Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrgødning og foder - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 05/07/2010 14:49Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for hvordan du oplagrer husdyrgødning, foderstoffer og ensilage. For husdyrgødning skal du også angive, hvilke tiltag du har foretaget for at forebygge uheld, samt opbevaringskapaciteten.

Samtlige brønde og drikkevandsboringer på anlægget skal angives på anlægstegningen med henblik på at kommunen kan vurdere risiko for forurening af drikkevand ved håndtering af husdyrgødningen

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsens §5, stk. 2 jf. bilag 2 punkt C10, D12, E17, E20 og F23.

Vil du vide mere?

Opbevaring af husdyrgødning

I ansøgningsskemaets afsnit "Opbevaringslagre" skal du for hvert oprettet lager gøre følgende:
Angiv et navn for opbevaringslageret
Angiv type, byggeår samt status i forhold til 10 årsbeholder kontrollen.
Angiv om opbevaringsanlægget er nyt ved afkrydsning i afkrydsningsfeltet.
Beskriv bedste opbevaringsteknik.

For både nudrift og ansøgt drift skal du herefter angive:
Dimensionerne for opbevaringsanlægget, og vælge den rigtige lagertype i menuen. (Klik evt. på lommeregnertasten og få hjælp til at udregne rumfanget.)

For hvert opbevaringslager i ansøgningen, skal det angives hvor stor en andel af den samlede lagerkapacitet for den pågældende type husdyrgødning (fast eller flydende), der kan opbevares i dette lager. Angivelsen påvirker beregningen af fordelingen af ammoniakemissionen mellem lagerene. Hvis der er flere lagre, der benyttes til opbevaring af samme type husdyrgødning, skal summen af andelene for disse lagre være 100 %.

Hvis der f.eks. er to gyllebeholdere på hver 3000 tons samt ét lager til fast gødning med en kapacitet på 200 tons, skal andelen opgives til 50 % for hver af de to gyllebeholdere og 100 % for lageret til fast gødning. Hvis den samlede lagerandel for en type husdyrgødning er mindre end 100 %, er oplysningen ikke fuldstændig i forhold til visitationsproceduren, medmindre en del af husdyrgødningen opbevares på et andet husdyrbrug.

Specielt for dybstrøelse: Ved dybstrøelse skal andelen af dybstrøelse, der køres direkte ud og pløjes ned angives i indtastningsfeltet, hvis den er forskellig fra standardforudsætningerne.
Bemærk at det i beregningerne af ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning i nudrift altid forudsættes at det er standardforudsætningerne der gælder, hvis der er indtastet en værdi mindre end standardforudsætningen.

Standardforudsætningerne er:
kvæg og får (65%)
søer (50%)
slagtesvin (25%)
slagtekyllinger (15%)
høner (5%)
øvrige husdyr (0%)

Ved en større andel, der køres direkte ud, nedbringes ammoniaktabet da dybstrøelse der køres direkte ud har et tab på 0 %, mens tabet ved opbevaring i f.eks. markstak er 12½ % for kvæg og svin og 7½ % for slagtekyllinger.

Specielt for lagre af flydende husdyrgødning: Du skal angive hvilket virkemiddel for flydende husdyrgødningslagre der anvendes. Standardforudsætningen er ingen virkemiddel, dvs. naturligt flydelag, hvor ammoniaktabet beregnes til 2 % af total N. Ved flydebarriere (flydedug) reduceres tabet til 1½ %, mens tabet ved fast overdækning og gylleforsuring reduceres til 1 %.

Specielt for markstakke: Placeringen af markstakke skifter hvert år, men i ansøgningssystemet kan der kun angives én placering. Placeringen af en markstak skal da angives med den kortest mulige afstand til naturarealer i området, der er sårbare overfor ammoniak, idet beregningen af merbelastningen med ammoniak på naturområdet så vil blive foretaget ud fra "worst case". Kommunen vil stille vilkår i godkendelsen om, at markstakken placeres i mindst samme afstand fra naturområdet, som angivet i ansøgningen.

Generelle regler

De generelle regler om håndtering af husdyrgødning og foderstoffer finder du i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Her finder du yderligere information om reglerne for opbevaring af husdyrgødning.

Version 2.0 - 14. januar 2011