Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Transport - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 06/07/2010 10:52


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis du som kommunal sagsbehandler vurderer, at der er væsentlige gener for naboerne ved specifikke transporter bør der fastsættes driftsvilkår om benyttelse af specifikke adgangsveje i særlige tidsrum. Endvidere kan der for husdyrbrugets egne køretøjer fastsættes vilkår om brug af særligt materiel f.eks. ved udkørsel af gylle.

Såfremt der er mulighed for at vælge flere adgangsveje til husdyrbruget, kan der fastsættes vilkår om, at bestemte adgangsveje skal anvendes ved ind- og udkørsel med henblik på at minimere utilsigtede påvirkninger af omgivelserne. For husdyrbrugets egne køretøjer kan der endvidere stilles vilkår om, hvilke veje, der skal benyttes ved til- og frakørsel.

I særlige tilfælde kan det være relevant at stille vilkår om, at til- og frakørsel af fodertransport, gylletransport, griseafhentning osv. kun må finde sted på bestemte tidspunkter m.v. Vilkår vedrørende transporter fastsættes efter dialog med ansøger, således at ansøgers konkrete behov for transporter i relevant omfang kan tilgodeses f.eks. med hensyn til mulige tidspunkter for leveringer til slagteri, afhentning af mælk osv.

Ved transport af husdyrgødning over længere afstande eller gennem landsbyer kan det være relevant at fastsætte vilkår til materialet herunder f.eks., at transporten ikke må ske i vogne, der anvendes til udbringning af husdyrgødningen. Der gøres opmærksom på, at færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og henhører under færdselsloven mv.Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses,

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 11. En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
...
7) valg af til- og frakørselsforhold,

Vil du vide mere?

Version 2.0 - 14. januar 2011