Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Fosfor - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 17/01/2014 10:03Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for fosforoverskud er overholdt. I ansøgningssystemets afsnit om beregning på arealer er der vist det makismalt tilladte fosforoverskud på bedriftsniveau. Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet.

Hvis der er grundlag for skærpelse, skal det ske efter kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Ansøger skal i så fald have mulighed for at tilpasse sin ansøgning med yderligere virkemidler udover dem, som ansøgningen eventuelt indeholder i forvejen, således at projektet kan leve op til skærpelsen.

Du skal fastsætte vilkår om brugen af virkemidler, der sikrer overholdelse af det maksimalt tilladte fosforoverskud på bedriften. De anvendte virkemidler fremgår af ansøgningssystemets faneblad om arealberegninger.

Undersøg om udbringning af husdyrgødning til harmonigrænsen på aftalearealer vil medføre et fosforoverskud, der overskrider beskyttelsesniveauet for fosforoverskud eller som i øvrigt vurderes at medføre en væsentlig virkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal bedriften med aftalearealet være godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16, for at arealet kan bruges til overførsel af husdyrgødning fra det husdyrbrug, der søger godkendelse efter § 11 eller 12.Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 19, stk. 1, og § 23, nr. 2, og § 31, har følgende ordlyd:

§ 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og 2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
...
2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt.

Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 6, har følgende ordlyd:

§ 7.Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.
Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

§ 8.
...
Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 7:
 1. Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3.
 2. Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 3. Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1 samt §§ 11 og 13 har følgende ordlyd:

§ 9, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til placering af nødvendige mindre staldanlæg og andre anlæg til dyrehold til afgræsning af naturarealer med henblik på naturpleje, hvis dyreholdet skønnes at fjerne flere næringsstoffer fra naturarealerne, end det tilfører.

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: ....
8) Beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning. ....
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår, der skærper de i bilag 3 fastlagte beskyttelsesniveauer for nitratudvaskning og fosforoverskud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår med henblik på opfyldelse af krav om maksimal deposition med ammoniak på naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, men som ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt på andre naturområder, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som er mose, hede eller overdrev beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Stk. 4. Ved særlige tilfælde forstås i stk. 2 og 3 en virkning på miljøet, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, eller en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.
Stk. 5. Ved fastsættelse af vilkår efter stk. 2, skal kommunalbestyrelsen anvende de beregningsmetoder, som fremgår af bilag 3, og de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 4. Ved fastsættelse af vilkår om den maksimale deposition på de naturtyper, der fremgår af stk. 3, skal kommunalbestyrelsen anvende de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 3.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag, hvis de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3 eller vilkårsfastsættelse, jf. stk. 2 og 3, ikke kan forhindre skade på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag, hvis det vurderes, at der med de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3, eller de efter stk. 2 og 3, fastsatte vilkår vil være en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Der kan dog ikke meddeles afslag alene begrundet i en væsentlig påvirkning på naturområder, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis beskyttelsesniveauet i bilag 3, punkt A, vedrørende ammoniak er overholdt, med mindre dette følger af anden lovgivning.

Af indledningen til bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår følgende:

"Det i dette bilag beskrevne beskyttelsesniveau skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige virkninger på miljøet ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bilaget skal desuden anvendes ved revurdering, i det omfang det udtrykkeligt fremgår af bilaget.
Nedennævnte beskyttelsesniveauer skal anvendes ved vurdering af ansøgninger, jf. § 11 uanset om der i kommuneplanretningslinjer eller regionplanretningslinjer, der er opretholdt i medfør af § 3, stk. 1 eller 2, i lov nr. 571 af 24. juni 2006 om ændring af lov om planlægning er fastsat et beskyttelsesniveau for lugt, ammoniak, fosfor eller nitrat, der rækker videre.
Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår med baggrund i bilag 4, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af dette bilag, jf. § 13, stk. 2-4. Dette vil være aktuelt, hvis der helt undtagelsesvist vurderes at være naturområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke beskyttes tilstrækkeligt af det fastsatte beskyttelsesniveau. Det påhviler kommunen, som en del af denne vurdering, at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med habitatdirektivforpligtelserne. For så vidt angår ammoniakpåvirkningen af ammoniakfølsom natur omfatter dette alene situationer, hvor naturområdet ikke er korrekt kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen, og Naturstyrelsen har oplyst, at områdets status i kortlægningen vil blive ændret i en kommende opdatering af kortlægningen. Bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkningen er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden, som sikrer, at med overholdelse af dette beskyttelsesniveau vil der ikke kunne påvises en biologisk ændring af naturområderne. Kommunen kan derfor kun kan give afslag i en situation, hvor det på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af dette naturområde, selvom beskyttelsesniveauet i denne bekendtgørelse er overholdt.
I tiden indtil vand- og Natura 2000-planerne efter miljømålsloven er endeligt vedtaget, inddrager kommunerne al tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i sagsbehandlingen, herunder den viden, der på tidspunktet for godkendelsen er tilgængelig i forbindelse med udarbejdelse af vand- og Natura 2000-planerne. I de forslag til Natura 2000-planer, der er sendt i høring i september 2010, fremgår det, at reduktion af kvælstofdeposition på Natura 2000-områdernes habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven. Med overholdelse af beskyttelsesniveauerne fastlagt i denne bekendtgørelse gennemføres den nævnte reduktion af kvælstofdepositionen på de sårbare naturområder i Natura 2000-områderne.
I forhold til de forslag til vandplaner efter miljømålsloven, der blev sendt i høring samtidig med forslag til Natura 2000-planer, indgår miljøgodkendelse af husdyrbrug som bidrag til opfyldelsen af planernes miljømål ved overholdelse af de i denne bekendtgørelses fastlagte beskyttelsesniveauer. Vand- og Natura 2000-planerne giver derfor ikke i sig selv anledning til en skærpelse af beskyttelsesniveauerne nedenfor.
Viden om naturområders naturtype fra Natura 2000-planlægningen efter miljømålsloven skal inddrages. Viden om vandområders karakterisering i vandplanlægningen efter miljømålsloven skal ligeledes inddrages i sagsbehandlingen.Af bilag 4 fremgår bl.a.:

""3. Kriterier for nitrat til overfladevande
Vurderer kommunalbestyrelsen, at der skal fastsættes vilkår, der rækker udover beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevande som angivet i bilag 3, anvendes følgende kriterier:
A. I oplande til Natura 2000 vandområder klassificeret som meget kvælstofsårbare og omfattet af nitratklasse 1, jf. bilag 3, stilles vilkår svarende til nitratklasse 3.
B. I oplande til Natura 2000 vandområder klassificeret som mindre kvælstofsårbare med et reduktionspotentiale på 51-75 %, jf. bilag 3, stilles vilkår svarende til nitratklasse 2.
C. Det er muligt for ansøger at have et højere dyretryk, hvis der iværksættes virkemidler, så nitratudvaskningen reduceres i mindst samme omfang, som hvis de skærpede harmonikrav var overholdt. De virkemidler, der kan anvendes, svarer til de virkemidler, der er angivet i punkt 1 i bilag 3 for beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevande.
D. Udvaskningsberegninger for nitrat til overfladevande beregnes efter samme retningslinier for beskyt- telsesniveauet for nitrat til overfladevande som angivet i bilag 3.Vil du vide mere?

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud

Beskyttelsesniveauet omfatter kun arealer i oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor. Kravet til fosforoverskuddet vil afhænge af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Hvis der efter gennemførelsen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan dokumenteres fosforbalance for husdyrbruget, stilles der ikke krav med hensyn til fosfor uanset bedriftens fosfortal . I øvrige tilfælde stilles følgende krav til fosforoverskuddet på bedriften. Fosforklasse 0. Arealer på drænede lerjorder med et fosfortal under 4,0. Der stilles ingen krav. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug. Endvidere bliver de dele af udbringningsarealerne, som ikke opfylder alle kriterierne for henholdsvis P-klasserne 1,2 og 3, klassificeret som P-klasse0.

Fosforklasse 1. Arealer på drænede lerjorder med fosfortal mellem 4,0-6,0. Fosforoverskuddet må maksimalt øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug. Kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet ikke overstiger 4 kg P/ha/år i ansøgt drift.

Fosforklasse 2. Lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskuddet må ikke øges uanset fosfortal. Hvis der er underskud af fosfor i nudrift, er der dog kun krav om fosforbalance i ansøgt drift. Med lavbundsarealer menes lave arealer i forhold til recipient med permanent højtstående grundvand, som er detailafvandet ved dræning eller grøftning, og som ikke har et højt indhold af jern vurderet ud fra okkerklassificeringen dvs. er okkerklasse II eller derover. Der stilles ikke krav til lavbundsarealer, der ifølge okkerklassificeringen er udpeget som okkerklasse I.

Fosforklasse 3. Arealer på drænede lerjorder, med fosfortal over 6,0. Krav om fosforbalance, dvs. at der ikke må være overskud.

Beregning af fosforoverskuddet

I både nudrift og ansøgt drift skal fosforoverskuddet beregnes ud fra hele det ansøgte areal. Nye arealer, som ikke indgår i nudrift, indgår i beregningen af fosoverskuddet i nudrift udelukkende som en fraførsel fra afgrøderne. Med andre ord er beregningen udelukkende et udtryk for konsekvenserne af den ansøgte udvidelse/ændring af husdyrholdet, hvor anvendelsen af nye arealer er forudsat.

Fosforoverskuddet opgøres grundlæggende på følgende måde:

Fosforoverskud beregnes som difference mellem input og outputNudriftAnsøgt drift
InputTilført fosfor med husdyrgødning i nudriftTilført fosfor med husdyrgødning og affald (slam) i ansøgt drift
OutputFraført fosfor med afgrøder i ansøgt driftFraført fosfor med afgrøder i ansøgt drift
Tabel 1. Opgørelse af fosforoverskud.

Fosforoverskuddet beregnes som differencen mellem tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning og den beregnede normoptagelse af fosfor hos afgrøderne i sædskiftet i ansøgt drift. Hvis der tilføres mere fosfor end der fraføres med afgrøderne, øges det totale fosforindhold i overjorden. Dvs. der opstår et fosforoverskud.

Tilført fosfor med husdyrgødning beregnes ud fra normtal og beregnes ud fra den producerede mængde husdyrgødning på bedriften +/- tilført og fraført husdyrgødning til og fra andre bedrifter. Hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for et lavere fosforindhold i husdyrgødningen ved optimal fodring kan normtal korrigeres ud fra de aktuelle korrektionsformler udgivet af Danmarks Jordbrugsforskning. Der skal i så fald stilles vilkår om tilstrækkelig dokumentation. Der skal anvendes de normer, som er gældende på ansøgningstidspunktet incl. korrektionsformlerne. Det skal bemærkes ved senere kontrol, at korrektionsformlerne anvendt overfor Plantedirektoratet i forbindelse med de årlige gødningsregnskaber i de efterfølgende år kan afvige fra de formler, der er udgangspunkt for vilkåret og som derfor også skal anvendes ved tilsyn med vilkåret.

Tilført fosfor med affald (slam) kan kun indgå i ansøgt drift. Kommunen kan i så fald stille vilkår om at ansøger årligt indsender oplysninger om tilført affald (slam) og krav om maksimal fosfortilførsel med slam. Fraført med afgrøder beregnes ud fra de valgte standardsædskifte på udbringningsarealerne. Der anvendes normtal for fosforfraførslen uanset udbytteniveau.

Fosfor tilført med handelsgødning skal ikke indgå i beregningen. Dette skyldes, at det forudsættes at fosfor kun tilføres afgrøderne som handelsgødning, hvis der er negative fosforbalancer. Der er kun enkelte undtagelser f.eks. anvendelse af startgødskning til majs, som derfor fortsat er mulig uanset krav til fosforoverskud.

Eksempel på beregning af tilladt fosforoverskud En slagtesvineproducent med 140 DE og et udbringningsareal på 100 ha kan forpagte yderligere 30 ha og ønsker at udvide produktionen med 40 DE.

Et slagtesvin udskiller ca. 20 kg P per DE og 1 ha optager ca. 20 kg P/ha.

Efter forpagtningen er fosforbalancen i nudriften = 140 DE*20 kg P/DE - 130 ha*20 kg P/ha = 2800 kg P – 2600 kg P = 200 kg P eller 200 kg P/130 ha = 1,54 kg P/ha.

Det tilladte fosforoverskud kan derfor beregnes således, hvis de 130 ha fordeles som vist i tabel 2:

Klasser vedrørende fosforophobningAntal haNudriftMaksimalt tilladt fosforoverskud
Pt < 4,0 eller udrænet eller afvander ikke til Natura 2000 (fosforklasse 0)40 ha1,54 kg P/ha8 kg P/ha (overskud ved harmonikrav på 1,4 DE/ha)
Pt 4,0 – 6,0 (fosforklasse 1)50 ha1,54 kg P/ha5,54 kg P/ha
Lavbundsjorde (fosforklasse 2) 30 ha1,54 kg P/ha1,54 kg P/ha
Pt > 6,0 (fosforklasse 3)10 ha 1,54 kg P/ha0 kg P/ha
Hele bedriftens udbringningsareal130 ha1,54 kg P/ha4,95 kg P/ha
Tabel 2. Beregning af tilladt fosforoverskud.

Ud fra tabel 2 kan beregnes et samlet tilladt fosforoverskud på bedriften på 643 kg P eller 4,95 kg P/ha.

Da afgrøden optager 2600 kg P, må der i alt udbringes 2600 + 643 kg P = 3243 kg P med husdyrgødningen, hvilket svarer til 162 DE. Med mindre ansøger foretager andre ændringer, der kan påvirke fosforbalancen, må han derfor kun udvide med 22 DE.

Resultatet af beregning i ansøgningssystemet
Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift, samt oplysninger om fosforklasser for det ansøgte udbringningsareal, beregnes det om beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt. Resultatet vises i ansøgningens afsnit 3.5. Det tilladte fosforoverskud beregnes på bedriftsniveau. Der findes en oversigtsliste, hvor udbringningsarealerne er fordelt i de fire fosforklasser (fosforklasse 0 dog inklusive arealer uden for fosforklasse, da kravet er det samme). På oversigten vises antal ha i den pågældende fosforklasse, fosforbalance i nudrift beregnet ud fra normtal samt krav til maksimalt fosforoverskud i ansøgt drift. Desuden angives det bl.a. om beskyttelsesniveauet for fosforoverskud er overholdt, hvor stor en evt. yderligere reduktion, der er nødvendig for at overholde beskyttelsesniveauet og hvad det maksimalt tilladte fosforoverskud er på bedriftsniveau.

Virkemidler til begrænsning af fosforoverskud

Hvis beskyttelsesniveauet for fosforoverskud ikke kan overholdes ved den drift, som ønskes, kan ansøger vælge at anvende en række virkemidler, som kan begrænse fosforoverskuddet. Ved brug af disse virkemidler vil ansøger således kunne udbringe husdyrgødning til harmonigrænsen og stadig overholde beskyttelsesniveauet for fosforoverskud.

Læs om virkemidlerne her.

Baggrund for fastsættelsen af beskyttelsesniveauet for fosforoverskud

Landbrugsdrift betyder et fosfortab til vandmiljøet, men der findes på nuværende tidspunkt ikke beregningsmetoder, der konkret kan vise sammenhængen mellem tilført fosfor til arealerne og tab af fosfor til vandmiljøet. Vurderingen af fosfortab fra et ansøgt projekt skal således baseres på en generel risikovurdering. Det er derfor valgt at fastsætte beskyttelsesniveauet for fosforoverskud i oplande, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor, ud fra faktorer, som giver risiko for tab af fosfor på længere sigt.

Som udgangspunkt ophobes tilført fosfor til landbrugsjorden. Selv om der tilføres mere fosfor til et areal, end der fraføres med afgrøderne, vil det ikke nødvendigvis medføre tab af fosfor til recipienten. Men en fortsat nettotilførsel øger imidlertid risikoen for, et øget fosfortab til vandmiljøet, da jordens evne til at tilbageholde fosfor falder som følge af akkumuleringen med fosfor. Risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet er således bestemt af fosforpuljen i jorden. Også jordtype og dræningsforhold har betydning for, hvor meget fosfor der tabes til vandmiljøet. Det fastlagte beskyttelsesniveau for fosforoverskud er derfor fastlagt ud fra jordens fosfortal (der er en indikator for fosforpuljens størrelse), jordtype og dræningsforhold.

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet i oplande til beskyttelseskrævende overfladevande er desuden fastlagt på grundlag af fremskrivninger af strukturudviklingen i husdyrbruget, der viser, at husdyrtrykket målt som antal dyreenheder indenfor et givet opland (alle dyretyper lagt sammen) generelt er konstant, men at produktionerne samles på færre, men større husdyrbrug. Beskyttelsesniveauet er skærpende i forhold til det fosforoverskud, som ville være resultatet kun ved overholdelse af de generelle regler.

Under forudsætning af at husdyrtryk ikke har været stigende siden 1. januar 2007, se afsnit Nitrat (overfladevand) for uddybende forklaring, bidrager beskyttelsesniveauet til, at fosforoverskuddet i oplande til beskyttelseskrævende overfladevande bliver nedbragt i takt med, at der tillades og godkendes husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven. Det betyder, at beskyttelsesniveauet som udgangspunkt sikrer, at selvom en enkelt bedrift udvider - og dermed i sig selv kan ses at få en øget andel af det samlede fosforoverskud til et vandområde, modsvares denne øgede andel en nedgang i andelen af fosforoverskuddet fra produktioner, der ophører. Overholdelse af beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet vil i henhold til husdyrgodkendelsesloven derfor i de allerfleste tilfælde betyde, at der ikke vil være tale om nogen væsentlig påvirkning af fosfor fra en husdyrproduktion.

Beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet til overfladevande, hviler således på den vigtige forudsætning, at husdyrtrykket i et givet opland ikke øges, men enten er konstant eller faldende. Det skal nævnes, at falder husdyrtrykket i oplandet vil det samlede fosforoverskud til det pågældende vandområde falde yderligere, idet husdyrgodkendelsesloven ikke giver mulighed for, at stille mindre skærpede krav end de krav der følger af beskyttelsesniveauet. Da fosforoverskuddet i modsætning til kvælstofpåvirkningen varierer en del mellem de forskellige dyretyper, kan det ved en nærmere konkret vurdering, anbefales at fokusere på udviklingen i det samlede antal dyreenheder med pelsdyr, søer, smågrise, æglæggende høns og kvæg på kvægbrug omfattet af undtagelsesreglen (2,3 DE/ha). Disse dyretyper har potentielt et højere fosforoverskud, som er på nogenlunde samme niveau efter den seneste opdatering af omregningsfaktorerne for dyreenheder (DE). Men det skal understreges, at vurderingen af hvorvidt det generelle beskyttelsesniveau er overholdt (bilag 3), skal ske ved at se på det samlede antal dyr (DE) indenfor oplandet, se ovenfor eller afsnit Nitrat, overfladevand.

Krav til fosforoverskuddet stilles på bedriftsniveau og ikke i forhold til enkelte marker. Det skyldes, at overholdelse af kravet ellers ikke ville kunne kontrolleres ved tilsyn. Kommunen kan desuden supplere beskyttelsesniveauet med mere målrettede tiltag, som f.eks. bræmmer.

Grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for fosforoverskud

Kommunen skal for hver ansøgning foretage en konkret vurdering, jf. husdyrgodkendelseslovens § 29, og kan på den baggrund i særlige tilfælde beslutte sig for at stille vilkår, der rækker ud over det beskyttelsesniveau, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C. Kriterierne for skærpelse i forhold til beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, punkt 2.

Tabel 3 viser en oversigt af fosforklasserne og muligheden for at skærpe beskyttelsesniveauet.

Meget sårbart vandområdeMindre sårbart vandområde
Sandjorde (JB 1-4) med fosfortal under 4, og som ikke er lavbundsjordeFosforklasse 0
Generelle regler
Fosforklasse 0
Generelle regler
Drænede lerjorder & fosfortal på 4 – 6Fosforklasse I
Merbelastning på max 4 kg P/ha/år
Generelle regler
(P-klasse 0) Efter konkret vurdering: Evt. som fosforklasse I
Drænede jorder, der ikke er lerjorder med fosfortal 4 - 6Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse I
Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse I
Lavbundsjorder med okkerklasse II eller derover (drænede)Fosforklasse II
Ingen meroverskud
Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse II
Drænede lerjorder & fosfortal over 6Fosforklasse III
Fosforbalance
Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse III
Drænede jorder, der ikke er lerjorder med fosfortal over 6Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse III
Generelle regler (P-klasse 0)
Efter konkret vurdering:
Evt. som fosforklasse III
Tabel 3: Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for fosforoverkud i oplande til beskyttelseskrævende overfladevande skal der stilles krav afhængig af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Uden for fosforklasserne 1 til 3 gælder som udgangspunkt de generelle harmonikrav. Efter en konkret vurdering kan der i oplande stilles skærpede krav ved at følge det vandrette niveau i tabellen. Overskudsberegningerne af fosfor skal beregnes som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Vurderes det, at der selv med disse skærpede krav (bilag 4), vil være en væsentlig virkning af det ansøgte på et Natura 2000-område skal der gives afslag.

Konkret vurdering af påvirkning af overfladevande med fosfor

Da det ikke kan kvantificeres hvor stor en del af fosforoverskuddet (se afsnittet "Baggrund for beskyttelsesniveauet for fosforoverskud"), der reelt vil tilføres recipienten, må vurderingen af om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet eller yderligere, målrettede vilkår, baseres på en vurdering af ”worst case” situationen. Der kan f.eks. i mangel af bedre anvendes følgende metode til at foretage et skøn.

Tabsniveauet ligger normalt på 0,2-0,5 kg P/ha med et gennemsnit på ca. 0,2 kg P/ha (se seneste DMU rapporter om Novana landovervågning og Novana vandløbsovervågning for uddybning). Det maksimale tab for et sammenhængende landbrugsareal vurderes, at være 1 kg P/ha på nuværende tidspunkt (Kronvang et al 2005). Udyrkede arealer har et tab på ca. 0,08 kg P/ha. I landbrugsjorden er ophobet i gennemsnit 2.000 kg P/ha i de øverste 25 cm. Et overskud på f.eks. 5 kg P/ha i en godkendelsesperiode på 8 år vil altså forøge jordens indhold med ca. 2 %. I hele afskrivningsperioden på 20 år vil det forøges med 5 %. Udvaskningen må formodes at bliver forøget med mere end de 2-5 % pga. øget mætning, men det kan antages at blive opvejet af, at der fra 25 cm dybde ned til rodzonen, typisk i ,1 meters dybde også kan ophobes fosfor, og at udvaskning fra de øverste 25 cm i høj grad bliver bundet på vej ned til rodzonen.

Tabel 4 (nedenfor) viser to eksempler på et overslag af fosforoverskud sat i forhold til den samlede fosfortilførsel til en recipient. Eksempel 1 er hvor arealerne befinder sig i et større opland, eksempelvis et vandplansopland. Eksempel 2 er hvor arealerne er i oplandet til en fosforfølsom sø.

I ansøgningens PDF ses den samlede produktion af fosfor i både nudrift og ansøgt. Her kan ansøger areal til udspredning også findes. Data om den nuværende belastning kan findes i miljøcentrenes udkast til vandplan, afsnit 2.2.4

Ansøgt drift, eksempel 1Ansøgt drift, eksempel 2
Areal250 ha500 ha
Overskud per hektar5 kg P/ha10 kg P/ha
% forøgelse i godkendelsesperioden5 kg P * 8 = 40, 40/(2.000/100) = 2 %10 kg P * 8 = 80, 80/(2.000/100) = 4 %
Worst case udvaskning1 kg P/ha1 kg P/ha
Worst case påvirkning fra husdyrbruget250 ha * 1 kg P/ha = 250 kg P, (250 kg P/100) * 2 = 5 kg P500 ha * 1 kg P/ha = 500 kg P, (500 kg P/100) * 4 = 20 kg P
Belastning af vandplansområde
Ha landbrugsareal 20.000 ha henholdsvis 1.000 ha0,2 kg P/ha * 20.000 = 4.000 kg P0,2 kg P/ha * 1.000 ha = 200 kg P
Ha udyrket areal 2.000 ha henholdsvis 1.000 ha0,08 kg P/ha * 2.000 ha = 160 kg P 1000 ha0,08 kg P/ha * 1.000 ha = 80 kg P
Øvrige kilder (bebyggelse)1.000 kg P0 kg P
Samlet belastning 5.160 kg P280 kg P
Husdyrbrugets del af påvirkningen5/(5.160/100) = 1 promille20/(280/100) = 7,1 %
Tabel 4: To eksempler på beregning af fosforoverskud sat i forhold til den samlede fosfortilførsel til en recipient.

Det er antaget i forhold til nitratpåvirkningen af vandområder, at en påvirkning af nitrat ikke kan måles med de nuværende biologiske målemetoder, hvis påvirkningen er på under 5 % af den samlede påvirkning. Hvis det antages, at grænsen for at der kan ses en påvirkning er den samme for fosfor som for nitrat vil der i eksempel 2 skulle foretages enten en reduktion af overskuddet eller ske tiltag der hindre en øget belastning af recipienten, se nedenfor hvorledes denne vurdering kan foretages, I eksempel 1 vil der ikke skulle ske yderligere, men det kan anbefales at følge den landskabsmæssige betragtning alligevel som beskrevet nedenfor.

Det anbefales desuden at anlægge en landskabsmæssig risikobetragtning i vurderingen. Herved er det vigtigt i første omgang at se på transportvejene for fosfor fra mark til vandløb og videre ud til eksempelvis en sø, se figur 1.

Image

Figur 1. Transportvejene for fosfor, kilde G. Heckrath 2010.

Kvantitativt er bidragene søgt opgjort i denne tabel:

Fosfortilførsel til overfladevand i Danmark (opskalering fra VMPIII beregningerneTons fosfor pr. år
Jorderosion og overfladisk afstrømning7 – 35
Vinderosion5 – 15
Brinkerosion275 – 645
Udvaskning til dræn, minerogene jorde55 – 200
Udvaskning til dræn, organiske jorde30 – 225
Øvre grundvandMindre end 60
Sum432 - 1180


Tabel 5. Andel af fosfor vandløb, søer og fjorde opgjort i tons fosfor pr. år. Det fremgår af tabellen at mellem 25 – 50 % af bidraget kommer fra brinkerosion og mellem 10 – 25 % fra udvaskning til dræn. Kilde Kronvang et al 2005.

Det fremgår af tabel 5, at der er to større bidrag:

 • Dræn, både minerogene og organiske jorder
 • Brinkerosion

Bidraget via dræn er der taget hånd via fosforklasserne men i forhold til den konkrete vurdering af den enkelte mark kan det være af værdi at vurdere markens placering i landskabet. Hvis marken ligger i oplandet til en fosforfølsom sø kan det være nødvendigt at tage yderligere skridt, se afsnit nedenfor.

Andelen via brinkerosion er relativ stor, men bliver i et vist omfang reguleret via anden lovgivning, vandløbsloven (vandløbsregulativer). Langs mange vandløb er der også grundet vandløbsloven udlagt 2 meter bræmmer, der også medvirker til at mindske brinkerosionen. I den konkrete vurdering kan det imidlertid være af værdi at se på det landskab som udspredningsarealerne ligger i, se nedenfor.

Bidragene via overfladisk afstrømning, jorderosion og vinderosion er relativt mindre end de to foregående omtalte men kan, hvis det skønnes nødvendigt, reduceres med relativt små midler.

Følgende elementer kan inddrages i landskabets betydning:

 • Afstand til vandløb eller sø
 • Topografien eller landskabets hældning
 • Jordtype, dræning og fosfortal

Det anbefales at starte med at danne et GIS-kort med følgende elementer:

 • Ansøgte marker
 • GIS-kort lavbund
 • GIS-kort vandløb og søer
 • GIS-kort jordtype
 • GIS-kort § 3 tema
 • GIS-kort højdekurver eller højdemodel

Afstand til vandløb eller sø
Hvis en mark ligger med direkte forbindelse til et vandløb, der afvander til en fosforfølsom recipient eksempelvis en sø, kan det være nødvendigt at se nærmere på marken.

På nedenstående figur er vist et luftfoto

Image

Figur 2. Luftfoto, DDO2008, COWI

På figur 2 er vist to marker hvor vurderingen af den mulige fosforpåvirkning af søen vil være forskellig. Den ene ligger relativt langt fra søen uden nogen direkte forbindelse (dræn, grøft eller tilsvarende). Fra denne mark vil risikoen for en mulig påvirkning af søen med fosfor være relativt lille.

Den anden mark ligger umiddelbart op til søen med mulighed for enten afstrømning via dræn eller overfladeafstrømning til søen. Her kunne der overvejes om der skal stilles vilkår om en randzone, eksempelvis på 10 meter. Et muligt krav skal ses i kombination, med hvad der i øvrigt vides om marken:

 • Hvis marken er drænet og drænene afvander til søen/vandløbet skal det overvejes om der skal kræves initiativer for at modvirke en påvirkning.
 • Hvis hældningen overstiger 6 grader må marken, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke anvendes som udspredningsareal. Hvis gradantallet er under 6 kan en bræmme overvejes. En sådan vil have størst værdi, hvis marken er beliggende lige op til søen eller vandløbet.
 • Hvis markens fosfortal overstiger 6, eventuelt i kombination med at den er drænet, er der grund til at være særlig kritisk jf. kravene i fosforklasse III.

Topografien eller landskabets hældning
Landskabets hældning kan enten findes via Miljøportalen eller hvis man i kommunen har anskaffet KMS højdemodel.

Er hældningen over 6 grader og afstanden mindre end 20 meter må der ikke anvendes flydende husdyrgødning, jfr. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis afstanden er større end 20 meter, men landskabet i øvrigt hælder ned mod et vandløb eller sø kan en bræmme overvejes. Dette vil kun være relevant, hvor markerne ligger umiddelbart i forlængelse af hinanden og i direkte nærhed til vandløb/sø. Et tiltag her vil på denne måde mindske bidraget fra overfladeafstrømning og/eller vinderosion.

Søer

I oplande til søer skal man også have fokus på fosfor. Det skyldes, at søer generelt betragtes som mere fosforfølsomme end de marine områder.

Udover at tjekke om bedriftens arealer ligger i oplande til fosforfølsomme Natura 2000-områder, skal det tjekkes om bedriftens arealer ligger i oplande til fosforfølsomme søer. Hvis dette er tilfældet tages der udgangspunkt i beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet i forhold til beskyttelsen af sådanne søer. Desuden stilles der eventuelle nødvendige krav om randzoner m.m.

Hvis de generelle regler og de vilkår, kommunalbestyrelsen har mulighed for at stille ikke kan sikre, at husdyrbruget kan indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i husdyrgodkendelseslovens § 19 kan opfyldes, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag.

Vandløb

I vandløb har mængden af fosfor ikke nogen større betydning for miljøtilstanden. Dårlig miljøtilstand i vandløb skyldes andre forhold end tilførslen af fosfor. Vandløbenes betydning mht. fosforbelastning er først og fremmest transporten til søer eller marine vandområder, der vil kunne blive påvirket af fosfortilførslen.

BAT og Fosfor

Håndteringen af kravene til fosforoverskud håndteres via det fastlagte beskyttelsesniveau og er ikke knyttet til bestemte teknologier. Fosforoverskuddet er i langt overvejende grad bestemt at den tilførte mængde fosfor via husdyrgødningen og fraførslen fra afgrøderne. På visse typer husdyrbrug med betydeligt fosforoverskud i ansøgt drift er det dog relevant at se på visse teknologiske løsninger i forbindelse med vurderingen af BAT. Dette omfatter primært svinebrug (særligt sohold), som udbringer husdyrgødning op til harmonigrænsen, hvor det er muligt via anvendelsen af fytase at reducere fosforindholdet i husdyrgødningen. Hvis der skal kræves anvendelse af fytase som en del af BAT kravet, er det dog vigtigt at inddrage nogle ejendomsspecifikke forhold. På ejendomme, hvor der anvendes hjemmeavlet foder, vil kravet til fytasedoseringen være 60 % af standarddosis til færdigfoder. Dette skyldes, at ubehandlet korn indeholder naturlig fytase. Det er relevant, at fastsætte et BAT krav om, at indkøbt premix, tilskudsfoder og færdigfoder skal være tilsat fytase. Kravet til mængden af tilsat fytase afhænger om kornet varmebehandles og det aktuelle fosforoverskud på ejendommen.

Du skal i vurderingen i miljøgodkendelsen angive, hvorvidt der i relation til kravet om forebyggelse og begrænsning af forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er muligheder for at begrænse udledningen af fosfor, herunder en begrundelse herfor. Du kan i den forbindelse finde yderligere vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.

Links til afgørelser fra Miljøklagenævnet

Afgørelser fra Miljøklagenævnet om påvirkning af Natura 2000-områder
Miljøklagenævnets afgørelse af 11. juni 2009 (j.nr. 130-00102)
Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2009 (j.nr. 130-00007)
Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2009 (j.nr. 130-00024)

Afgørelser fra Miljøklagenævnet om fosforemission til Natura 2000-områder
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. oktober 2012 (j.nr. NMK-133-00045) Miljøklagenævnets afgørelse af 27. februar 2009 (j.nr. 130-00027)
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. februar 2009 (j.nr. 130-00028)
Miljøklagenævnets afgørelse af 30. marts 2009 (j.nr. 130-00223)
Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2009 (j.nr. 130-00024)
Miljøklagenævnets afgørelse af 19. juni 2009 (j.nr. 130-00146)
Miljøklagenævnets afgørelse af 28. august 2009 (j.nr. 130-00108)
Miljøklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2009 (j.nr. 130-00043)
Miljøklagenævnets afgørelse af 2. februar 2010 (j.nr. 130-00374)
Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2010 (j.nr. 130-00366)
Miljøklagenævnets afgørelse af 31. maj 2010 (j.nr. 130-00382)
Miljøklagenævnets afgørelse af 30. juni 2010 (j.nr. 130-00185)
Miljøklagenævnets afgørelse af 9. september 2009 (j.nr. 130-00282)
Miljøklagenævnets afgørelse af 1. september 2009 (j.nr. 130-00160)

Afgørelse fra Miljøklagenævnet om fosforemission til områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. juli 2009 (j.nr. 130-00054)

Afgørelser fra Miljøklagenævnet om fosforemission til overfladevand uden for Natura 2000-områder og områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. februar 2009 (j.nr. 130-00027)
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. februar 2009 (j.nr. 130-00028)
Miljøklagenævnets afgørelse af 27. maj 2009 (j.nr. 130-00117)

Version 2.0 - 14. januar 2011