Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tilsynsmodellen

RSS

Introduktion til miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel

Tilsynsmodellen indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug (kategori 1-virksomheder) 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode. Der er desuden fastsat et mål om, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn med en procentdel af virksomheder og husdyrbrug i de to kategorier.

Målet er, at tilsynet på baggrund af en risikovurdering fremover i højere grad målrettes de virksomheder og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. Denne miljørisikovurdering foretages på baggrund af en miljørisikoscore.

Læs mere under "Vil du vide mere?" nedenfor.

Vil du vide mere?

Typer af tilsyn

Ved tilsyn forstås: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning af tilsynsindsatsen, forberedelse, gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning som afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre overholdelsen på lovenes område.

Der er to typer af tilsyn: basistilsyn og prioriterede tilsyn.

Basistilsyn

Ved basistilsyn forstås: Tilsyn der gennemføres som samlede tilsyn, d.v.s. en gennemgang af virksomheders og husdyrbrugs samlede miljøforhold. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere tilsynsbesøg, administrative tilsyn som f.eks. gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum ét fysisk tilsyn i et basistilsyn. Undtaget herfra er dog i visse tilfælde tilsyn med landbrug, der har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Hvis godkendelsen efter § 16 ikke indeholder vilkår, der bedst kontrolleres ved et fysisk tilsyn, så kan basistilsynet gennemføres uden et fysisk tilsyn. Det er kommunen selv, der skal vurdere konkret, om et fysisk tilsyn er nødvendigt. Som udgangspunkt kan det siges, at vilkår om efterafgrøder eller sædskifte kontrolleres bedst vha. gødningsregnskabet og ikke ved fysisk tilsyn. Vilkår om bræmmer vil derimod kræve fysisk tilsyn.

Prioriteret tilsyn

Ved prioriteret tilsyn forstås: Et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder eller husdyrbrug, hvor tilsynsmyndigheden ud fra miljørisikoscoren vurderer, at der skal føres flere tilsyn med bestemte områder. Det prioriterede tilsyn kan være et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne regnes som et prioriteret tilsyn.

§ 7 tilsyn

Tilsyn efter bekendtgørelsens § 7 er ikke planlagte tilsyn og udløses i tilfælde af, at der konstateres væsentlige uheld og væsentlige klager evt. i forbindelse med basistilsyn eller prioriteret tilsyn. Ved § 7 tilsynet følger tilsynsmyndigheden op på om, der er rettet op på det pågældende forhold på virksomheden/husdyrbruget. Hvis forholdet ikke er bragt i orden skal tilsynsmyndigheden tage stilling til, hvordan der skal følges op i form af indskærpelse eller håndhævelse. § 7 tilsynet skal udføres senest 6 måneder efter, at forholdet konstateres.

Tilsyn udført efter tilsynsbekendtgørelsens § 7 kan som udgangspunkt ikke erstatte et planlagt prioriteret tilsyn. Kun i det tilfælde, hvor der er planlagt et prioriteret tilsyn på virksomheden/husdyrbruget, men der inden, at tilsynet udføres det pågældende år, sker et væsentligt miljøuheld eller en væsentlig klage relateret til det samme miljøforhold, kan tilsynet i forbindelse med uheldet eller klagen erstatte det planlagte prioriterede tilsyn det pågældende år.

§ 7 tilsyn omfatter også tilsyn i forbindelse med lukning af virksomheder/husdyrbrug, idet man ikke kan tage højde for dem i planlægningen.

Tilsynskampagne

Ved tilsynskampagne forstås: Afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.

Virksomhedstyper

Ved fastsættelsen af tilsynsfrekvensen inddeles virksomheder (inkl. husdyrbrug) i tre kategorier: Kategori 1a, kategori 1b og kategori 2.

Kategori 1a-virksomheder


Kategori 1b-virksomheder


  • Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i husdyrgodkendelsesloven.

Kategori 2-virksomheder

  • Husdyrbrug med mere end 3 DE, der ikke hører under kategori 1a eller 1b
Tilsynsfrekvens

Virksomhederne og husdyrbrugene skal som minimum have et basistilsyn inden for henholdsvis 3 år for kategori 1a- og 1b-virksomhederne og 6 år for kategori 2-virksomhederne. Derudover skal tilsynsmyndighederne hvert år føre yderligere, prioriterede tilsyn med en del af virksomhederne og husdyrbrugene i de tre kategorier.


Tilsynsfrekvenser for kategori 1 og 2 virksomheder

Tilsynsfrekvenser for kategori 1 og 2 virksomheder


Overgang fra den tidligere tilsynsmodel

Regler og procedurer for overgang fra den tidligere tilsynsmodel til miljøtilsynsbekendtgørelsens tilsynsmodel er beskrevet i afsnittet "Overgangsregler". I afsnittet "Tidslinje" vises en oversigt over frister for tilsynsmyndighedens gennemførelse af aktiviteter i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen og skæringsdatoer for, hvornår myndighederne skal begynde at anvende reglerne i tilsynsarbejdet.


Myndighedernes pligt til at føre tilsyn

Aktivt og opsøgende miljøtilsyn

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven samt regler udstedt i medfør af disse love. Derudover skal der bl.a. føres tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Ved tilsyn forstås: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning af tilsynsindsatsen, forberedelse, gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning som afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre overholdelsen på lovenes område.

Miljøtilsyn er også vejledning af virksomheden

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder og landbrug får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan tilsynet også være med til få fokus på ressourceoptimering i virksomheden og på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er muligheden for dialog og gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

Tilsyn som forebyggelse af miljøproblemer

En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er et centralt element i forebyggelse af miljøproblemer, og miljøtilsynet er væsentligt ud fra både en miljøøkonomisk synsvinkel og for borgernes, virksomheders og landbrugs oplevelse af retsbevidsthed.

Der kan være en forventning fra borgere om, at miljømyndighederne sikrer en miljøtilstand, der er forsvarlig.

Hvis miljøtilsynet ned- eller bortprioriteres i længere perioder, vil en del af incitamentet til at overholde lovgivningen bortfalde. Tilsynet spiller med andre ord en vigtig rolle i at få love, regler og herunder miljøgodkendelser til at virke i praksis.

Tilsynsbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven

Som udgangspunkt er kommunernes og Miljøstyrelsens tilsyn omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Der kan være dele af tilsynet, f.eks. tilsyn med spildevand eller affald, der er dækket af andre dele af lovgivningen.

Baggrund for tilsynsmodellen

Tilsynsmodellen er indført som led i implementering af IE-Direktivet (Industrial Emissions Directive) og som følge af anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II. Tilsynsmodellen bygger videre på principperne bag kategoriseringen i det differentierede tilsyn og afløser vejledning nr. 6, 2004 om differentieret tilsyn samt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen: § 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med
1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
2) husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
3) husdyrbrug over 3 DE, der ikke er omfattet af nr. 2,
4) arealer, der er godkendt i henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug,
6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og
7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser, meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter.

3) Miljøtilsynsplan: Tilsynsmyndighedens overordnede miljøtilsynsplan, jf. § 3.

4) Miljørisikovurdering: En vurdering, der foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en række vægtede parametre, jf. bilag 1. Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte tilsynsfrekvensen for virksomheder og husdyrbrug.

5) Samlet tilsyn: En gennemgang af virksomheders og husdyrbrugs m.v. samlede miljøforhold. Et samlet tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet tilsyn, dog ikke ved tilsyn med arealer, der er godkendt efter til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE.

6) Basistilsyn: Regelmæssige miljøtilsyn med de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af § 1, stk. 2. Virksomheder og husdyrbrug m.v. skal have basistilsyn i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen i bilag 2. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn, jf. nr. 5.

7) Prioriterede tilsyn: Et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder eller husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 6, regnes som et prioriteret tilsyn.

8) Tilsynskampagne: Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.
...

§ 7.Udover de i §§ 5 og 6 fastsatte tilsyn skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant før, at en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

© Copyright Miljøstyrelsen