Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året

RSS
Alle   

Anmeldelse

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der er opstaldet en del af året, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Dyreholdet og arealet er ved anmeldelsen nærmere afgrænset. Der foreligger i denne forbindelse oplysninger om antallet af dyr, typer af dyr, produktionsform f.eks. gennemsnitsalder for opdræt samt en angivelse af hvilke arealer dyrene opholder sig på.
 2. Dyreholdet flyttes ikke til andre arealer eller staldanlæg.
 3. De anmeldte dyrehold har i alt højst en gødningsproduktion i perioden fra 1. oktober til 30. april svarende til en årlig gødningsproduktion på 15 dyreenheder.
 4. Dyreholdet omfatter kun følgende dyretyper:
  1. Ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og tyre.
  2. Okser.
  3. Får.
  4. Geder.
  5. Heste.
  Dyreholdet må således ikke omfatte malkekvæg.
 5. Arealerne omfatter kun græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer med permanent græs.
 6. Arealer med permanent græs, der ikke er fredede, ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ikke er Natura 2000-områder, udgør højest halvdelen af det samlede areal.
 7. Arealerne afgræsses af hele det anmeldte dyrehold som minimum i perioden fra 1. maj til 30. september.
 8. Dyreholdet fjerner efter kommunens skøn netto flere næringsstoffer fra arealerne, end det tilfører.
 9. Arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse ynglefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, afgræsses tidligst fra 1. juni.
 10. På arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse ynglefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, er der højest et antal dyr, der svarer til 0,85 dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 30. juni.
 11. Der udbringes ikke organisk gødning eller handelsgødning på nogen af de anmeldte græsningsarealer.
 12. Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget overholder efter udvidelsen beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
 13. Nye staldafsnit, der etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og tilbygninger til eksisterende staldanlæg;
  a. medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
  b. fremstår i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, og byggematerialer, farver og taghældning på det nye staldanlæg eller på tilbygningen til eksisterende staldanlæg fremstår i samme stil som ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
  c. overstiger ikke bygningsbredden på det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 %, dog maksimalt 2 meter.
  d. overstiger ikke bygningshøjden på det eksisterende staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
  e. der ligger 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, udføres ikke nærmere nabobeboelse end det anlæg, der udvides eller ændres.
  f. byggeriet må ikke være større end nødvendigt for det anmeldte dyrehold.
 14. Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, er bevaret uændret eller er flyttet i retning væk fra nedenstående naturområder, hvis tilbygningen eller ændringen er placeret 300 meter eller mindre fra:
  a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug,
  b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
  c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
  d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
 15. Nye staldanlæg, der ikke etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, opfylder følgende krav:
  1. Byggeriet er ikke større end nødvendigt i forhold til et anmeldt dyrehold, som kan opfylde betingelse nr. 3 og 4. Vær opmærksom på muligheden for at bygge større end til netop det anmeldte dyrehold.
  2. Byggeriet har en maksimal længde på 4,5 meter målt fra terræn til tagryg.
  3. Byggeriet medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
  4. Byggeriet fremstår i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader.
 16. Opstaldningen indebærer ikke renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission til andre dyr end de anmeldte.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er der ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Fjernelse af næringsstoffer ved afgræsningen

Normalt vil ca. 90 % af plantevæksten ved afgræsning blive afleveret som gødning på arealet. De sidste 10 % vil blive optaget i dyret. Så længe mindre end 10 % af foderrationen gives som tilskudsfoder vil der netto blive fjernet kvælstof fra arealet. Det skal derfor sikres, at der ikke generelt tildeles foder til de afgræssende dyr, og at fodringen begrænses til et begrænset supplement i tørkeperioder. Dette gælder også selvom arealet bliver anvendt til slæt.

Løbende udnyttelse af staldanlæg

Staldanlæg, der er ikke er etableret i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, og som ligger i områder, der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige værdier, værdifulde kulturmiljøer eller nationale geologiske interesseområder, skal fjernes senest 3 år efter, at afgræsning er ophørt, eller hvis der i tre på hinanden følgende år ikke sker afgræsning af arealet.

Hvis kommunen inden de tre år er gået, har modtaget en ansøgning om tilladelse eller godkendelse af byggeriet efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, og den imødekommes, skal byggeriet ikke fjernes. Hvis ansøgningen om godkendelse af staldanlægget ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest tre måneder efter, at sagen er endelig afgjort med et afslag.

Opstaldning af det anmeldte dyrehold i perioden 1. oktober til 30. april

Opstaldning af det anmeldte dyrehold i perioden 1. oktober til 30. april kan ske i eksisterende eller nye staldanlæg samt tilbygning til eksisterende staldanlæg, hvor hele husdyrproduktionen på husdyrbruget efter udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.

Beskyttelsesniveauet for lugt

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for lugt skal overholdes for det faktuelle dyrehold på stald. Lugtberegningerne skal foretages som om dyrene går på stald hele året, og vil således tage udgangspunkt i antal stipladser, som svarer til den maksimale belægning.

Eksisterende staldanlæg

Hvis der allerede er staldanlæg på ejendommen, kan disse benyttes. Det er ikke et krav, at eksisterende staldanlæg opfylder betingelserne for nye staldanlæg.

Etablering af staldanlæg

Ved etablering af nye staldanlæg uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer er det hensigten, at de anlæg, der etableres, vil kunne anvendes til forskellige dyretyper omfattet af ordningen og dermed benyttes over en længere årrække. Hvis anmelder på tidspunktet for anmeldelsen for eksempel vil etablere et staldanlæg til brug for får, er det muligt at opføre et anlæg, der er større end nødvendigt og ligeledes kan rumme kvæg, hvis anmelder ønsker det.

Dyrevelfærdsmæssige regler

Anmeldeordningen vedrører alene de godkendelsesmæssige og miljømæssige forhold. Dette betyder imidlertid ikke, at dyrevelfærdsreglerne ikke finder anvendelse. Kommunens afgørelse på baggrund af en anmeldelse om etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold kan således kun udnyttes af anmelderen, i den udstrækning dyrevelfærdsreglerne overholdes.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hvis der kræves dispensation efter naturbeskyttelsesloven, vil en anmeldelse kun lovligt kunne udnyttes, når dispensationen er opnået. Tilsvarende vil kommunen som supplement til anmeldeordningen om naturafgræsning i relevant omfang skulle tage stilling til, om der skal dispenseres til mindre staldanlæg og lignende i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 4.


Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om naturafgræsning


Version 2.0 - 14. januar 2011