Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier

This search, performed through 25,10 MB (472 documents, 12632 words), completed in 1,7 seconds and yielded 30 results.

Udførelse af tilsyn — 1,8%

[...] På denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes udførelse af tilsyn. Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. Sådan gør du Retsgrundlag Vil du vide mere? {NewTab default:Myndighed} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 12 maj 2014 Sådan gør du, når du skal udføre miljøtilsyn med virksomheder eller husdyrbrug omfattet miljøtilsynsbekendtgørelsen Inden tilsynet udføres er det vigtigt at gøre sig klart hvilken type tilsyn der er tale [...]

Udførelse af tilsyn-Myndighed — 1,4%

[...] omfattet miljøtilsynsbekendtgørelsen Inden tilsynet udføres er det vigtigt at gøre sig klart hvilken type tilsyn der er tale om. Du skal som udgangspunkt varsle et fysisk tilsyn 14 dage før. Der kan også udføres uvarslede tilsyn, bl.a. hvis det skønnes, at øjemedet med tilsynets gennemførelse vil forspildes, hvis forudgående underretning gives (f.eks. i forbindelse med klager). Få vejledning om forberedelse af forskellige slags tilsyn i afsnittet "Forberedelse af tilsyn" [...]

Tilsynsmodellen — 0,9%

[...] Introduktion til miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel Tilsynsmodellen indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug ( kategori 1-virksomheder ) 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug ( kategori 2-virksomheder ) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode. Der er desuden fastsat et mål om, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn [...]

Indberetning til Miljøstyrelsen-Myndighed — 0,8%

Sådan gør du, når du skal indberette den årlige tilsynsindsats Indberetning for tilsyn udført i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler. Det betyder Kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal således indberettes efter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn samt supplerende aftale om samlede tilsyn [...]

Miljørisikovurdering-Myndighed — 0,5%

[...] miljøtilsynsbekendtgørelsen . Herefter skal du opdatere miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter hvert tilsyn med virksomheden. Miljørisikovurderingen kan foretages vha. Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering . Tilsynsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at anvende netop Miljøstyrelsens værktøj til vurderingen. Du skal bruge resultatet af miljørisikovurderingerne ved den årlige tilsynsplanlægning til at udvælge de virksomheder, som skal have et prioriteret tilsyn . Hvilke virksomheder er omfattet? Reglerne om miljørisikovurdering [...]

Miljørisikovurdering — 0,5%

[...] miljørisikovurdering af hver virksomhed inden den frist, der er fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen . Herefter skal du opdatere miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter hvert tilsyn med virksomheden. Miljørisikovurderingen kan foretages vha. Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering . Tilsynsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at anvende netop Miljøstyrelsens værktøj til vurderingen. Du skal bruge resultatet af miljørisikovurderingerne ved den årlige tilsynsplanlægning til at udvælge de virksomheder, som skal have et prioriteret [...]

Indberetning til Miljøstyrelsen — 0,4%

[...] afsnit blev sidst ændret d. 4 apr 2016 Sådan gør du, når du skal indberette den årlige tilsynsindsats Indberetning for tilsyn udført i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal ske efter miljøtilsynsbekendtgørelsens overgangsregler. Det betyder Kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats i perioden 1. januar 2013 til og med 22. maj 2013 skal således indberettes efter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn samt supplerende aftale om samlede tilsyn med husdyrbrug (herefter samlet benævnt som minimumsfrekvensaftalen) og indberetningsbekendtgørelsen [...]

Overgangsregler — 0,4%

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 foldes gradvist ud. Det drejer sig om følgende forhold: Indberetning om miljøtilsyn for 2013 , jf. § 17, stk. 3. Miljøtilsynsplanen , jf. § 18. Kapitel 3 om tilsynsrapport, herunder offentliggørelse

Tilsynsrapport og offentliggørelse — 0,4%

[...] denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsrapporter og offentliggørelse af oplysninger fra tilsynsrapporterne. Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. Sådan gør du Retsgrundlag Vil du vide mere? {NewTab default:Myndighed} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 11 jul 2014 Sådan håndterer du offentliggørelse af tilsynsrapporter Afhængig af, hvornår en virksomhed eller et husdyrbrug er etableret, skal tilsynsmyndigheden følge miljøtilsynsbekendtgørelsens [...]

Tilsynsrapport og offentliggørelse-Myndighed — 0,4%

[...] skal tilsynsmyndigheden følge miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter og offentliggørelse af oplysninger fra den 7. januar 2014 eller den 7. juli 2015. Se nærmere herom under overgangsreglerne . Indtil miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter træder i kraft, skal tilsynsmyndighederne i forbindelse med tilsyn udarbejde og udlevere en tilsynsrapport til virksomheden eller husdyrbruget i overensstemmelse med den hidtidige [...]

Håndhævelse-Myndighed — 0,4%

Sådan gør du, når et tilsyn giver anledning til at håndhæve miljøreguleringen Når et tilsyn giver anledning til håndhævelse for at sikre overholdelsen af gældende miljøregulering eller fastsætte ny konkret regulering af utilfredsstillende forureningsforhold, skal du vælge håndhævelsesmiddel i forhold til den konkrete situation. Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (nr. 6/2005) og Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008, om behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen [...]

Håndhævelse — 0,4%

[...] {NewTab default:Myndighed} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 14 jan 2014 Sådan gør du, når et tilsyn giver anledning til at håndhæve miljøreguleringen Når et tilsyn giver anledning til håndhævelse for at sikre overholdelsen af gældende miljøregulering eller fastsætte ny konkret regulering af utilfredsstillende forureningsforhold, skal du vælge håndhævelsesmiddel i forhold til den konkrete situation. Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (nr. 6/2005) og Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008, [...]

FAQ — 0,3%

[...] offentliggør Miljøstyrelsen svar på ofte stillede spørgsmål om miljøtilsyn på industrivirksomheder og landbrug. Svarene gives med forbehold for, at de er vejledende og af principiel karakter, idet Miljøstyrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her i tilsynsvejledningen eller i de offentliggjorte svar, kan du maile spørgsmålet til tilsyn@mst.dk [...]

Miljøtilsynsplan-Myndighed — 0,3%

[...] miljøtilsynsplanen dækker . Beskrive de væsentlige miljøproblemer i området . Lave en liste over de IE-virksomheder og -husdyrbrug, som I har tilsynskompetencen for . Beskrive hvordan I planlægger forberedelse og udførelse af tilsyn samt opfølgning på tilsyn . Beskrive hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn . Du skal offentliggøre udkast til miljøtilsynsplan med oplysning om, at alle har ret til at kommentere den inden for 4 uger. Efter udløbet af 4 [...]

Miljøtilsynsplan — 0,3%

[...] geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker . Beskrive de væsentlige miljøproblemer i området . Lave en liste over de IE-virksomheder og -husdyrbrug, som I har tilsynskompetencen for . Beskrive hvordan I planlægger forberedelse og udførelse af tilsyn samt opfølgning på tilsyn . Beskrive hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn . Du skal offentliggøre udkast til miljøtilsynsplan med oplysning om, at alle har ret til at kommentere den [...]

Vejledning om miljøtilsyn — 0,2%

Velkommen til Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn. Vejledningen handler om tilsyn efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen . Her på denne side kan du finde information om, hvordan du finder rundt i vejledningen og anden praktisk hjælp til brug af vejledningen. Vejledningens opbygning Vejledningen er teknisk set bygget op på samme måde som Wikipedia, med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben, faglig dialog mellem brugerne. Vejledningen er bygget op omkring en række emner som er valgt med [...]

Tidslinje — 0,1%

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013. Bekendtgørelsen indeholder imidlertid en række overgangsbestemmelser, hvilket betyder, at reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden og frem til 1. november 2015 foldes gradvist ud. I tidslinjen nedenfor er der vist frister for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal [...]

Tilsynskampagner-Myndighed — 0,1%

Sådan gør du, når du skal gennemføre tilsynskampagner Kommunerne og Miljøstyrelsen skal gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats - typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema. Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål [...]

Brugerbetaling-Myndighed — 0,0%

[...] når du skal opkræve brugerbetaling for tilsynsrelateret arbejde Du skal opkræve brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvilke virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, og som dermed skal opkræves brugerbetaling for miljøtilsynet. Læs mere om reglerne om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside. . Retsgrundlag Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 [...]

Brugerbetaling — 0,0%

[...] Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 14 jan 2014 Sådan gør du, når du skal opkræve brugerbetaling for tilsynsrelateret arbejde Du skal opkræve brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, hvilke virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, og som dermed skal opkræves brugerbetaling for miljøtilsynet. Læs mere om reglerne om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside. . Retsgrundlag [...]

Klageadgang — 0,0%

[...] myndighed vejlede virksomheden om muligheden for at klage over afgørelser, som er afledt af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten. Retsgrundlag Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i: Miljøbeskyttelsesloven Husdyrgodkendelsesloven Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven. Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen : § 16. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages [...]

Klageadgang-Myndighed — 0,0%

[...] myndighed vejlede virksomheden om muligheden for at klage over afgørelser, som er afledt af tilsynsbesøget og anført i tilsynsrapporten. Retsgrundlag Læs reglerne for klageadgang over påbud, forbud eller indskærpelser i: Miljøbeskyttelsesloven Husdyrgodkendelsesloven Vær opmærksom på eventuelle ændringer til lovene eller særlige bestemmelser om klageadgang i en bekendtgørelse udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven. Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen : § 16. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages [...]

Tilsynsrapport og offentliggørelse-Virksomhed — 0,0%

[...] denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsrapporter og offentliggørelse af oplysninger fra tilsynsrapporterne. [...]

Indholdsfortegnelse — 0,0%

Se oversigt over alle sider Tilsyn Tilsynsmodellen Overgangsregler Tidslinje Miljøtilsynsplan Miljørisikovurdering Tilsynsplanlægning [...]

Tilsynsplanlægning og frekvenser — 0,0%

[...] denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsplanlægning og tilsynsfrekvenser. Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" for information. Sådan gør du Retsgrundlag Vil du vide mere? {NewTab default:Myndighed} Historie Dette afsnit blev sidst ændret d. 22 maj 2013 Miljøstyrelsen vil vejlede om fastsættelse af tilsynsfrekvenser og [...]

Tilsynsplanlægning og frekvenser-Myndighed — 0,0%

Miljøstyrelsen vil vejlede om fastsættelse af tilsynsfrekvenser og planlægning af de konkrete tilsyn [...]

Tilsynsplanlægning og frekvenser-Virksomhed — 0,0%

[...] denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes tilsynsplanlægning og tilsynsfrekvenser. Indtil da henviser vi til [...]

Udførelse af tilsyn-Virksomhed — 0,0%

[...] På denne side vil vi senere give vejledning målrettet virksomhederne om myndighedernes udførelse af tilsyn. Indtil da henviser vi til fanebladet "Myndighed" [...]

Tilsynskampagner — 0,0%

[...] bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter. Miljøstyrelsens Håndbog for tilsynskampagner indeholder en række gode råd og anvisninger på, [...]

klageadgang (Klageadgang-Myndighed) — 0,0%

"Sådan gør du¶ Tilsynsmyndighedens afgørelser, som er anført i en tilsynsrapport, kan påklages af virksomheden eller husdyrbruget. Ligeledes kan afgørelser omkring begæring af aktindsigt påklages." Dette er teksten d.d. Det bør ændres til, at det kun er deciderede afgørelser såsom påbud og [...]

© Copyright Miljøstyrelsen