel til at fastsætte skærpede vilkår for udbringning af husdyrgødning i en miljøgodkendelse, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Afgørelse fra Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet har i sagen, j.nr. 13/161-22 (miljøgodkendelse af kvægbrug efter miljøbeskyttelsesloven) udtalt, at vilkår i en miljøgodkendelse, der indeholder en skærpelse af de generelle regler, må være begrundet i særlige forhold.

Disse forhold kan enten være knyttet til forureningsforhold, som er typiske for større husdyrbrug, eller til konkrete forhold i den enkelte sag. Nævnet bemærkede, at de gener for den enkelte omboende, der er forbundet med udbringning af husdyrgødning, er af samme karakter, hvad enten udbringningen sker fra godkendelsespligtige husdyrbrug eller husdyrbrug, der ligger under grænsen for godkendelsespligt.

Vil du vide mere?

Der kan forekomme lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringning af husdyrgødning foregår dog i kortere perioder, få gange om året, hvilket betyder, at disse lugtgener vil være af mindre betydning end lugt fra husdyrbrugets anlæg.

Særligt vedrørende lugt bemærkes, at det er praksis ved reguleringen af husdyrbrug at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone må derfor acceptere visse af de ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. Således må beboere i landzone tåle mere lugt fra husdyrbrug end beboere i byzone, hvor der er husdyrbrug i nærheden af byen, jf. f.eks. Miljøklagenævnets afgørelse "Broskovvej".

I den pågældende sag blev der dog opstillet skærpede vilkår på grund af bynærhed til arealerne.Vilkår

Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011