Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vandforbrug - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 17:24


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets vandforbrug/stiplads i før og eftersituationen og for de vandbesparende tiltag du har lavet i nye/ændrede og eksisterende stalde. Uddyb evt. resultatet af vandforbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt drift.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:

"§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift, herunder sædskifte

19) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik
27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt..."


Vil du vide mere?

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?¶ Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven.

Du skal således redegøre for husdyrbrugets vandforbrug og vandbesparende foranstaltninger, så kommunen kan vurdere, om der gøres tilstrækkeligt for at mindske forbruget, og herigennem lever op til kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i relation til ressourceforbruget af vand.

Vandforbruget afhænger af husdyrbrugets produktionsform, typen af anlæg og tekniske installationer samt af, om husdyrbruget har markvandingsanlæg. Ved udvidelse eller ændring af eksisterende anlæg vil der ofte være gode muligheder for at begrænse vandforbruget, især ved at reducere vandspild og vandforbruget ved rengøring.

Vandforbrug og vandspild kan fx reduceres i svineproduktion ved at bruge vandkopper eller drikkekar i stede for vandventiler. Lige som optimeret styring af overbrusningsanlæg kan reducere vandforbruget. I forbindelse med vask af stalde kan iblødsætning af staldanlæg forud for vask reducere vandforbruget.

Vand er generelt set en begrænset ressource, om end der i Danmark er store lokale og regionale forskelle. Læs her mere om drikkevand som ressource.

IPPC-husdyrbrug– svin og fjerkræ omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12 - skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse af husdyrbrug orientere sig i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion vedrørende ressourceforbruget af vand. Selvom øvrige husdyrbrug ikke er forpligtede hertil, jf. MKN- 130-00464 (19.04.2010), kunne bemærkningerne vedrørende vandforbruget i BREF-dokumentet måske give alligevel give inspiration til, hvilke elementer der kunne være relevante at beskrive i redegørelsen for BAT i ansøgninger om godkendelse af andre husdyrbrug end IPPC-husdyrbrug.

Version 2.0 - 14. januar 2011