Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Miljøtilsynsplan

RSS

Virksomhed

Myndighed

Dette afsnit blev sidst ændret d. 14 jan 2014

Sådan gør du, når du skal lave miljøtilsynsplan

Du skal som tilsynsmyndighed lave en miljøtilsynsplan, som skal være digitalt til rådighed for offentligheden senest den 31. juli 2013. Miljøtilsynsplanen skal herefter opdateres mindst hvert fjerde år. Formålet med planen er, at tilsynsmyndigheden heri tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført.

I planen skal du:


Du skal offentliggøre udkast til miljøtilsynsplan med oplysning om, at alle har ret til at kommentere den inden for 4 uger. Efter udløbet af 4 ugers fristen indarbejdes eventuelle ændringer i miljøtilsynsplanen og den endelige plan offentliggøres. Kravene til den 4-årige tilsynsplan er de samme uanset om tilsynsmyndigheden er kommunal eller Miljøstyrelsens decentrale enheder. Se eksempler på tilsynsplaner nederst i dette menupunkt.

Det geografiske område, som miljøtilsynsplanen dækker

Tilsynsplanen dækker hele kommunen, så du kan nøjes med at oplyse om kommunegrænsen, f.eks ved at indsætte et kort. Derudover kan du oplyse om planforhold og angive, om der er særlige forhold i kommuneplanen, der gælder for visse områder. Det kan også være en mulighed at beskrive området med angivelse af, om der er særligt sårbare naturområder eller andre følsomme områder. Beskrivelsen af det geografiske område kan med fordel hænge sammen med beskrivelsen af de væsentlige miljøproblemer.

Væsentlige miljøproblemer i et område

Herunder beskrives om der er nogen særligt væsentlige miljøproblemer inden for det geografiske område, som planen dækker. Du skal lave en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer. Miljøproblemerne kan f.eks. være udledning til luft, jord eller vand, affaldshåndtering, lugt, støj, jord- og grundvand eller særlige forhold ved risikovirksomheder. Det kan f.eks. være, at der er områder, hvor støj er et problem, eller at der er depoter eller jordforureninger, som kræver særlige forholdsregler. Det kan også være, at det er relevant at beskrive udviklingsplaner i kommunen, hvis der ønskes fokus på at begrænse eller mindske et bestemt miljøproblem i området.

Kommunen kan ved forvaltningen af virksomheder i kommunen også have fokus på at undgå kumulation. Det er også muligt, at natur- og/eller vandplanerne peger på særlige fokusområder og i så fald, at det også involverer andre myndigheder.

Hvis der er truffet en beslutning om, hvilke miljøproblemer kommunen ønsker at have særligt fokus på ved at føre kampagner inden for de næste år, kan det være relevant at gøre rede for beslutningen og målet med kampagnen.

Liste over IE-virksomheder og -husdyrbrug under myndighedens tilsynskompetence

Listen skal indeholde de oplysninger, som nævnes i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3. Du skal lave en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Disse virksomheder og husdyrbrug er omfattet af IE-direktivet. Listen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Du kan evt. bruge eksisterende lister. Det kan f.eks. være en liste over alle virksomheder, der føres tilsyn med. En henvisning til sådan en liste vil opfylde kravet om fortegnelsen, også selv om listen omfatter flere virksomheder, end kravet omfatter.

Beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats

Beskrivelsen skal omfatte, hvordan I planlægger at forberede og udføre tilsyn, samt hvordan I vil følge op på tilsyn. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte tilsyn generelt vil ske, f.eks. gennemgang af tidligere tilsynsrapporter, egenkontrol osv., varsling, udførelse af tilsynet og udarbejdelse af tilsynsrapport. Hvis I i forvejen har en beskrevet procedure (f.eks. i kvalitetsstyringssystemet), så kan I blot henvise til den.

Inddragelse af andre myndigheder ved tilsyn

Her skal du beskrive, hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn, f.eks. ved risikotilsyn, hvor det er Arbejdstilsynet/Beredskabet/Politiet, der inddrages. Eller det kan være ved tilsyn på virksomheder, hvor der er flere tilsynsmyndigheder, der med fordel kan samarbejde.

Beskrivelsen kan være meget overordnet, men hvis I i forvejen har en beskrevet procedure, kan du henvise til den.

Offentliggørelse af miljøtilsynsplanen

Udkastet til miljøtilsynsplanen skal offentliggøres digitalt, f.eks. på myndighedens hjemmeside med oplysning om, at alle har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Derefter indarbejdes eventuelle ændringer i udkastet, og den endelige plan offentliggøres. Hvis I finder det relevant, kan planen også sendes i høring ved udvalgte parter, men det er ikke noget krav.

Miljøstyrelsens udkast til miljøtilsynsplan samt den endelige plan skal sendes til alle kommunalbestyrelser samtidig med offentliggørelsen af henholdsvis udkast og endelig plan.

Opdatering af miljøtilsynsplanen

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. Opdateringen skal bestå i f.eks. beskrivelse af eventuelle nye miljøproblemer og tilføjelse af nye virksomheder. Hvis der ønskes hyppigere opdatering af elementer i miljøtilsynsplanen, f.eks. listen over virksomheder, kan der i miljøtilsynsplanen blot linkes til listen, så det er muligt at ændre i den uafhængigt af resten miljøtilsynsplanen.


Hvis du vil vide mere

Eksempler på miljøtilsynsplan

Se eksempler på miljøtilsynsplaner fra Gladsaxe Kommune og Hjørring Kommune nedenfor.
Miljøtilsynsplan fra Gladsaxe Kommune
Miljøtilsynsplan fra Hjørring Kommune


Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

§ 3. Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde
1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,
2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,
4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan digitalt og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger.
Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen digitalt til rådighed for offentligheden.
Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.
Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den 4-årige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles digitalt til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen.
...

§ 18. Miljøtilsynsplanen, jf. § 3, skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 2013.

© Copyright Miljøstyrelsen