Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Biaktiviteter - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Her skal du som ansøger beskrive de eventuelle såkaldte biaktiviteter, der udføres på din ejendom. Biaktiviteter er aktiviteter, der ikke har direkte med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Det kan f.eks. typisk være drift af et biogasanlæg, komposteringsanlæg større halmfyr, dambrug e.l.

Hvis sådanne biaktiviteter kræver forudgående godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller screening mv. efter VVM-reglerne, er det vigtigt, at du søger herom samtidig med din ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Det skyldes, at de to godkendelser skal gives samtidig.Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 har følgende ordlyd:

§ 8. For andre forurenende aktiviteter eller andre tilladelses- eller godkendelseskrævende aktiviteter efter lov om miljøbeskyttelse, som indgår i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, eller som er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, skal der samtidig fremsendes særskilt oplysning eller ansøgning herom til kommunalbestyrelsen.
...
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 1 og 2 anførte.

Efter bilag 2, pkt. E nr 18, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ved ansøgning om godkendelse gives oplysninger om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr, detailsalg og boliger m.v.

Version 2.0 - 14. januar 2011