Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat (overfladevand) - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 30/08/2011 16:35Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha) der må være på bedriftens udbringningsarealer for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke nitratklasser der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny viden, hvilket også påvirker behandlingen af ansøgninger, der allerede er sendt ind, idet kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet.

I ansøgningssystemet beregnes der kvælstofudvaskning vha. modellen FarmN. Der foretages en beregning af hvor stor kvælstofudvaskningen ville være, hvis beskyttelsesniveauet blev opfyldt vha. det reducerede dyretryk (kg N/ha DEmax), samt af hvor stor kvælstofudvaskningen vil være ved udbringning af den ansøgte mængde husdyrgødning med brug af virkemidlerne (kg N/ha DEreel). Du skal således som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få ansøgningssystemet til at foretage beregningen af nitratudvaskningen, bortset fra eventuelt valg af virkemidler, hvis det ønskede dyretryk (DEreel) er større end det maksimale dyretryk (DEmax), som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udvaskningen af nitrat ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger ansøger skal afgive, som er/kan være relevante for nitratudvaskningsberegninger: Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, at beregning af udvaskning af nitrat skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N).

Vil du vide mere?

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?

Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven.

Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser udvaskningen af nitrat i forbindelse med udbringning af husdyrgødning fra husdyrbruget til det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Beregning af nitratudvaskning svarende til planteavlsbrug

I Miljøstyrelsens afskæringskriterium for, om et husdyrprojekt vil medføre skadesvirkning på overfladevande, indgår der blandt andet en vurdering af udviklingen i dyretrykket i området, hvor projektet ønskes gennemført. Du kan læse mere om afskæringskriteriet under fanebladet "Vurdering".

Kommunen kan uanset en eventuel stigning i husdyrtrykket godkende ansøgninger, hvor nitratudvaskningen er reduceret så meget, at den ikke overstiger en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsbrug. Det kan gøres på flere måder. Det kan ske ved brug af reducerede gødningsnormer, flere efterafgrøder, eller ændret sædskifte. Det vil sige, at en landmand, der gerne vil have udvidet sit brug i et område, hvor dyretrykket er steget, udformer en ansøgning, hvor der vælges en eller flere af disse muligheder, så det fremgår af ansøgningen, at fra de arealer, som anvendes til udbringning af husdyrgødning, ikke vil være en større nitratudvaskning i det pågældende opland, end hvad der svarer til udvaskningen fra et handelsgødet planteavlsbrug. Med planteavlsbrug menes, at den ekstra miljøpåvirkning fra husdyrgødningen fjernes, hvilket beregningsmæssigt gennemføres ved at fjerne anvendelsen af husdyrgødning på udbringningsarealerne.

Beregningen af udvaskning svarende til planteavlsbrug kan foretages på to måder. Begge metoder gennemgås i det nedenstående.

Metode 1:

I beregningen tages udgangspunkt i det referencesædskifte, som fastsættes på baggrund af husdyrproduktionen. Husdyrbruget kan dog godt anvende ændringer i sædskiftet som virkemiddel til at begrænse udvaskningen til samme niveau, som kan beregnes uden anvendelse af husdyrgødning.

Der tages udgangspunkt i en gennemarbejdet færdig ansøgning, og der foretages følgende:
  1. Der tages kopi af ansøgningen (for kommuner: Der laves en scenarieberegning)
  2. Under ”arealoplysninger” skal det sikres, at alle markarealer har samme sædskifte som ”referencesædskiftet” på husdyrbruget. Det er meget vigtigt at dette foretages inden punkt 3, idet afsætningen af husdyrgødning kan ændre referencesædskiftet.
  3. Al husdyrgødning og evt. anden organisk gødning afsættes, så der ikke udbringes husdyrgødning på udbringningsarealerne.
  4. I ”Grundlæggende arealoplysninger” fjernes evt. ekstra efterafgrøder og reduktioner af kvælstofnormen.
  5. Ved kg N /ha DEreel aflæses kvælstofudvaskningen ved planteavlsbrug.
  6. Gå ind i originalansøgningen og tilpas ansøgningen, så udvaskningen er på niveau med kvælstofudvaskningen for planteavlsbrug, aflæst i kopien af ansøgningen.
  7. Send begge ansøgninger til Kommunen.

Metode 2:

Beregningen foregår i FarmN. Du finder FarmN under fanebladet "Funktioner" og dernæst fanebladet "FarmN". Når du klikker på "Se FarmN beregning", åbner FarmN i et nyt vindue.

Nitratudvaskningsbidraget fra husdyrgødning beregnes som forskellen mellem den ansøgte produktion (inklusive husdyr) og en nudrift, hvor der ikke anvendes husdyrgødning. Den eneste parameter, der ændres på, er således antal dyr, som i nudrift sættes til 0 (nul). Andre parametre som f.eks. sædskifte ændres ikke. Således skal de valgte sædskifter svare til referencesædskiftet fastsat ud fra husdyrproduktionen. Se punkt 2 under metode 1.

Image

Under Scenarie skal det kontrolleres at der står ”Nudrift”

Via knappen ”Kopier scenarie” oprettes en kopi af nudriften.

Image

Der er nu oprettet et scenarie med betegnelsen: Kopi af nudrift.

Det nye scenarie skal herefter rettes til på følgende punkter inden det gemmes:

Husdyrgødningen skal tages ud af scenariet.

Image

Dette kan gøres på to måder, enten ved at skrive 0 (nul) i feltet ”Kg N” eller tryk på ”Slet” knappen.

Herefter skal der trykkes på ”Gem” knappen.

Resultatet kan ses under fanen ”Resultat”

Image

Udvaskningen findes i rækken N-udvaskning (kg N/ha), i det viste eksempel = 63,8 Kg N/ha. Dette tal er niveauet for kvælstofudvaskningen ved planteavlsbrug.

Image

Forskellen mellem dette tal og tallet fra Husdyrgodkendelse.dk udregnes.

Image

I det viste eksempel vil resultatet være:

67,7 KgN/ha – 63,8 KgN/ha = 4,9 KgN/ha

Tallet 4,9 skal anvendes som vist i eksemplerne i afsnittet "Eksempler på vurderinger på baggrund af afskæringskriteriet" under fanebladet "Vurdering".

Kopien bevares kun så længe der ikke ændres i ansøgningen og dermed beregningen i FarmN. Hvis dette sker, for eksempel som en konsekvens af ændret areal eller dyrehold, skal man gennemføre oprettelsen af kopien igen.

Version 2.0 - 14. januar 2011