Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Bek. nr. 764 af 28/06/2012

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 23/08/2012 11:15


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


      Ændringer der implementerer nitratdirektivet
      Andre nye hovedelementer i husdyrgødningsbekendtgørelsen
      Husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde
         Præcisering af bekendtgørelsens anvendelsesområde
         Afgasset vegetabilsk biomasse
         "Spildevand" ændres til "restvand"
      Lokalisering af dyrehold
         Lokalisering og afstandskrav
         Regler vedrørende søer og kystvande
      Afstandskrav og dispensation for dyrehold til afgræsning
      Indretning af stalde m.v.
         Materialer som er uigennemtrængelige for fugt
      Opbevaring af fast gødning
         Daglig tilførsel til møddingsplads
         Kompost i markstak
         Overdækning af markstak, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning
      Opbevaring af ensilage og ludning af halm
         Wrapballer på ensilagepladser
      Dispensationsadgang erstattes af faste regler for ludning af halm og udbringningsperiode for flydende husdyrgødning
      Opbevaring af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
         Gyllebeholderbarriere
         Teknologi i stedet for fast overdækning eller flydelag på gyllebeholdere
         Påbud om fast overdækning efter tilsyn
      Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
         Udbringning af flydende husdyrgødning vha. slæbesko
         Udbringning af flydende husdyrgødning vha. nedfældning
         Udbringning af flydende husdyrgødning på økologiske bedrifter
         Udbringningsperiode på arealer med grøngødning
         Forbud mod udbringning 15. november - 1. februar
         Forbud mod udbringning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde
         Forbud mod udbringning på skrånende arealer
      Harmoniregler
         Harmoniregler og afgasset biomasse
         Harmoniarealer langt fra opbevaringsanlægget
      Indberetningspligt ved overførsel af husdyrgødning
      Omregningsfaktorer for dyreenheder (DE)
         Omregningsfaktorer for dyreenheder er samlet ét sted
         Korrektion af DE-beregning ift mælkeydelsen
         Undtagelsesbestemmelsen for kvægbrug (2,3 DE/ha)
         Indberetning forud for anvendelse af undtagelsesbestemmelsen

Ændringer der implementerer nitratdirektivet

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder følgende nye hovedelementer, der implementerer nitratdirektivet:

Udtrykket ”for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt” erstattes af ”uigennemtrængelige for fugt” (§ 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1).

Kompost må højst opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år (§ 13, stk. 2). Reglerne vedrørende overdækning af oplag i marken præciseres.

Der indføres et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar (§ 29, stk. 3).

Der indføres et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord (§ 30, stk. 2).

Det eksisterende forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på skråninger udvides til at omfatte al husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) på skrånende arealer (§ 30, stk. 3 og 4)

Harmonireglerne suppleres med en regel om, at der på landbrugsbedrifter højst må udbringes husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse i en mængde svarende til 170 kg. N pr. ha pr. planperiode, dog 230 kg. N pr. ha pr. planperiode på landbrugsbedrifter, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg (§ 31, stk. 4).

Andre nye hovedelementer i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsens anvendelsesområde er præciseret (§ 1).

Der er fastsat regler om opbevaring og anvendelse af afgasset vegetabilsk biomasse (§ 1, stk. 3, § 3, nr. 1, 9, 10 og 12, § 9, stk. 1, § 18, stk. 1, § 20, stk. 1 og 5, § 25, stk. 1, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, 2 og 5, § 29, stk. 1, §§ 30 og 31, § 33, stk. 4, og bilag 1 og bilag 3).

Betegnelsen ”spildevand” er i denne bekendtgørelse ændret til ”restvand”. Overfladevand fra ensilagepladser omfattes af definitionen, hvilket giver mulighed for, at dette kan sprinkles ud i løbet af vinteren (§ 3, nr. 8).

Reglerne vedrørende lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder er udvidet til at omfatte alle erhvervsmæssige dyrehold (kapitel 2).

Der er foretaget en sproglig ensretning af bekendtgørelsens henvisninger til vandløb og søer m.v. (§ 6, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1-3, § 30, stk. 2 og 3, § 35, stk. 2, og § 36, stk. 2).

Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence vedrørende afstandskravene for dyrehold til afgræsning er udvidet til ikke kun at omfatte naturplejeprojekter (§ 7, stk. 1).

Kapitlet om opbevaring af fast gødning opbevaring af fast gødning er omstruktureret (Kapitel 5).

Ensilagepladser, der udelukkende anvendes til opbevaring af wrapballer, undtages fra kravet om afløb (§ 16, stk. 3).

Ministerens adgang til at dispensere fra forbuddet mod halmludning er erstattet af en klar regel om, hvornår det er tilladt at anvende ammoniak til ludning af halm (§ 17, stk. 2). Tilsvarende er praksis vedrørende dispensationer fra forbuddet mod udbringning af flydende husdyrgødning efter 1. oktober i våde somre erstattet af en regel om forudsætningerne for forlængelse af udbringningsperioden (§ 29, stk. 2).

Der er foretaget præciseringer af reglerne om afvikling af gyllebeholdere i risikoområder (§ 19, stk. 2 og 6).

Kravet om fast overdækning mindre end 300 meter fra ammoniakfølsom natur og kravet om flydelag er ændret, således at teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med en ammoniakreducerende effekt svarende til hhv. fast overdækning eller flydelag, kan anvendes i stedet for dette (§ 20, stk. 5).

Tilsynsmyndigheden skal påbyde fast overdækning, hvis overdækningen ved to tilsyn inden for 3 år er mangelfuld (§ 20, stk. 7).

Det er præciseret, at udbringning af flydende husdyrgødning kan ske ved slæbesko (§ 28, stk. 2).

I § 28, stk. 3 vedrørende udbringning af flydende husdyrgødning er ”på sort jord og græsmarker” ændret til ”arealer uden etablerede afgrøder til høst og på fodergræsmarker”.

Økologernes undtagelse fra nedfældningskravet i forårsmånederne er indskrænket til fodergræsarealer (§ 28, stk. 6).

Under visse betingelser kan der i perioden fra høst til 1. oktober udbringes flydende husdyrgødning på arealer med veletableret grøngødning med gul sennep eller olieræddike forud for sukkerroer (§ 29, stk. 1, nr. 3).

Det er præciseret, at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for, at harmoniarealer, der ligger langt fra opbevaringsanlægget for husdyrgødningen, reelt bliver tildelt husdyrgødning (§ 32, stk. 2).

Kravet om skriftlig aftale ved afsætning af gødning fra biogasanlæg, fællesanlæg eller forarbejdningsanlæg er erstattet af en pligt for den ansvarlige for anlægget til at indberette, hvem anlægget har modtaget husdyrgødning fra eller afsat husdyrgødning til (§ 33, stk. 2).

Bilaget vedrørende beregning af dyreenheder er udvidet til at omfatte omregningsfaktorerne for alle sager, hvor ansøgningen om tilladelse eller godkendelse er indgivet efter 1. januar 2007 (bilag 1).

Ændret korrektion i forhold til mælkeydelsen, således at den fremover baseres på energikorrigeret mælk (bilag 1).

Der skal ske indberetning forud for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen vedr. udbringning af husdyrgødning svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha. (bilag 3).

Husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde

Præcisering af bekendtgørelsens anvendelsesområde

I anvendelsesbestemmelsen i bekendtgørelsens § 1 er det tydeliggjort, at bekendtgørelsen generelt finder anvendelse på erhvervsmæssigt dyrehold, herunder også erhvervsmæssigt dyrehold med mindre end 3 dyreenheder. For erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder stilles der dog fortsat ikke krav om førelse af logbog vedrørende flydelag, jf. § 20, stk. 4.

Desuden er det præciseret, at bekendtgørelsens regler vedrørende husdyrgødning også finder anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Dette har tidligere alene fremgået af Miljøstyrelsens vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. fra 1993, der fortsat er gældende.

Herudover er det fastsat, at bekendtgørelsens regler vedrørende afgasset vegetabilsk biomasse, mineralsk gødning (handelsgødning), ensilage, restvand og ludning af halm finder anvendelse på virksomheder, som er registreret i Register for Gødningsregnskab, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Afgasset vegetabilsk biomasse

Der er i de senere år udviklet nye biogasanlæg, som udelukkende er baseret på afgasning af vegetabilske råvarer som fx slætgræs og majs. Det vurderes hensigtsmæssigt, at restproduktet fra en sådan afgasning i stort omfang håndteres som husdyrgødning i forbindelse med krav til opbevaring og anvendelse, da det i sammensætning minder om kvæggylle. Der er derfor indført følgende nye bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Definition af afgasset vegetabilsk biomasse
I § 3 er afgasset vegetabilsk biomasse defineret som en ny type gødning, som derved omfattes af bekendtgørelsen. Der er ligeledes gennemført ændringer af definitionerne som fastslår, at såfremt den vegetabilske biomasse iblandes husdyrgødning, vil det blive betragtet som husdyrgødning.

Den afgassede biomasse kan forarbejdes på linje med husdyrgødningen. Forarbejdet gødning indføres som begreb og omfatter således både forarbejdet husdyrgødning og forarbejdet afgasset vegetabilsk biomasse. Ved en separationsproces vil fiberfraktionen blive omfattet af begrebet fast gødning uanset, om indgangsmaterialet er husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse.

Ifølge slambekendtgørelsen gælder husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, såfremt materialet består af mere end 75 % husdyrgødning regnet på tørstofbasis. Der er ikke taget stilling til, hvorledes affald iblandet vegetabilsk biomasse skal håndteres i forbindelse med opbevaring og anvendelse. Det forventes, at der med ”affald til jordbekendtgørelsen”, som skal afløse slambekendtgørelsen, gennemføres en ændring, således at hvis materialet består af mere end 75 % afgasset vegetabilsk biomasse regnet på tørstof, gælder husdyrgødningsbekendtgørelsens regler vedrørende opbevaring og udbringning.

Krav til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse
Vedrørende krav til opbevaringskapacitet omfattes opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse af kravet om, at opbevaringen skal være tilstrækkelig i forhold til at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne. Det vurderes ikke muligt at angive et krav til opbevaringskapacitet til X måneders tilførsel.

Afgasset vegetabilsk biomasse er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 7 vedrørende opbevaring af flydende husdyrgødning m.v. Der gælder således de samme krav til konstruktion og overdækning som for beholdere til flydende husdyrgødning m.v., og beholderne skal overholde samme afstandskrav til naturområder. Beholdere til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse er derimod ikke omfattet af de krav til alarmer og gyllebarrierer, som udspringer af en politisk aftale udelukkende rettet mod husdyrgødning.

Krav vedrørende anvendelse af afgasset vegetabilsk biomasse
Vedrørende krav til anvendelse er afgasset vegetabilsk biomasse omfattet af stort set samme regler som flydende husdyrgødning. Dette gælder både anvendelsestidspunkter og krav til teknologi. Der er dog ikke fastsat krav om nedfældning, da der ikke er tilstrækkelig kendskab til praksis og evt. alternativer. Afgasset vegetabilsk biomasse vil indgå i beregningen af DE på samme måde som afgasset husdyrgødning, således 1 DE svarer til 100 kg N ab lager.

"Spildevand" ændres til "restvand"

Betegnelsen ”spildevand” bruges i flere sammenhænge, hvilket har medført en del forvirring. Det tidligere definerede ”spildevand” i denne bekendtgørelse er derfor ændret til ”restvand”. Definitionen af ”restvand” er desuden udvidet til at omfatte overfladevand fra ensilagepladser med et indhold på under 0,3 kg N/ton. Dette giver mulighed for, at dette overfladevand kan sprinkles ud i løbet af vinteren. Der må dog ikke være risiko for afløb til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. Visse andre gødningstyper med lavt kvælstofindhold på under 0,3 kg N/ton har i forvejen måttet udbringes på denne måde. Udbringningen vurderes miljømæssigt uproblematisk. Der opnås derimod andre miljømæssige og driftsmæssige fordele, idet restvandet alternativt skal transporteres i gyllevogne i forbindelse med udbringningen. Der er desuden i våde år mindre risiko for ”nødudkørsel” af flydende husdyrgødning i det tidlige forår.

Lokalisering af dyrehold

Lokalisering og afstandskrav

Husdyrgødningsbekendtgørelsens hidtidige regler vedrørende lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder er udvidet til også at omfatte dyrehold med mere end 3 dyreenheder. Reglerne svarer til husdyrgodkendelseslovens lokaliseringsregler. Husdyrgodkendelsesloven omfatter alene husdyrbrug, det vil sige ejendomme hvorpå der er et dyrehold af mere end 3 dyreenheder. Formålet med ændringen er at regulere de anlæg, fx beholdere til husdyrgødning, der ikke er placeret på et husdyrbrug, men fx hos en planteavler. Af samme grund er der indsat en bestemmelse svarende til husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 2, der forbyder etablering af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og søer over 100 m², i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det har ikke været hensigten at gøre den gældende klageadgang over dispensationer meddelt efter husdyrgodkendelsesloven illusorisk. Det er derfor indføjet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37, stk. 2, at kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende husdyrbrug efter § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, og § 6, stk. 4, uanset den generelle afskæring af klageadgangen kan påklages efter reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Regler vedrørende søer og kystvande

Bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen er ensrettet således, at de søer, der omfattes af reguleringen, generelt er søer over 100 m².

I § 11, stk. 3, er ”havet” erstattet af ”kystvande”, som er den terminologi, der anvendes i vandplanerne, og som omfatter både have og fjorde. Anmeldelsesreglerne i §§ 35 og 36 er suppleret med kystvande.

Afstandskrav og dispensation for dyrehold til afgræsning

Bestemmelsen om, at dyrehold skal overholde et afstandskrav på 50 meter til eksisterende byzoneområder og til planlagte områder i landzonen samt til nabobeboelse, er ændret til, at afstandskravene ikke omfatter det afgræssende dyrehold i sig selv, men alene dyreholdets faciliteter såsom læskure, fodertrug og drikketrug. Efter de hidtidige regler kunne kommunalbestyrelsen alene dispensere fra afstandskravene til naturplejeformål. Dette er ændret til, at kommunalbestyrelsen generelt kan dispensere fra afstandskravene.

Indretning af stalde m.v.

Materialer som er uigennemtrængelige for fugt

Udtrykket ”for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt” erstattes af ”uigennemtrængelige for fugt”. Ændringen er ønsket af EU-kommissionen. Der er tale om en præcisering af den gældende retstilstand, hvorfor de materialer, der hidtil er anvendt til staldanlæg og gødningsopbevaringsanlæg m.v., som udgangspunkt fortsat vil opfylde kravene til tæthed.

Opbevaring af fast gødning

Daglig tilførsel til møddingsplads

Kapitlet om opbevaring af fast gødning er omstruktureret (Kapitel 5).

Begrebet daglig tilførsel er indføjet i bestemmelsen i forhold til traditionelle staldanlæg baseret på staldgødning og ajle, hvor gødningskeglen ifølge daglig udmugningspraksis tilføjes ny gødning, og hvor en overdækning ikke er praktisk mulig. Ved gylleseparation er det muligt at tilrettelægge praksis, så større partier forarbejdes indenfor kort tid. De forarbejdede partier skal efter endt forarbejdning overdækkes straks. Det er således ikke muligt at undlade en overdækning ved at henholde sig til en praksis, hvor der dagligt separeres og tilføjes fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab.

Kompost i markstak

Vejledningens krav om, at kompost højst må opbevares samme sted i marken i 12 måneder, og at markstakkene ikke må placeres samme sted igen før efter 5 år, er skrevet ind i bekendtgørelsen.

Overdækning af markstak, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning

Reglerne om overdækning er præciseret, så det er tydeligt, at manglende overdækning på baggrund af daglig tilførsel ikke er mulig for f.eks. dybstrøelse og fiberfraktioner fra separeringsanlæg. I øvrigt er det præciseret, at det kun er i forbindelse med midlertidigt oplag i op til en uge ved udbringning, at overdækning kan undlades. I øvrige tilfælde skal overdækning etableres straks.

Opbevaring af ensilage og ludning af halm

Wrapballer på ensilagepladser

Der er indsat en bestemmelse om, at ensilagepladser, der udelukkende anvendes til oplagring af ensilage indpakket i vandtæt materiale (wrapballer), ikke skal opfylde de sædvanlige krav til ensilagepladser om sidebegrænsning, randbelægning og afløb, såfremt pladsen og området omkring pladsen friholdes for afgrøderester.

Dispensationsadgang erstattes af faste regler for ludning af halm og udbringningsperiode for flydende husdyrgødning

Miljøministeriets dispensationspraksis fra forbuddet mod ludning med ammoniak og fra forbuddet mod udbringning af flydende husdyrgødning fra 1. oktober til 15. oktober er erstattet af faste regler, der modsvarer den eksisterende dispensationspraksis. Det fremgår af de nye regler, at det er nedbørsmængden i de af DMI (Danmarks Metrologiske Institut) afgrænsede regioner, der er afgørende for, om forbuddene konkret fraviges i det pågældende år. Da DMI’s regioner ikke helt følger kommunegrænserne, vil Miljøstyrelsen udarbejde en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til. Listen vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor styrelsen også vil annoncere, når betingelserne i for at fravige et af forbuddene er opfyldt i en region.

I de senere år har der udviklet sig en praksis, hvor landbrugserhvervet i år med meget nedbør får meddelt dispensation fra forbuddet mod ludning med ammoniak og/eller fra udbringningsreglerne. Det har været vanskeligt for landmænd og maskinstationer at tilpasse sig efter disse dispensationer, da de typisk er blevet meddelt sent i forhold til behovet og efter uklare kriterier. I den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er der derfor til erstatning for dispensationerne fastsat klare regler for, hvornår det har regnet i et sådant omfang, at forbuddet mod ammoniakludning henholdsvis mod udbringning af flydende husdyrgødning fra 1. til 15. oktober ikke gælder. Herved kan erhvervet bedre forudsige og tilpasse sig reglerne. Samtidig får maskinstationerne bedre muligheder for at investere i det rette udstyr. De angivne nedbørsmængder er tilpasset praksis i de senere år omkring meddelelsen af dispensationer.

Forbuddene fraviges, når kriterierne vedrørende nedbørsmængder er opfyldt, og er således ikke afhængige af, at Miljøstyrelsen har annonceret, at det er tilfældet. Miljøstyrelsens annonceringer er således af oplysende karakter og ikke rettighedsskabende.

Det fremgår af de nye regler, at det er nedbørsmængden i DMI’s (Danmarks Metrologiske Institut) regioner, der er afgørende for, om forbuddene konkret fraviges i det pågældende år. Da DMI’s regioner ikke helt følger kommunegrænserne, har Miljøstyrelsen udarbejdet en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til.

Listen findes i notat af 2. juli 2012 om regler om ludning af halm og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning pr. 1. august 2012. Notatet forklarer endvidere de nye regler om ludning af halm med ammoniak og forlængelse af udbringningsperioden uddybende.

Opbevaring af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand

Gyllebeholderbarriere

Det er præciseret, at en beholder beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m² ikke skal afvikles, hvis der opføres en beholderbarriere, og at der ikke er krav om etablering af en gyllebarriere, hvis beholderen afvikles (§ 19, stk. 2 og 6).

Teknologi i stedet for fast overdækning eller flydelag på gyllebeholdere

Kravet om fast overdækning mindre end 300 meter fra ammoniakfølsom natur og kravet om flydelag er ændret, således at teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med en ammoniakreducerende effekt svarende til hhv. fast overdækning eller flydelag, kan anvendes i stedet for dette. Kravet om etablering af fast overdækning mindre end 300 meter fra nabobeboelse er uændret.

Påbud om fast overdækning efter tilsyn

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der som alternativ til fast overdækning på en gyllebeholder kan etableres en anden tæt overdækning fx i form af flydelag. Det er hidtil bl.a. ved vedtagelsen af husdyrgodkendelsesloven blevet forudsat, at tilsynsmyndighederne kan påbyde fast overdækning, såfremt det ved to på hinanden følgende tilsyn konstateres, at overdækningen er mangelfuld.

Der indsættes nu en udtrykkelig regel om, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt skal kræve fast overdækning, hvis tilsynsmyndigheden ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at den etablerede overdækning er mangelfuld. Ved det første tilsyn, hvor manglerne ved overdækningen konstateres, skal tilsynsmyndigheden skriftligt overfor driftsherren indskærpe pligten og oplyse om retsvirkningerne af manglende overholdelse. Indskærpelsen skal indeholde en rimelig frist. Da der kan være tilfælde, hvor manglerne ved overdækningen er undskyldelig, rummer forslaget en mulighed for, at tilsynsmyndigheden i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan undlade at stille krav om fast overdækning.

Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand

Udbringning af flydende husdyrgødning vha. slæbesko

Kravene til udbringning af flydende husdyrgødning i § 28, stk. 2, er præciseret ved udtrykkeligt at nævne ”slæbesko” i stedet for "eller lignende teknik". Herefter er alle kendte teknikker til udlægning af gylle på jordoverfladen udtrykkelig nævnt i bestemmelsen.

Udbringning af flydende husdyrgødning vha. nedfældning

Forslaget vedrører kravet om nedfældning eller anden udbringningsteknik på sort jord og græsmarker. Det fremgår af Miljøstyrelsens FAQ til husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der med ”græsmarker” menes marker med fodergræs. Dette er indføjet i bekendtgørelsen. I samme bestemmelse er "sort jord" udskiftet med ”arealer uden etablerede afgrøder til høst”. Herved præciseres det, at også arealer bevokset med spildkorn eller ukrudt er omfattet af bestemmelsen.

Udbringning af flydende husdyrgødning på økologiske bedrifter

I forhold til økologernes undtagelse fra kravet om nedfældning i forårsmånederne er bestemmelsen ændret således, at nedfældningskravet alene fraviges på fodergræsarealer. På arealer uden afgrøder til høst, skal økologiske brug således fremover nedfælde på lige fod med konventionelle brug.

Udbringningsperiode på arealer med grøngødning

I perioden fra høst til 1. oktober kan der efter forslaget udbringes flydende husdyrgødning på arealer med veletableret grøngødning med gul sennep eller olieræddike forud for sukkerroer, hvis der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne. Det er en betingelse, at grøngødningen ikke har nogen kvælstof- eller fosfornorm og ikke er lovpligtig i henhold til Fødevareministeriets regler, samt at den først nedvisnes eller nedpløjes efter 20. oktober.

Baggrunden for forslaget er, at grøngødning af gul sennep eller olieræddike i en årrække har været benyttet i sædskifter med sukkerroer – også udover det pligtige areal med efterafgrøder. Det skyldes primært, at korsblomstrede afgrøder af nematoderesistente sorter reducerer nematodeangrebet i sukkerroer.

For at sikre, at grøngødningens rødder udvikles langt nok ned til at reducere roecystenematoderne, tillades det derfor at udbringe flydende husdyrgødning frem til 1. oktober ved såning af gul sennep og olierækddike, når denne grøngødning efterfølges af sukkeroer, der har en meget høj udnyttelse af eftervirkning af kvælstof fra såvel gylle som efterafgrøder. Idet landmanden skal indregne 75 pct. virkning af totalkvælstof i husdyrgødningen i gødningsregnskabet, vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der vil være noget incitament til at overdosere husdyrgødningen.

Forbud mod udbringning 15. november - 1. februar

Der er indført et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) fra 15. november til 1. februar.

Det skal bemærkes, at det tidligere krav om, at fast gødning ikke må udbringes fra høst til 20. oktober, hvor der ikke skal være afgrøder den følgende vinter, er ophævet. Dette skyldes at kravet er overflødigt som følge af, at der i den nye bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække fra 2010/2011 er indført krav om, at der ikke må foretages jordbearbejdning før forårssåede afgrøder fra høst til 1. november på lerjord og 1. februar på sandjord. Da fast gødning skal nedbringes inden 6 timer efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, er det i praksis ikke muligt at udbringe fast gødning på arealer, hvor der ikke skal være afgrøder den følgende vinter. Med ændringen er det dog muligt at udbringe fast gødning på arealer, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder, i perioden fra 1/11 til 15/11 på lerjord og fra høst til 15/11 på økologiske bedrifter. Dette vurderes kun at have marginal miljømæssig betydning, da udnyttelseskravene er uændrede.

Indførelsen af en lukkeperiode om vinteren for udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning) supplerer forbuddet i den tidligere husdyrgødningsbekendtgørelse mod udbringning af flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar. I bekendtgørelsesudkastet er det som noget nyt tilføjet, at perioden med forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning senest starter 1. oktober (§ 29, stk. 1).

Forbud mod udbringning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde

Der er indført et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde.

Jorden er vandmættet, når der kan opsamles frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør. Dette vil bl.a. kunne kontrolleres ved, at det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er den vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden nedbør.

Jorden er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand.

Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.

Forbud mod udbringning på skrånende arealer

Det eksisterende forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på stejle skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde inden for en afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant er udvidet til at omfatte al husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) (§ 30, stk. 3).

På stejle skråninger med en hældning på mellem 6° og 12° omfatter forbuddet dog ikke
  • flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø, og
  • flydende mineralsk gødning (handelsgødning).

Der ændres således ikke ved, at arealer med en hældning under 12° fortsat kan indgå som et harmoniareal.

Harmoniregler

Harmoniregler og afgasset biomasse

Harmonireglerne suppleres med en regel om, at der på landbrugsbedrifter højst må udbringes husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse i en mængde svarende til 170 kg. N pr. ha pr. planperiode, dog 230 kg. N pr. ha pr. planperiode på landbrugsbedrifter, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg (§ 31, stk. 4).

De fleste landbrugsbedrifter overholder allerede den foreslåede bestemmelse, idet de gældende harmoniregler begrænser udbringningen af N. Enkelte bedrifter med malkekvæg og bedrifter med mink vurderes dog ikke at overholde grænserne. Af hensyn til overholdelsen af nitratdirektivet er det derfor nødvendigt at indføje direktivets absolutte grænse i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er foreløbigt planlagt som en hjælp til brugeren, at udbragt mængde pr. hektar udregnes og vises ved indberetning af gødningsregnskabet i Landbrugsindberetning.dk.

Harmoniarealer langt fra opbevaringsanlægget

Det har siden 2004 været angivet i Plantedirektoratets vejledning, at hvis harmoniarealerne ligger i stor afstand fra det/de opbevaringsanlæg, som der udbringes husdyrgødning fra, kan Plantedirektoratet (nu NaturErhvervstyrelsen) kræve dokumentation for, at arealerne reelt indgår i fordelingen af husdyrgødningen. Det vurderes hensigtsmæssigt at indføje denne praksis i bekendtgørelsen.

Indberetningspligt ved overførsel af husdyrgødning

Kravet om skriftlig aftale ved afsætning af gødning fra biogasanlæg, fællesanlæg eller forarbejdningsanlæg er erstattet af en pligt for den ansvarlige for anlægget til elektronisk at indberette, hvem anlægget har modtaget husdyrgødning fra eller afsat husdyrgødning til, omregnet til dyreenheder, hvilket medfører harmoni mellem reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og i Fødevareministeriets gødskningsbekendtgørelse i forhold til dokumentations- og indberetningskrav for virksomheder, som ikke er med i Register for Gødningsregnskab.

Omregningsfaktorer for dyreenheder (DE)

Omregningsfaktorer for dyreenheder er samlet ét sted

Bilaget vedrørende beregning af dyreenheder er udvidet til at omfatte omregningsfaktorerne for alle sager, hvor ansøgningen om tilladelse eller godkendelse er indgivet efter 1. januar 2007 (bilag 1).

Miljøministeriet har i bilag 1 samlet de omregningsfaktorer for dyreenheder, der fortsat har relevans. Formålet med bilaget er at fastsætte den gældende retstilstand. De aktuelle omregningsfaktorer for det generelle ammoniakkrav og nye miljøgodkendelsessager findes bagest i bilaget i afsnit F.

Bilaget angiver som noget nyt, hvilke omregningsfaktorer der skal anvendes ved behandling af hjemviste sager. Som hovedregel behandles hjemviste sager efter de omregningsfaktorer, der var gældende på ansøgningstidspunktet. En undtagelse herfra er hjemviste sager, hvor kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse. Hjemviste sager fra denne periode skal for så vidt angår vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug behandles efter de omregningsfaktorer, der blev indført med virkning fra den 1. august 2009 (afsnit C), medmindre ansøgeren senest 4 uger efter at have modtaget meddelelsen om hjemvisningen har meddelt kommunalbestyrelsen, at sagen ønskes behandlet efter de omregningsfaktorer, der var gældende på ansøgningstidspunktet (afsnit A). Hvis ansøger meddeler kommunen, at vedkommende ønsker at anvende de omregningsfaktorer, der var gældende på ansøgningstidspunktet, skal kommunen rette henvendelse til Miljøstyrelsen, og bede om at få ændret i ansøgningens status i www.husdyrgodkendelse.dk.

Korrektion af DE-beregning ift mælkeydelsen

Visse kvægbrug har påpeget, at korrektionen for dyreenhedsberegningen i forhold til mælkeydelsen burde justeres. En korrektion baseret på energikorrigeret mælk har en bedre sammenhæng med kvælstofudskillelsen end en korrektion baseret på mælkeydelsen. Energikorrigeret mælk defineres på følgende måde:

EKM = energikorrigeret mælk= kg mælk*((0,383*fedt%+0,242*protein%+0,7832)/3,14). Formlen er ikke indskrevet i bekendtgørelsen, idet mindre ændringer af formlen i så fald ville føre til forskelle mellem oplysningerne fra praksis og bekendtgørelsens krav indtil bekendtgørelsen tilrettes.

Undtagelsesbestemmelsen for kvægbrug (2,3 DE/ha)

Indberetning forud for anvendelse af undtagelsesbestemmelsen

Hidtil har en jordbruger skullet angive to steder i sit gødningsregnskab, om undtagelsen har været anvendt i den tidligere planperiode, samt om undtagelsen anvendes i indeværende periode. At undtagelsen anvendes skal samtidig fremgå af gødningsplanen. Dette er forenklet ved, at der senest med den elektroniske indberetning af ansøgning om enkeltbetaling via www.virk.dk eller www.naturerhverv.fvm.dk, skal indberettes, at bedriften i indeværende planperiode udbringer en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3. Det vil dermed blive fortrykt i gødningsregnskabet at undtagelsen anvendes. Har man ansøgt om anvendelse af undtagelsen, men har fortrudt, kan man fjerne X’et i gødningsregnskabet før indberetning.

Version 2.0 - 14. januar 2011