Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Miljørisikovurdering

RSS

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 mar 2015

Sådan foretager du miljørisikovurdering efter modellen i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Du skal som sagsbehandler foretage miljørisikovurdering af en række virksomheder. Miljørisikovurderingen skal gennemføres efter en model, hvor hver virksomhed scores efter vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Du skal foretage den første miljørisikovurdering af hver virksomhed inden den frist, der er fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Herefter skal du opdatere miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter hvert tilsyn med virksomheden.

Miljørisikovurderingen kan foretages vha. Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering. Tilsynsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at anvende netop Miljøstyrelsens værktøj til vurderingen.

Du skal bruge resultatet af miljørisikovurderingerne ved den årlige tilsynsplanlægning til at udvælge de virksomheder, som skal have et prioriteret tilsyn.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Reglerne om miljørisikovurdering gælder for virksomhederne og husdyrbrugene i de tre kategorier 1a, 1b og 2. Se hvilke virksomheder, der hører under hver kategori i afsnittet "Tilsynsmodellen".

Undtagelser fra krav om miljørisikovurdering

Kravet om miljørisikovurdering gælder som udgangspunkt for virksomheder omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Der gælder dog flg. undtagelser:

 • Arealer godkendt efter § 16 i husdyrgodkendelsesloven på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE


Risikovirksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen

Det er vigtigt at bemærke, at termen miljørisikovurdering i miljøtilsynsbekendtgørelsen og i denne vejledning ikke må forveksles med den risikovurdering, der skal foretages af de såkaldte risikovirksomheder – altså de virksomheder, som er omfattet af den danske risikobekendtgørelse. De anlægsdele på risikovirksomheder, der ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, er omfattet af kravet om at skulle fastlægge tilsynsfrekvens ud fra en miljørisikoscoring. Miljørisikoscoringen vil ikke ændre på frekvenserne for risikoinspektionerne. Som udgangspunkt skal miljøtilsynet på risikovirksomheder koordineres med de krævede risikoinspektioner.

Model til miljørisikovurdering

Ved miljørisikovurderingen beregnes en risikoværdi ("risikoscore") for hver virksomhed og hvert husdyrbrug. Risikoværdien forstås som en funktion af konsekvensen af en potentiel påvirkning af miljø og mennesker koblet med sandsynligheden for, at hændelsen sker. Denne sammenhæng er illustreret i Figur 1.

Risikoværdi = f (sandsynlighed for påvirkning), konsekvens ved påvirkning))
Figur 1. Definition og illustration af risikobegrebet.

Miljørisikovurderingen består af to grundlæggende hovedelementer eller dimensioner:

 • En der beskriver sandsynligheden for, at påvirkningen sker
 • En der beskriver konsekvensen af hændelsen (effekten af påvirkningen på mennesker og miljø).

Risikoen er dermed beskrevet gennem en sandsynligheds- og en konsekvensdimension, hvilket er illustreret i Figur 2.

Figur 2. Illustration af 4 forskellige typer udfald.

Figur 2. Illustration af 4 forskellige typer udfald.


Til vurdering af henholdsvis sandsynlighed og konsekvens bruges 5 forskellige parametre, som er beskrevet i afsnittet nedenfor. Ved vægtning af de 5 parametre beregnes den samlede risikoscore for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug. En høj risikoscore indikerer større sandsynlighed for, at der sker en forurening og/eller større konsekvens af en potentiel forurening.

Modellens scoringsparametre

Scoringsparametre under sandsynlighedsdimensionen er:
1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
2. Regelefterlevelse

Scoringsparametre under konsekvensdimensionen er:
3. a) Virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald
b) Husdyrbrug: Forhold, der har betydning for at forebygge uheld med husdyrgødning
4. a) Virksomheder: Emissioner til luft, jord og vandmiljø
b) Husdyrbrug: Husdyrbrugets størrelse
5. Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder og/eller om virksomheden eller husdyrbruget
er placeret i områder med drikkevandsinteresser af forskellig værdi

Detaljeret beskrivelse af hver af de 5 parametre, samt forklaring af hvordan parametrene skal anvendes, ses i pdf-dokumenter (se links i afsnittet nedenfor).

Parameterbeskrivelsen i pdf-dokumenterne er opbygget og beskrevet under en række enslydende overskrifter:
 • Parameterens dimension
 • Parameterens navn
 • Hvorfor parameteren er medtaget
 • Hvordan parameteren skal anvendes
 • De anvendte scoringsklasser
 • Scoringsmodellen med definitioner af de enkelte scoreklasser

Parametrene har 3 scoreklasser: 1, 3 og 5. Scoringsmodellen er opbygget med anvendelse af en beskrivelse af de to yderpunkter, som henholdsvis højeste og laveste score samt med en mellemløsning for den midterste score.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden. Det er således hensigten, at scoringen baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle viden og kvalificerede skøn. Med mindre tilsynsmyndigheden f.eks. bruger beskrivelsen af parametrene som anledning til at forberede et tilsyn, er det ikke meningen, at der skal gennemføres beregninger eller lignende for at gennemføre miljørisikovurderingen.

Hjælpeskemaer til definition af parametre i miljørisikovurdering

Se pdf-dokumenter med detaljeret beskrivelse af hver af de 5 scoringsparametre, samt forklaring af, hvordan parametrene skal anvendes, vha. nedenstående links.

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

B. Regelefterlevelse

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (husdyrbrug)

D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø (virksomheder) og husdyrbrugets størrelse (husdyrbrug)

E. Sårbarhed

Vægtninger af modellens scoringsparametre

Sandsynligheds- og konsekvensdimensionen vægter lige højt, dvs. med 50 % til hver dimension.

Inden for sandsynlighedsdimensionen bliver der lagt mere vægt på parameteren "Regelefterlevelse" end på parameteren "Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer" med fordelingen 60:40.

Inden for konsekvensdimensionen vægtes parametrene ens, dvs. henholdsvis 33 %, 33 % og 34 % (sårbarhed).

I figur 3 vises en oversigt over modellen for miljørisikovurdering med scoringsparametre og vægtninger.

Figur 3. Model for miljørisikovurdering med scoringsparametre og vægtninger.

Figur 3. Model for miljørisikovurdering med scoringsparametre og vægtninger.


Beregning af den enkelte virksomheds samlede risikoscore

Den vægtede score for den enkelte industrivirksomhed beregnes ud fra følgende formel:
Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % D1 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:
A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.
B er score for regelefterlevelse.
C1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald.
D1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.
E er score for sårbarhed.

Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug beregnes ud fra følgende formel:
Rhusdyrbrug = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C2 + 33 % D2 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:
A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.
B er score for regelefterlevelse.
C2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.
D2 er score for husdyrbrugets størrelse.
E er score for sårbarhed.

Frist for første miljørisikovurdering

Første miljørisikovurdering skal være foretaget, så den kan indgå i fastsættelse af tilsynsfrekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler.

Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsens vægtede parametre i miljørisikovurderingen senest:


Disse frister bliver derfor også bestemmende for, hvornår der første gang skal være foretaget en miljørisikovurdering for hver virksomhed.


Hvis du vil vide mere

I dette afsnit finder du information om hjælpeværktøjet til miljørisikovurdering og brugen her af, samt henvisninger til baggrunden for modellen for miljørisikovurdering og test udvikling af hjælpeværktøjet.

Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering

Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering er udviklet i samarbejde med KL, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer samt Dansk Erhverv. Miljørisikovurderingsværktøjet vil kunne anvendes i forbindelse med den kommende digitalisering af sagsbehandlingen. Det er frivilligt at bruge Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering men ikke at bruge fremgangsmåden til miljørisikoscoring, som den fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.

Miljørisikovurderingsværktøjet består af et Excel-regneark i version 2003, som består af 4 dele:


Ved hjælp af beskrivelserne af parametrenes 3 scoreklasser i pdf-dokumenterne er det med de nødvendige data ved hånden muligt at foretage scoringerne og indtaste dem i indtastningsarket.

Link til Excel-arket


Vær opmærksom på, at miljørisikovurderingsværktøjet ikke kan gemmes i en nyere version af Excel end 2003. Hvis du vil gemme miljørisikovurderingsværktøjet, og din computer ikke automatisk vælger at gemme i version 2003, så vælg det i drop-down menuen "filtype" i dialogboksen "Gem som". Vær også opmærksom på, at du måske vil være nødt til at gemme Excel-arket via stifinder.

For at kunne bruge Excel-arket skal du først aktivere makroer.

Hvis du får problemer med brugen af Excel-regnearket, kan du muligvis finde løsningen i afsnittet "Problemer med Excel".

Indtastningsark og import af virksomhedsdata

Indtastningsarket er opbygget af en række indtastningsfelter og en figur.

Indtastningsfelterne består af virksomhedsoplysninger og felter til indtastning af score for sandsynlighed og konsekvens.

Data kan tastes ind i indtastningsarket eller direkte i databasearket. Alle tal, der er tastet ind, har en blå font. Alle formler har en sort eller grå font.

Overførsel af virksomhedsdata fra andre databaser

Virksomhedsdata trukket fra andre databaser kan klippes ind med "Indsæt speciel" -> "Uformateret tekst" (højreklik for at bruge denne funktion). Det er vigtigt, at al formatering udelades, når data kopieres ind. På denne måde holdes den eksisterende formatering i regnearket intakt.

Data, der med fordel kan hentes fra andre databaser, fx. "Geoenviron" eller "Structura" er:

 • Virksomhedsnavn
 • CVR-nr.
 • Adresse
 • Kommune

Overførslen sker ved at designe et query, der gør det muligt at copy-paste direkte ind i databasearket.

Miljørisikovurderingsværktøjet indlægger virksomhedsoplysningerne i databasearket, som herefter kan aktiveres for indtastninger i indtastningsarket ved rullegardinet "Vælg virksomhed".

Felterne "Husdyrbrug" og "Kategori"

Der skal vælges "Ja" eller "Nej" i feltet "Husdyrbrug", som svar på om virksomheden er et husdyrbrug. Det får betydning under scoringen, hvor der for nogle parametres vedkommende er forskel på de parametre, som skal anvendes for husdyrbrug og for dem, der skal anvendes for industrivirksomheder.

I feltet "Kategori" skal der vælges den af de tre kategorier (1a, 1b eller 2), som virksomheden eller husdyrbruget tilhører. I regnearket er kategorierne anført som henholdsvis I IED (1a), I Øvrige (1b) og II (2). Der skelnes ikke imellem indtastningsparametre for de tre virksomhedkategorier. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt vægtes lige.

Grunden til, at man alligevel skal indtaste, om der er tale om henholdsvis en kategori 1a-, 1b- eller 2-virksomhed er, at miljørisikovurderingsværktøjet efter vægtningen danner forskellige lister. Der vil bl.a. blive dannet en liste, hvor alle virksomhederne er opført i prioriteret rækkefølge afhængig af deres score, så virksomheder med den højeste score står øverst. Desuden vil der blive dannet en anden liste over virksomheder fordelt efter kategori. Listerne kan være et anvendeligt værktøj til myndighedernes planlægning af den årlige tilsynsindsats.

Indtastning af score

Herefter indtastes score for de parametre, som indgår i modellen.

Der er indsat en kommentar i hver af Excel-arkets celler med de fem scoringsparametre. I kommentarerne gengives beskrivelsen af scorerne fra miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1, så de kan bruges som hjælpetekst ved indtastningen.

De grå felter med titlen "Andre forhold" skal ikke udfyldes, idet disse felter er forbeholdt eventuelle fremtidige ændringer af værktøjet og tilføjelse af nye parametre.

På indtastningsarket kan man i vinduet løbende følge, hvordan virksomhedens samlede score ændrer sig i takt med indtastningerne, samt få et overblik over risikovurderingen for alle andre virksomheder i databasen.

Når indtastningen for en virksomhed eller et husdyrbrug er afsluttet, gemmes data ved at aktivere tasten for "Gem indtastning".

Databaseark

Oplysninger om virksomhedernes navne og kontaktdata kan importeres fra de virksomhedsdatabaser, som kommunen anvender. Læs hvordan i afsnittet om indtastningsarket.

Når indtastningsarket er udfyldt, og der er trykket på "Gem", vil data lagres i databasearket. Databasearket indeholder foruden de importerede data om virksomhederne, de foretagne scorer for parametrene.

De sidste kolonner i databasearket indeholder resultater af beregningerne, såsom:

 1. Vægtet sandsynlighed
 2. Vægtet konsekvens
 3. En samlet score (aritmetisk gennemsnit af vægtet sandsynlighed og konsekvens)
 4. Ranking, som er angivelse af virksomhedens endelige prioritering i forhold til alle indtastede virksomheder

Modelark

I modelarket oplyses den aktuelle vægtning mellem parametrene for sandsynlighed og konsekvens. Vægtningen er endvidere fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Prioriteringsark

Prioriteringsarket indeholder prioriterede lister over de scorede virksomheder, dels over kategori 1a "IED virksomheder og husdyrbrug" og kategori 1b "øvrige virksomheder og husdyrbrug", dels i en liste over "kategori 2 virksomheder og husdyrbrug" og en samlet liste over "Alle virksomheder og husdyrbrug".

Problemer med Excel

Hvis miljørisikovurderingsværktøjet giver problemer ved anvendelsen, vil det ofte kunne afhjælpes ved at lukke Excel helt ned, dvs. lukke alle Excel-filer og programmet ned og starte forfra.

Hvis man ikke kan bruge f.eks. drop-down boksen på indtastningsarket kan det skyldes, at Excel står i "Design Mode", og at man skal fjerne denne aktivering (som anvendes, når man laver makroer m.v.).

Hvis sikkerhedsindstillingerne i Excel er sat tilstrækkeligt højt, vil makroer i Excel automatisk blive deaktiveret.

I Excel 2007 vil der, når man åbner arket, være en bjælke over arket, der angiver, at der er en sikkerhedsrisiko. Trykker man på denne bjælke, kan man aktivere makroer. Har man ikke trykket på denne, før man prøver at benytte makroerne i arket, vil Design Mode blive aktiveret. Eneste mulighed for at aktivere makroer er derefter at lukke arket og åbne det igen.

I Excel 2003 skal man ind og sænke makro-sikkerhedsniveauet. Derefter skal Excel lukkes ned, og næste gang man åbner Excel vil det være muligt at køre makroerne. Sikkerhedsniveauet ændres under "Værktøj" -> "Makro" -> "Sikkerhed". Dette vil formentlig kun være et problem, hvis sikkerheden er sat til "Høj". Det bør være tilstrækkeligt at ændre sikkerhedsniveauet til "Mellem".

Referencer

Rapport fra virksomhedsudvalg II. Miljøministeriet, 2011.

Vejledning om Differentieret miljøtilsyn - prioritering af tilsynsindsatsen. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 6, 2004.

Easy Tool Project fra IMPEL "Risk Assessment in Inspection Planning"

DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions.


Test af miljørisikovurderingsværktøjet

Miljørisikovurderingsværktøjet blev afprøvet og testet af seks kommuner og Miljøstyrelsens decentrale enhed i Odense i forbindelse med udarbejdelsen af værktøjet i 2012.

Læs mere om afprøvningen i dette notat om test af miljørisikovurderingsværktøjet.


Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

§ 4. Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.
Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af arealer godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE samt af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.
Stk. 3. Miljørisikovurderingen skal opdateres i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.
...

§ 20. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 30. juni 2013.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 31. december 2013.
Stk. 3. For andre virksomheder og husdyrbrug end de i stk. 1 og 2 nævnte skal tilsynsmyndigheden have fastsat en tilsynsfrekvens på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, første gang senest den 1. november 2015.
Stk. 4. Indtil bestemmelserne om anvendelse af parametrene i miljørisikovurderingen finder anvendelse, skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2.

© Copyright Miljøstyrelsen