Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Nitrat (overfladevand) - Ansøgning

RSS

Sådan gør du

I IT-ansøgningssystemet beregnes det automatisk hvor stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler, der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Vær opmærksom på, at ansøgningssystmets kortværk over nitratklasserne er vejledende. Det betyder, at kommunen i nogle tilfælde ud fra kendskab til lokale forhold kan beslutte at ændre på, hvilke nitratklasser der skal ligge til grund for beregningen. Miljøstyrelsen vil desuden jævnligt opdatere kortene på grund af ny viden, hvilket også påvirker behandlingen af ansøgninger, der allerede er sendt ind, idet kommunen skal træffe sin afgørelse ud fra den nyeste viden på afgørelsestidspunktet.

I ansøgningssystemet beregnes der kvælstofudvaskning vha. modellen FarmN. Der foretages en beregning af hvor stor kvælstofudvaskningen ville være, hvis beskyttelsesniveauet blev opfyldt vha. det reducerede dyretryk (kg N/ha DEmax), samt af hvor stor kvælstofudvaskningen vil være ved udbringning af den ansøgte mængde husdyrgødning med brug af virkemidlerne (kg N/ha DEreel). Du skal således som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få ansøgningssystemet til at foretage beregningen af nitratudvaskningen, bortset fra eventuelt valg af virkemidler, hvis det ønskede dyretryk (DEreel) er større end det maksimale dyretryk (DEmax), som beskyttelsesniveauet umiddelbart foreskriver.

Du skal endvidere redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse udvaskningen af nitrat ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Du kan i den forbindelse finde vejledning i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger ansøger skal afgive, som er/kan være relevante for nitratudvaskningsberegninger:

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Punkt C 11. Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området.
Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor.
Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf.
Punkt E 18. Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr, detailsalg og boliger m.v.
Punkt E 21. Sædskifte for de enkelte udbringningsarealer i nærmere specificerede kategorier.
Punkt F 24. Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.
Punkt F 25. Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21.
Punkt F 26. Forventet balance for N og P på bedriftsniveau før og efter projektet, herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet, herunder klassificering af de enkelte dele af udbringningsarealerne ud fra de i bilag 3 nævnte kategorier for beskyttelsesniveauet for N og P.
Punkt G 28. Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.
Punkt K 41. Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, at beregning af udvaskning af nitrat skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N).

Vil du vide mere?

Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT?

Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven.

Du skal således sørge for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende teknikker og teknologier på husdyrbruget, som forebygger eller begrænser udvaskningen af nitrat i forbindelse med udbringning af husdyrgødning fra husdyrbruget til det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Beregning af nitratudvaskning svarende til planteavlsbrug

I Miljøstyrelsens afskæringskriterium for, om et husdyrprojekt vil medføre skadesvirkning på overfladevande, indgår der blandt andet en vurdering af udviklingen i dyretrykket i området, hvor projektet ønskes gennemført. Du kan læse mere om afskæringskriteriet under fanebladet "Vurdering".

Kommunen kan uanset en eventuel stigning i husdyrtrykket godkende ansøgninger, hvor nitratudvaskningen er reduceret så meget, at den ikke overstiger en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsbrug. Det kan gøres på flere måder. Det kan ske ved brug af reducerede gødningsnormer, flere efterafgrøder, eller ændret sædskifte. Det vil sige, at en landmand, der gerne vil have udvidet sit brug i et område, hvor dyretrykket er steget, udformer en ansøgning, hvor der vælges en eller flere af disse muligheder, så det fremgår af ansøgningen, at fra de arealer, som anvendes til udbringning af husdyrgødning, ikke vil være en større nitratudvaskning i det pågældende opland, end hvad der svarer til udvaskningen fra et handelsgødet planteavlsbrug. Med en reduktion af nitratudvaskningen til niveauet for et planteavlsbrug menes, at udvaskningen nedbringes til et niveau, hvor der på den pågældende bedrift anvendes et planteavlssædskifte (S1 på lerjord og S3 på sandjord) og kun gødes med handelsgødning. Niveauet findes beregningsmæssigt ved at fjerne al husdyrgødning fra udbringningsarealerne og anvende planteavlssædskiftet på alle markerne.

Beregningen af udvaskning svarende til planteavlsbrug kan foretages på følgende måde..

Der tages udgangspunkt i en gennemarbejdet færdig ansøgning, og der foretages følgende:
 1. Der tages kopi af ansøgningen (for kommuner: Der laves en scenarieberegning)
 2. Under ”arealoplysninger” skal det sikres, at alle markarealer har det korrekte planteavlssædskifte dvs. S1 på lerjorde og S 3 på sandjorde.
 3. Al husdyrgødning og evt. anden organisk gødning afsættes, så der ikke udbringes husdyrgødning på udbringningsarealerne. Af tekniske grunde bibeholdes udbringning af 1 DE på hele bedriften, da FarmN har vanskeligt ved at håndtere et 0. Det har ingen betydning for resultatet.
 4. I ”Grundlæggende arealoplysninger” fjernes evt. ekstra efterafgrøder og reduktioner af kvælstofnormen.
 5. Ved kg N /ha DEreel aflæses kvælstofudvaskningen ved planteavlsbrug.
 6. Gå ind i originalansøgningen og tilpas ansøgningen, så udvaskningen er på niveau med kvælstofudvaskningen for planteavlsbrug, aflæst i kopien af ansøgningen.
 7. Send begge ansøgninger til Kommunen.

Kopien bevares kun så længe der ikke ændres i ansøgningen og dermed beregningen i FarmN. Hvis dette sker, for eksempel som en konsekvens af ændret areal eller dyrehold, skal man gennemføre oprettelsen af kopien igen.

BEMÆRK: Miljøstyrelsen har tidligere i denne vejledning angivet en anden beregningsmetode, hvor der i beregningen af udvaskningen fra et planteavlsbrug blev taget udgangspunkt i et uændret referencesædskifte i forhold til husdyrbruget. Ændringen sker som følge af udmeldingen fra Natur- og Miljøklagenævnet per 24. november 2011.

FarmN-beregninger med decimaltal på andel efterafgrøder

Beregninger i Farm N, hvor der anvendes decimaltal på andelen af efterafgrøder, er fejlbehæftede og bør derfor ikke anvendes. Fejlen har eksisteret siden husdyrgodkendelse.dk blev etableret.

Hvis ansøger ønsker at anvende decimaltal, anbefaler Miljøstyrelsen, at der interpoleres mellem resultatet fra 2 skemaer (se nedenstående work around).

Beskrivelse af fejlen
Anvendes der ekstra efterafgrøder med decimaler f.eks. ”5,1”, vil man opleve at udvaskningen er lavere end hvis der blev indtastet ”6”. Dette burde ikke være tilfældet.

Ved brug af FarmN er det konstateret, at der kan være store spring på resultatet af udregninger af udvaskningen, når % ekstra efterafgrøder ændres med decimaler. Brugen af decimaltal vil medføre, at den udregnede udvaskning er væsentligt lavere end ved brug af de omgivende heltal.

Miljøstyrelsens anbefaling
Udregninger i FarmN, hvor der er indtastet decimaltal er fejlbehæftede, og udregningerne bør derfor ikke accepteres af myndighederne. Ønsker ansøger at anvende decimaltal, bør Miljøstyrelsens anbefalede work-around anvendes.

Miljøstyrelsens anbefalede work-around
 1. Ansøgningen indsendes med heltal, således at den overholder afskæringskriterierne. Man meddeler kommunen, at man ønsker at anvende decimaltal, inden sagen afgøres endeligt.
 2. Der indsendes en fiktiv kopi, hvor tallet umiddelbart under det tidligere indsendte tal indtastes. Det forventes, at beregninger med denne værdi ikke kan overholde afskæringskriteriet.
 3. Der anvendes interpolation mellem de to resultater.

Eksempel:
 1. En ansøgning skal overholde et afskæringskriterie på 40,4 kg N/ha. (Dette kan i husdyrgodkendelse.dk overholdes hvis der indtastes 7,1 % efterafgrøder, men denne beregning er fejlbehæftet). Ansøgningen indsendes med 10 %.
 2. Indsættes der 9 % ekstra efterafgrøder beregnes udvaskningen til 40,5. Indtastes der 10 % er resultatet 40,0 kg N/ha. I fiktiv kopi indtastes 9 %.
 3. Interpolation mellem (9 %: 40,5) og (10 %: 40,0) viser, at der opnås 40,4 kg N/ha ved 9,2 % ekstra efterafgrøder.
  Name Size
- billedeA.png 106,31 KB
- billedeB.png 103,70 KB
- billedeC.png 109,83 KB
- billedeD.png 103,84 KB
- billedeE.png 163,16 KB
- billedeF.png 154,13 KB

Version 2.0 - 14. januar 2011