Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Påvirkning af natur - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 07/07/2010 17:18


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger i IT-ansøgningssystemet beregne den øgede kvælstofdeposition (merbelastningen) på de naturarealer, der er registreret på kortværket over naturarealer med bufferzoner, og som ligger i en afstand af op til 1000 m fra husdyrbrugets anlæg.

Beregningen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder. Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne og kildehøjderne i Husdyrgodkendelse.dk. Markstakke skal indtegnes på lokalmiljøkortet efter et "worst case" scenarie, dvs. med en beliggenhed så tæt ved et særligt naturområde, som du forventer at anvende til placering af markstakke på noget tidspunkt.

Resultatet af beregningen vises i Husdyrgodkendelse.dk - anlægsberegninger. Hvis grænserne for maksimal merbelastning af naturarealer ikke er overholdt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Overholdelse af grænserne garanterer dog ikke at det ansøgte kan godkendes på dette område, idet kommunen har pligt til at vurdere om der er grundlag for at stille skærpede krav.

Hvis grænserne for maksimal belastning ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række virkemidler som kan begrænse ammoniakfordampningen.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, og som kan være relevante for beregning af det generelle ammoniakreduktionskrav samt fastsættelse af vilkår er: Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 10, 14, 15, 17, 22, 23 og 41.

Vil du vide mere?

Se afsnittetPåvirkning af natur, vurdering, vil du vide mere

Version 2.0 - 14. januar 2011