Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Overgangsregler

RSS

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 foldes gradvist ud. Det drejer sig om følgende forhold:


Indberetning om miljøtilsyn for 2013, jf. § 17, stk. 3

Kommunerne har i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 været forpligtet til at overholde de tilsynsfrekvenser, som fulgte af "Aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn" samt "Supplerende aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug" (herefter minimumsfrekvensaftalen). Indberetning om miljøtilsyn for denne periode skal således udarbejdes og indsendes i overensstemmelse med den hidtil gældende bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser.

I perioden fra miljøtilsynsbekendtgørelsens ikrafttræden er kommunerne og de øvrige tilsynsmyndigheder derimod forpligtet til at overholde de tilsynsfrekvenser, som følger af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at der i 2013 er ca. 7 måneder, hvor tilsynsmyndigheden skal overholde de årlige mål for tilsynsaktiviteten, som er fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 2.

I forhold til overholdelse af miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsfrekvenser betyder det, at tilsynsmyndigheden i perioden 23. maj til og med 31. december i 2013 skal omregne de årlige mål for tilsynsaktiviteten til en andel svarende til 7 ud af 12 måneder. Kravet om, at der skal føres et fysisk tilsyn på 40 % af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kategori 1, omregnes derfor til 7/12 heraf, dvs. ca. 23 %. Tilsvarende omregnes kravet om, at der skal føres et fysisk tilsyn på 25 % af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kategori 2, til 7/12 heraf, svarende til ca. 15 %.

Antallet af tilsyn fra 1. januar til 22. maj 2013 i henhold til aftalen om minimumsfrekvenser får således ikke nogen betydning for opgørelsen af antallet af tilsyn fra 23. maj til 31. december 2013 i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsplanen, jf. § 18

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 18 skulle miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 2013.

Kapitel 3 om tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister, jf. § 19

Der gælder følgende overgangsbestemmelser om tilsynsrapporter:

For

  • Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, og som er i drift den 7. januar 2013, eller har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013, og er i drift senest den 7. januar 2014, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 1.

  • Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som er i drift den 7. januar 2013, eller har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013, og er i drift senest den 7. januar 2014, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2.

finder kapitel 3 anvendelse fra den 7. januar 2014. For disse virksomheder og husdyrbrug gælder, at der efter den 7. januar 2014 skal udarbejdes en tilsynsrapport ved fysiske tilsynsbesøg, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 8, og at oplysningerne i § 8, stk. 1, nr. 1-8, skal offentliggøres og være offentligt tilgængelige i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsens §§ 8-10.

For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de virksomheder og husdyrbrug, der er nævnt i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 1, finder kapitel 3 anvendelse fra den 7. juli 2015, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 19, stk. 2. Det følger af god forvaltningsskik, at der skal udarbejdes og udleveres en tilsynsrapport til virksomheden eller husdyrbruget i forbindelse med et miljøtilsyn. Frem til det tidspunkt – henholdsvis den 7. januar 2014 og den 7. juli 2015 - hvor reglerne om udarbejdelse af tilsynsrapport i miljøtilsynsbekendtgørelsen finder anvendelse, skal tilsynsmyndigheden udarbejde en tilsynsrapport i overensstemmelse med den hidtidige praksis, hvilket er beskrevet i afsnittet "Tilsynsrapport og offentliggørelse".

Bilag 1 om at anvende vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 20

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, skulle tilsynsmyndigheden første gang den 30. juni 2013 anvende de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1a, undtagen ikke IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om miljøgodkendelse.

For hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 1b, herunder ikke IE-husdyrbrug over 250 dyreenheder på bilag 1 til bekendtgørelse om miljøgodkendelse, skal tilsynsmyndigheden anvende de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens første gang senest den 31. december 2013, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 2.

For hver virksomhed og hvert husdyrbrug i kategori 2 skal tilsynsmyndigheden anvende de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, til at fastsætte en tilsynsfrekvens første gang senest den 1. november 2015, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 3.

Indtil de tidspunkter, hvor tilsynsmyndigheden skal anvende de vægtede parametre i bilag 1 til at fastsætte en tilsynsfrekvens, skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med de årlige tilsynsmål i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 2, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 4.

I denne periode kan tilsynsmyndigheden vælge at anvende Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 fra 2004 om differentieret miljøtilsyn og tidligere praksis til brug for fastsættelsen af tilsynsfrekvensen for virksomheder og husdyrbrug.

Miljøstyrelsen forventer, at miljørisikovurderingen skal evalueres og eventuelt justeres inden reglerne for anvendelse af miljørisikovurdering på virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 træder i kraft. Vælger tilsynsmyndigheden at anvende parametrene inden fristerne, har tilsynsmyndigheden således mulighed for at videregive sine erfaringer til Miljøstyrelsen, og erfaringerne kan medtages i forbindelse med evaluereingen og den eventuelle justering.

Tilsynskampagner, jf. § 21

Tilsynskampagner skal først gennemføres fra den 1. januar 2014. Fra denne dato skal tilsynsmyndigheden således gennemføre to årlige tilsynskampagner.

Tidslinje

Se en tidslinje for overgangsbestemmelserne i afsnittet "Tidslinje".Tidslinjen viser frister for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende reglerne i tilsynsarbejdet.


Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2013, jf. dog stk. 2-3 og §§ 18-21.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Indberetning for perioden 1. januar til 22. maj 2013 skal udarbejdes og indsendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

§ 18. Miljøtilsynsplanen, jf. § 3, skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 2013.

§ 19. Kapitel 3 finder først anvendelse fra den 7. januar 2014 for følgende virksomheder og husdyrbrug, der er i drift den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013, og er i drift senest den 7. januar 2014:
1) Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012.
2) Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 2. For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de i stk. 1 nævnte, finder kapitel 3 først anvendelse fra den 7. juli 2015.

§ 20. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 30. juni 2013.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 31. december 2013.
Stk. 3. For andre virksomheder og husdyrbrug end de i stk. 1 og 2 nævnte skal tilsynsmyndigheden have fastsat en tilsynsfrekvens på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, første gang senest den 1. november 2015.
Stk. 4. Indtil bestemmelserne om anvendelse af parametrene i miljørisikovurderingen finder anvendelse, skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2.

§ 21. Tilsynskampagner, jf. § 6, skal gennemføres fra den 1. januar 2014.

© Copyright Miljøstyrelsen