Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vandforbrug - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 17:07


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets vandforbrug/stiplads i før og eftersituationen og for de vandbesparende tiltag du har lavet i nye/ændrede og eksisterende stalde. Uddyb evt. resultatet af vandforbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:

"§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift, herunder sædskifte

19) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik
27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt..."


Vil du vide mere?

Vandforbruget afhænger af husdyrbrugets produktionsform, typen af anlæg og tekniske installationer samt af, om husdyrbruget har markvandingsanlæg. Ved udvidelse eller ændring af eksisterende anlæg vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget, især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring.

Vandforbrug og vandspild kan fx reduceres i svineproduktion ved at bruge vandkopper eller drikkekar i stede for vandventiler. Lige som optimeret styring af overbrusningsanlæg kan reducere vandforbruget. I forbindelse med vask af stalde kan iblødsætning af staldanlæg forud for vask reducere vandforbruget.

Vand er generelt set en begrænset ressource, om end i Danmark er der store lokale og regionale forskelle. Læs her mere om drikkevand som ressource. Særligt for §12 svine og fjerkræbrug bør der lægges vægt på en mere fyldestgørende redegørelse for vandbesparende tiltag, idet EU's BREF-note for intensive svine- og fjerkræbrug lægger stor vægt på vandbesparelser.

Version 2.0 - 14. januar 2011