Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Klagevejledning - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 11/06/2010 10:35


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler skal forsyne den endelige afgørelse med en retvisende klagevejledning. Et eksempel findes som standardtekst i afgørelsesmodulet. Vejledningsteksten kunne være som følger:

"Afgørelsen om miljøgodkendelse kan inden 4 uger efter dens annoncering, dvs. senest den xx/xx-20xx ved kontortids udløb skriftligt påklages til Miljøklagenævnet.

Klageberettiget er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84, stk. 1, nr. 3.

En klage skal stiles til Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV, men skal indsendes til X-købing Kommune, Paradisvej 111, 9999 Andeby. Kommunen videresender klagen med sagens akter til Miljøklagenævnet. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesloven § 90, inden 6 måneder efter annonceringen.

I henhold til § 81 i husdyrgodkendelsesloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet, inden eventuel afgørelsen foreligger fra Miljøklagenævnet, sker det for eget ansvar."


Retsgrundlag

Forvaltningslovens § 25, stk. 1, har følgende ordlyd:

" § 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold."

Husdyrgodkendelseslovens § 76, stk. 1, og § 79, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 76. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 78, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse."

"§ 79. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen."

Husdyrgodkendelseslovens § 90 har følgende ordlyd:

"§ 90. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. For afgørelser meddelt efter kapitel 5 a er fristen dog 12 måneder. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen. "

Vil du vide mere?

Version 2.0 - 14. januar 2011