Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Husdyrgødning og foder - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 10/04/2012 11:46Sådan gør du

For alle § 12-husdyrbrug og § 11-husdyrbrugene bør der som udgangspunkt fastsættes et vilkår om beredskabsplan i tilfælde af gylleuheld, der skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter godkendelsens ikrafttræden. Vilkåret skal ses i sammenhæng med behovet for en beredskabsplan ved uheld med miljøfarlige stoffer. Planen skal være oversat til samtlige relevante sprog, der i fornødent omfang forstås af samtlige ansatte med de arbejdsfunktioner, der berøres af beredskabsplanen.

Der kan endvidere fastsættes vilkår om befæstning af påfyldningspladser og omfangsdræn om større stalde med særlig risikofyldt beliggenhed.

Du skal stille vilkår om de virkemidler, der er anvendt til begrænsning af ammoniakemission m.v.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens §§ 27 og 29:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11:

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
9) krav til håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet,

Vil du vide mere?

Skabelon for beredskabsplan på russisk kan rekvireres hos Landscentret

Vilkår om opbevaring af husdyrgødning

Direkte udbringning af dybstrøelse Hvis andelen af dybstrøelse, som køres direkte ud, er større end standardforudsætningen, skal der stilles vilkår om, at der som minimum skal udbringes den pågældende mængde direkte.

Overdækning af gyllebeholder Hvis der er valgt anden overdækning end standardforudsætningen, skal der stilles vilkår i godkendelsen om, at den valgte overdækning skal anvendes.

Placering af markstak Hvis der opbevares husdyrgødning i en markstak, skal der stilles vilkår i godkendelsen om, at markstakken placeres i mindst samme afstand fra eventuelle naturområder, der er sårbare over for ammoniak, som angivet i ansøgningen. Herved sikres, at ansøgningssystemets beregning af merbelastningen med ammoniak på naturområdet udtrykker "worst case", idet placeringen af markstakke skifter hvert år.

Opbevaring på en anden ejendom Der skal stilles vilkår om hvor meget husdyrgødning, der overføres til opbevaringsanlæg på andre ejendomme, og hvornår husdyrgødningen skal opbevares på den anden ejendom.

Vilkårsbank

Befæstede arealer (D48)

Arealer, hvor der sker påfyldning af gylle til gyllebeholder, skal befæstes. Ved befæstet areal forstås et areal, der er befæstet med et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og vogne ved fyldning og tømning.

Omfangsdræn (D49)

Der skal etableres omfangsdræn om {gyllebeholderen/staldene} med afløb til kontrolbrønde.

Ingen håndtering af husdyrgødning lørdage, søndage og helligdage (D50)

Der må ikke foretages håndtering, herunder omrøring og udkørsel, af husdyrgødning på anlægget lørdag eller søn- og helligdage.

Vilkåret bruges til at begrænse den periode, hvor naboerne vil blive udsat for lugtgener som følge af håndteringen af husdyrgødning. Ved fastsættelse af perioden tages der hensyn til, hvornår det er mest sandsynligt, at naboerne opholder sig i deres bolig, ved at afgrænse perioden, hvor håndtering må ske, til hverdage. Vilkåret udgør en skærpelse af de almindelige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bør derfor reserveres til særlige tilfælde, hvor der er særlige grunde til at antage, at der vil være lugtgener forbundet med gyllebeholderens placering. Det kan bl.a. bruges i tilfælde, hvor der godkendes en udvidelse, der ikke medfører øgede lugtgener, men hvor afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand (50 %-reglen). Vilkåret vil navnlig være relevant at overveje i tilfælde, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 20.

Fast overdækning i form af teltoverdækning af gyllebeholder (D51)

Gyllebeholder nr. {x} skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.

Vilkåret skal stilles, når teltoverdækning af en gyllebeholder anvendes som virkemiddel til at overholde krav om ammoniakfordampningen, og gyllebeholderen ikke er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om fast overdækning. Vilkåret kan desuden bruges, når der opbevares forsuret gylle, og det vurderes vanskeligt at opretholde et flydelag. Der skal fastsættes vilkår om, at teltoverdækningen forsynes med et indvendigt skørt for at sikre mod indvendig korrosion af gyllebeholderen. Vilkår K51 bruges som kontrolvilkår. Få flere oplysninger i teknologibladet "Fast overdækning af gyllebeholder".

Logbog for teltoverdækning af gyllebeholder (K51)

Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Hvis vilkår D51 om fast overdækning af gyllebeholder stilles, skal dette vilkår stilles med henblik på egenkontrol. Teltoverdækningen vil kunne kontrolleres ved et tilsyn på husdyrbruget, derfor stilles der alene egenkontrolvilkår i forhold til afvigelser fra normal drift. Få flere oplysninger i teknologibladet "Fast overdækning af gyllebeholder".

Fast overdækning af gyllebeholder (D52)

Der skal være fast overdækning på gyllebeholderen i form af {flydedug/betonlåg}. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på fast overdækning skal udbedres hurtigst muligt.

Vilkåret skal stilles, når flydedug eller betonlåg anvendes som virkemiddel til at overholde krav om ammoniakfordampningen, og gyllebeholderen ikke er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om fast overdækning. Vilkåret kan desuden bruges, når der opbevares forsuret gylle, og det vurderes vanskeligt at opretholde et flydelag.

Placering af markstakke (D53)

Markstakke med kompostlignende dybstrøelse må ikke placeres nærmere end {ANTAL} meter fra {NATUROMRÅDE}.

Hvis projektet omfatter opbevaring af husdyrgødning i markstak, bruges vilkåret til at sikre, at ammoniakfordampning fra markstakken ikke vil medføre for stor kvælstofdeposition på sårbar natur.

Version 2.0 - 14. januar 2011