Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tilsynsrapport og offentliggørelse-Myndighed

RSS

Sådan håndterer du offentliggørelse af tilsynsrapporter

Afhængig af, hvornår en virksomhed eller et husdyrbrug er etableret, skal tilsynsmyndigheden følge miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter og offentliggørelse af oplysninger fra den 7. januar 2014 eller den 7. juli 2015.

Se nærmere herom under overgangsreglerne.
Indtil miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om udarbejdelse af tilsynsrapporter træder i kraft, skal tilsynsmyndighederne i forbindelse med tilsyn udarbejde og udlevere en tilsynsrapport til virksomheden eller husdyrbruget i overensstemmelse med den hidtidige praksis.


Tilsynsrapport og offentliggørelse efter miljøtilsynsbekendtgørelsens regler

Tilsynsrapport

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets overholdelse af regler m.v. Formålet med tilsynsrapporten er, at mindske risikoen for misforståelser af eventuelle påbud og indskærpelser udstedt i forbindelse med eller som opfølgning på tilsynet på virksomheden eller husdyrbruget.

Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde information om:

 • baggrunden for tilsynet
 • navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget
 • en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, det kan gøres i form af en kort beskrivelse af virksomheden/husdyrbruget, herunder listepunkt, branche og om den er godkendelsespligtig
 • dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
 • hvad der er ført tilsyn med, herunder om tilsynet er et basistilsyn, eller om der er ført tilsyn med udvalgte forhold
 • om der er konstateret jordforurening
 • om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf
 • om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
 • konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages, herunder om tilsynsmyndigheden på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser.

Derudover kan der anføres en række oplysninger, som kan være relevante for virksomheden eller husdyrbruget, f.eks. oplysninger om ny lovgivning, ændret planstatus i virksomhedens omgivelser, generelle branchetiltag eller lignende.

Virksomheden vil i hovedtræk være orienteret om indholdet i tilsynsrapporten fra det afsluttende møde i forbindelse med tilsynet. Der skal være sammenhæng mellem de udmeldinger, den tilsynsførende er kommet med på selve tilsynet (omkring konstaterede overtrædelser, tidsfrister og aftaler) og rapporten. Hvis der indsamles yderligere oplysninger efter tilsynets gennemførelse, bør dette fremgå af tilsynsrapporten.

Tilsynsmyndigheden skal sende tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget senest 2 måneder efter, at et tilsyn har fundet sted og meddele, hvilke oplysninger i tilsynsrapporten tilsynsmyndigheder planlægger at offentliggøre. Læs om begrænsninger i offentliggørelsen under afsnittet Offentliggørelse nedenfor.

Offentliggørelse

Begrænsninger i offentliggørelsen
Tilsynsmyndigheden skal vurdere, om visse oplysninger ikke kan offentliggøres i henhold til lov om behandling af personoplysninger eller lov om offentlighed i forvaltningen eller bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynsrapporter
Senest 4 måneder efter tilsynsbesøget skal tilsynsmyndigheden offentliggøre de oplysninger, som er gengivet i afsnittet "Tilsynsrapport" ovenfor.

Ved offentliggørelsen skal tilsynsmyndigheden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af.

Også tilsynsrapporterne for de seneste to tilsynsbesøg skal være offentligt tilgængelige digitalt. Vær dog opmærksom på, at det alene er tilsynsrapporter, der er udarbejdet efter fysiske tilsynsbesøg efter tilsynsbekendtgørelsens regler, der skal være offentligt tilgængelige.

Afgørelser
Tilsynsmyndigheden skal oplyse digitalt, hvis en afgørelse er påklaget, og når der er truffet en endelig afgørelse, skal resultatet heraf offentliggøres digitalt.

Hvis der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til en virksomhed eller et husdyrbrug, skal det offentliggøres. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, skal konklusionen på opfølgningen offentliggøres digitalt.

Sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord offentliggøres ikke.Tilsynsrapport efter den hidtidige praksis

Den hidtidige praksis for udarbejdelse af tilsynsrapporter er beskrevet i "Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2006" og gengivet herunder.

Det følger af god forvaltningsskik, at tilsynsmyndigheden skal udarbejde og udlevere en tilsynsrapport ved hvert fysisk tilsyn. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer overtrædelser, har tilsynsmyndigheden pligt til snarest muligt at udlevere tilsynsrapporten. I andre tilfælde skal tilsynsmyndigheden udlevere tilsynsrapporten inden for 14 dage efter tilsynet, hvis virksomheden eller husdyrbruget anmoder derom.

Tilsynsrapporten bør indeholde information om:

 • dato og tidspunkt for, hvornår tilsynet har fundet sted
 • hvem der har deltaget i tilsynet
 • hvad der er kontrolleret/besigtiget, om der har været gennemført et samlet tilsyn eller et tilsyn af udvalgte forhold
 • aftaler med virksomheden (aktiviteter, tidsfrister m.v.)
 • identificerede overtrædelser
 • virksomhedens niveauplacering, herunder om tilsynet har givet anledning til ændring af niveauplaceringen
 • eventuel håndhævelse
 • evt. næste tilsynsbesøg

Det skal angives i tilsynsrapporten, hvis virksomheden eller husdyrbruget har protesteret mod tilsynet, hvis der er iværksat selvhjælpshandlinger, eller hvis politi er tilkaldt, eller tilsynsmyndigheden har taget genstande i besiddelse.

Derudover kan tilsynsrapporten tilføjes en række oplysninger, som kan være relevante for virksomheden eller husdyrbruget, f.eks. oplysninger om ny lovgivning, ændret planstatus i virksomhedens eller husdyrbrugets omgivelser etc. Virksomheden eller husdyrbruget vil i hovedtræk være orienteret om indholdet i tilsynsrapporten fra det afsluttende møde i forbindelse med tilsynet. Der skal være sammenhæng mellem de udmeldinger, den tilsynsførende er kommet med på selve tilsynet (omkring konstaterede overtrædelser, tidsfrister og aftaler) og tilsynsrapporten. Hvis der indsamles yderligere oplysninger efter tilsynets gennemførelse, bør dette fremgå af rapporten.


Hvis du vil vide mere om tilsynsrapportering og offentliggørelse

Skemaer til offentliggørelse af tilsynsrapport

Dette skema kan bruges til offentliggørelsen (men andre måder at offentliggøre tilsynsrapporten kan også anvendes): Tilsynsrapport til offentliggørelse.

Skemaet viser alle oplysninger, som er obligatoriske at offentliggøre. Vær dog opmærksom på eventuelle oplysninger, der skal udelades i henhold til persondatalovens eller offentlighedslovens eller persondataloven eller aktindsigtsloven.

Hvis tilsynsmyndigheden ønsker at offentliggøre andre emner fra tilsynet, kan følgende skemaer eventuelt anvendes:


Synliggørelse af miljøindsats

Tilsynsafdelingen kan drage stor nytte af at synliggøre indsatsen på miljø- og tilsynsområdet. Information udadtil er et vigtigt middel til at sikre politisk opbakning til miljøforvaltningens virke og synliggørelse af effekterne af tilsynsindsatsen.

Virksomhederne og husdyrbrugene kan orienteres med annoncer i lokalaviser om, hvor de kan blive oplyst om, hvilke områder, der især er i fokus og derigennem blive tilskyndet til at optimere forholdene.


Retsgrundlag

Flg. fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen:

§ 8. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
1) Baggrunden for tilsynet.
2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse.
5) Hvad der er ført tilsyn med.
6) Om der er konstateret jordforurening.
7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest 2 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 9. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt de oplysninger, der fremgår af § 8, stk. 1, nr. 1-8, med de begrænsninger, der følger af § 8, stk. 3, senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.
Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå digitalt.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.
Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 8, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 10. De oplysninger, der er nævnt i § 9, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg.
...

§ 19. Kapitel 3 finder først anvendelse fra den 7. januar 2014 for følgende virksomheder og husdyrbrug, der er i drift den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013, og er i drift senest den 7. januar 2014:
1) Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012.
2) Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 2. For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de i stk. 1 nævnte, finder kapitel 3 først anvendelse fra den 7. juli 2015.

© Copyright Miljøstyrelsen