Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Husdyrbrug

Kommune

Dette afsnit blev sidst ændret d. 4 jan 2017

Sådan gør du

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug, skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen.

Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser. I så fald skal sagen behandles efter husdyrgodkendelseslovens regler herom i stedet for reglerne om revurdering.

Revurderingen af miljøgodkendelse skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering skal fastsættes i afgørelsen.

Godkendelsesindehaveren skal varsles om påbud om nye eller ændrede vilkår, og der skal sendes udkast til afgørelse til de interesserede. Eventuelle bemærkninger fra offentligheden eller indsigelser skal behandles, og der skal træffes afgørelse. For IE-husdyrbrug (omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-4) skal der foretages offentlig annoncering af afgørelsen. For øvrige husdyrbrug kan kommunen vælge at foretage offentlig annoncering med henblik på orientering af de klageberettigede.

Retsgrundlag

Flg. fremgår af husdyrgodkendelseslovens kapitel 4 om påbud, forbud og revurdering:

§ 39. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis et husdyrbrug, som er godkendt efter § 11 eller § 12, eller hvis afsætning af husdyrgødning, som er godkendt efter § 16, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange husdyrbruget fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes.

§ 40. Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter § 11 eller § 12 eller efter miljøbeskyttelsesloven.
Stk. 2. Uanset stk. 1 skal tilsynsmyndigheden dog tage en godkendelse efter § 12 op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39, hvis
1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

§ 41. Tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 39, når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at tilsynsmyndigheden regelmæssigt skal tage godkendelser efter §§ 11, 12 eller 16 op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen efter §§ 11, 12 eller 16 op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelsen, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i de tilfælde, som er nævnt i § 40, stk. 2.
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at andre afgørelser om det samme husdyrbrug efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf om nødvendigt skal ændres i forbindelse med revurderinger som nævnt i stk. 2 og 3 og i § 40, stk. 2. ...

Flg. fremgår af husdyrgodkendelseslovens kapitel 10 om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

...
§ 103. For husdyrbrug, som er etableret inden lovens ikrafttræden, får lovens bestemmelser om tilladelse efter § 10 og godkendelse efter § 11 eller § 12 først virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser af anlægget, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Første gang der meddeles godkendelse efter § 11 eller § 12 i denne lov, skal godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer.
Stk. 3. Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere anvendelse på bestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b, i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b.
...

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 5 og 8:

Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier:

1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.
3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.
4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.
9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.
11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal anvende BAT-standardvilkårene og lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende.
Stk. 2. Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug, jf. bilag 6, tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
Stk. 3. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal kommunalbestyrelsen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug.
Stk. 4. Når de relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger, fastlægger kommunalbestyrelsen den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med § 14 efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 14 og 15, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Emissionsgrænseværdierne for IE-husdyrbrug skal dog som minimum overholde §§ 17-20.

§ 17. For IE-husdyrbrug fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne, jf. dog §§ 18 og 19. Emissionsgrænseværdierne fastsættes,
1) for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne, eller
2) med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne, hvorefter betingelserne i stk. 2 og 3 skal opfyldes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst en gang årligt og sende det til kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vurderer mindst en gang årligt resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning efter stk. 2 og kontrollerer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne.

§ 18. For IE-husdyrbrug kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne, når kommunalbestyrelsen vurderer, at
1) overholdelse af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,
2) fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 9, stk. 1, nr. 2, og
3) der opnås et højt beskyttelsesniveau af miljøet som helhed.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når stk. 1 er anvendt.
...

§ 20. Kommunalbestyrelsen kan for IE-husdyrbrug fastsætte emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der fremgår af BAT-konklusionerne, når den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i godkendelser, påbud eller BAT-standardvilkårene er skærpet i forhold til BAT-konklusionerne.

Revurdering af godkendelser

§ 40. Godkendelser omfattet af §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og godkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt.
Stk. 2. Som indledning til revurderingen skal kommunalbestyrelsen sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen.
Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering.
Stk. 4. Hvis der i forbindelse med revurdering af en godkendelse har været gennemført den i § 42 nævnte procedure, skal afgørelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for kommunalbestyrelsens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

§ 41. Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og § 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 2. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen.
Stk. 3. § 40, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved revurd ring efter stk. 1.
Stk. 4. Når § 18, stk. 1, er anvendt i forbindelse med godkendelse af IE-husdyrbrug, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i kommunalbestyrelsens revurdering.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en anden gennemførelsesfrist. Gennemførselsfristen for ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan ikke fravige § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre betingelserne i § 40, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er opfyldt.

§ 42. I sager om revurdering af godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt godkendelser efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, må kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse efter § 39, jf. § 40 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunalbestyrelsens udkast til afgørelse. Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter §§ 40 og 41. Annoncering kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:
1) kommunalbestyrelsens navn og adresse,
2) virksomhedens navn og beliggenhed,
3) oplysning om, at kommunalbestyrelsen agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering,
4) oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes,
5) angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed, og
6) oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.
Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som kommunalbestyrelsen eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.
Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen foretager digital offentliggørelse af afgørelser på baggrund af revurdering af IE-husdyrbrug, jf. § 47.

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 om beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat:

Ved en regelmæssig revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.

Vil du vide mere?

Hvornår er der anledning til revurdering af en godkendelse?

Kommunen skal tage en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ("kapitel 5-godkendelse") op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Hvis en klage over kommunens miljøgodkendelse er blevet realitetsbehandlet af en klageinstans (Sædvanligvis Skov- og Naturstyrelsen eller Miljøklagenævnet, der tidligere var klageinstanser på området), regnes de 8 år fra enten klageinstansens stadfæstelse af godkendelsen eller, i tilfælde af hjemvisning til fornyet behandling, fra kommunens afgørelse efter den fornyede behandling.

Efter første revurdering skal kommunen tage godkendelsen op til revurdering regelmæssigt og mindst hvert 10. år og, hvis det er nødvendigt, ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling.

Indledning af revurdering og sagens oplysning

Som indledning til revurderingen skal kommunen sende et oplæg til godkendelsens indehaver om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen. Kommunen skal gennemføre de krævede overvejelser på grundlag af sine oplysninger om den oprindelige miljøgodkendelse og efterfølgende tilsyn med husdyrbruget.

Oplægget til godkendelsens indehaver kan udformes som et brev med flg. indhold:

 • Orientering om, at kommunen agter at revurdere godkendelsens vilkår, og at vilkårene vil blive skærpet, hvis det er nødvendigt
 • Orientering om, at revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
 • Beskrivelse af kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen
 • Anmodning om eventuelle yderligere oplysninger, som må anses for fornødne i forhold til de overvejelser, som kommunen har gennemført

Hvis der er behov for flere oplysninger fra husdyrproducenten til brug for revurderingen, bør anmodning herom som udgangspunkt gives som et påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 53 med behørig forvarsling.

Det kan ikke kræves, at oplysninger til brug for revurderingen indsendes gennem det digitale ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk, da husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6 alene nævner ansøgninger. Hvis indsendelse gennem ansøgningssystemet giver fordele mht. oplysninger og beregninger, kan kommune og husdyrproducent aftale, at oplysningerne afgives via revurderingsmodulet i husdyrgodkendelse.dk.

Se brugervejledning til revurderingsmodulet vha. dette link.

Indledende offentlighedsprocedure

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:

 1. kommunalbestyrelsens navn og adresse,
 2. virksomhedens navn og beliggenhed,
 3. oplysning om, at kommunalbestyrelsen agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering,
 4. oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes,
 5. angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed, og
 6. oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Ved fremsendelse af udkast til afgørelse skal der tillige informeres om det materiale, som kommunen eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvornår skal der gives påbud?

Revurderingen skal resultere i, at der, hvis det er nødvendigt, skal meddeles påbud eller forbud efter husdyrgodkendelseslovens § 39, jf. § 41, stk. 3. Påbud kan meddeles i de tilfælde, som er nævnt i lovens § 40, stk. 2, og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41. Det vil sige i følgende situationer:

 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Sammenfattende kan det siges, at påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, kan ikke begrunde påbud om skærpede vilkår.

Det væsentligste formål med revurderingerne er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Ved påbud om nye eller ændrede vilkår, skal der stilles rimelige tidsfrister for, hvornår vilkårene skal være overholdt. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at der er tale om eksisterende stalde.

Hvilke vilkår kan stilles ved revurdering?

I en række tilfælde, hvor der med henblik på beskyttelse af natur og miljø skal stilles vilkår ved miljøgodkendelse, kan der ikke uden videre påbydes vilkår ved revurdering. Der gøres rede for det i afsnittene nedenfor. Kravet om stadig forbedring vha. BAT vil dog bidrage til beskyttelse af natur og miljø.

Kommunen kan fjerne vilkår, der ikke længere har betydning. Det kan f.eks. være vilkår om forhold, hvor de generelle regler efterfølgende er ændret, således at de generelle regler er mere begrænsende end vilkåret.

BAT

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende staldanlæg skal være overholdt i forbindelse med en revurderingsafgørelse. Ved beregning af BAT-emissionsniveauet skal de aktuelle normtal bruges.

Hertil kommer, at der skal meddeles påbud til opfyldelse af øvrige krav, som følger af BAT. Der henvises til afsnit 5 i Miljøstyrelsens introduktion til de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier.

Habitatvurdering

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8, stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Beskyttelsesniveauer

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring.

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

Læs mere om fastsættelse af totaldepositionskrav for ammoniak ved revurdering i afsnittet "Ammoniakpåvirkning af natur".

Udbringningsarealer

Som det fremgår af ovenstående to afsnit, skal der ikke foretages habitatvurdering i forbindelse med revurdering, og beskyttelsesniveauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4 kan som udgangspunkt heller ikke kræves overholdt ved revurdering. Der kan således kun gives påbud om vilkår for husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer, når betingelserne efter husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, er opfyldt. Natur- og Miljøklagenævnet har fastlagt denne praksis i en række afgørelser.

Nævnet har endnu ikke taget stilling til revurdering af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, hvor godkendelsen indeholdt vilkår for arealerne. Det var ikke almindelig praksis, at kommunerne stillede vilkår for arealerne ved miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Af de miljøgodkendelser, som blev meddelt i de seneste år inden husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse, vil en del dog indeholde vilkår om udvaskning af kvælstof til grundvand eller overfladevand, eller vilkår om fosforoverskud. Efter Miljøstyrelsens vurdering er kommunens muligheder for at skærpe disse vilkår ved revurdering ikke anderledes end muligheden for at påbyde nye vilkår i sager, hvor godkendelsen ikke indeholdt vilkår for arealerne. Der er heller ikke i disse sager hjemmel til at foretage habitatvurdering eller kræve husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer overholdt.

Det er således først og fremmest udviklingen i BAT for udbringning af husdyrgødning, der vil kunne medføre skærpede krav. I Danmark er anbefalingerne i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion for udbringning af husdyrgødning udmøntet i generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ved revurdering kan kommunen derfor i beskrivelsen og vurderingen af arealer og udbringning af husdyrgødning gøre rede for, at BAT-kravet opfyldes gennem de generelle regler på området.

Husdyrgodkendelseslovens § 16 angår udelukkende arealer, der skal anvendes til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet af tilladelse eller godkendelse efter lovens §§ 10, 11 eller 12. Bestemmelsen angår altså i udgangspunktet ikke arealer, der anvendes til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Derfor kan der ikke kræves § 16-godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbruget, hvor miljøgodkendelsen revurderes.

Afslutning af sagen

Afgørelsen om påbud om nye vilkår træffes med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 39, jf § 41. De nye vilkår er ikke omfattet af 8-årig retsbeskyttelse.

Fastsættelse af tidspunktet for næste regelmæssige revurdering

I revurderingsafgørelsen skal tidspunktet for den næste revurdering fastsættes, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Varsling af påbud om nye vilkår

Godkendelsens indehaver skal varsles om påbud om nye vilkår og gøres bekendt med sin ret til aktindsigt og høring, jf. husdyrgodkendelseslovens § 58. Varslingen kan ske ved at sende et udkast til afgørelse til godkendelsesindehaveren. Kommunen skal give en frist til at reagere på varslingen. Udløbet af denne frist må afventes, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen.

Udkast til afgørelse til de interesserede

Samtidigt med varsling af påbud til godkendelsens indehaver orienteres enhver, der har anmodet herom inden for fristen under den indledende offentlighedsfase, om udkast til afgørelsen. Miljøstyrelsen anbefaler kommunen at fastsætte en frist til at fremkomme med kommentarer. Udløbet af fristen må afventes, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Herudover gælder forvaltningslovens § 19, hvorefter enhver med væsentlig og individuel interesse skal høres.

Redegørelse for offentlighedens inddragelse og behandling af indsigelser

Afgørelsen skal indeholde redegørelse for. hvordan offentligheden er blevet inddraget. Det skal fremgå, om der er kommet bemærkninger fra offentligheden, og der skal gøres rede for kommunens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

Hvis bemærkninger eller indsigelser giver anledning til ændringer i udkastet til afgørelse, skal der igen ske varsling af påbud, og udkast til afgørelse skal sendes til de de interesserede, inden der træffes afgørelse.

Offentliggørelse af afgørelsen

For IE-husdyrbrug skal der foretages offentlig annoncering af afgørelsen. For øvrige husdyrbrug kan kommunen vælge at foretage offentlig annoncering med henblik på orientering af de klageberettigede.

Ved IE-husdyrbrug forstås husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet (Industrial Emissions Directive). Disse typer husdyrbrug er oplistet i husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Nævnet har i adskillige afgørelser brugt Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsgrænseværdier som udgangspunkt for BAT-vurderingen. I flere af sagerne fandt nævnet, at husdyrbruget levede op til BAT vha. godkendelsesindehaverens foreslåede ændringer.
NMK-135-00010
NMK-135-00006
NMK-135-00019
NMK-135-00016
NMK-135-00005
NMK-135-00011
NMK-132-00405
NMK-135-00001

I et tilfælde accepterede nævnet ”helt undtagelsesvis”, at den beregnede ammoniakemission fra anlægget var 21 kg større end den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi.
NMK-135-00013

Nævnet har i en række afgørelser ved gennemgang af retsgrundlaget gjort rede for, at beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4 ikke gælder ved revurdering. Som konsekvens heraf har nævnet i de enkelte sager enten ophævet påbudte vilkår eller ikke givet klager medhold i ønske om skærpede vilkår.
NMK-135-00011 (Arealer)
NMK-132-00405 (Lugt, arealer)
NMK-135-00013 (Ammoniak, fosfor)
NMK-135-00001 (Arealer, bræmmer, nedfældning af gylle)
NMK-132-00151 (Ammoniak, nitrat til grundvand)

Der kan ikke kræves § 16-godkendelse af aftalearealer ved revurdering.
NMK-132-00004
NMK-132-00005

Der skal ikke foretages habitatvurdering, herunder vurdering af påvirkningen af bilag IV-arter, ved revurdering.
NMK-135-00001
NMK-135-00016

Nævnet har i en række sager taget stilling til, om husdyrbruget var ændret, så der reelt var tale om godkendelsespligt.
NMK-132-00072
NMK-132-00405
NMK-135-00010
NMK-135-00015

I to sager havde kommunen både revurderet og godkendt et husdyrbrug samtidig. Nævnet afgjorde, at fordi en ændring af husdyrbruget var godkendelsespligtig, og husdyrbruget ikke tidligere havde været godkendt efter husdyrgodkendelsesloven, så skulle kommunen have behandlet det som en godkendelse af hele husdyrbruget. Nævnet gjorde ved gennemgang af retsgrundlaget rede for, at revurdering ikke er en godkendelseshandling, og at revurdering ikke kan kombineres med godkendelse. Kommunen skal således enten revurdere den tidligere miljøgodkendelse eller også er der tale om en ændring, der udløser godkendelsespligt.
NMK-135-00002
NMK-132-00534

I en sag havde kommunen revurderet to anlæg på samme ejendom samlet. Kun det ene af anlæggene havde en miljøgodkendelse. Det fremgår af nævnets afgørelse, at de to anlæg uden tvivl skal godkendes sammen i tilfælde af, at der foretages godkendelsespligtige ændringer på et af de to anlæg. Nævnet gør rede for, at revurderingen kun skal omfatte det anlæg, der har en miljøgodkendelse i forvejen.
NMK-135-00004

I en sag blev revurderingen foretaget på et husdyrbrug, hvor én virksomhed ejer stalde og arealer, mens en anden virksomhed ejer dyreholdet på ejendommen. Nævnet tog stilling til, hvilken virksomhed, afgørelsen skulle rettes mod. Nævnet fandt (ved genoptagelse af sagen efter husdyrproducentens ønske), at kommunen med rette havde rettet afgørelsen mod virksomheden, der ejer bygninger og arealer.
NMK-135-00021
NMK-135-00010

Nævnet afgjorde, at lovkravet om at revurdering skal foretages mindst hvert 10. år ikke er i strid med, at kommunen som tilsynsmyndighed har bestemt, at husdyrbrugets godkendelse skal revurderes igen 6 år efter den aktuelle revurderingsafgørelse.
NMK-135-00013

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte, at kommunen ved afgørelse i 2013 om revurdering af et husdyrbrug havde vurderet, at et staldanlæg, der var opført i 2006, først ville være udtjent om 22 år. Således at husdyrbruget ville få frist i 2036 til at opfylde totaldepositionskravet til reduktion af ammoniakemissionen fra det pågældende staldanlæg. Der blev lagt vægt på, at forarbejderne til lov nr. 122 af 23. februar 2011 i form af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalgs betænkning af 3. februar 2011 over lovforslag nr. L 12 af 6. oktober 2010 og Miljøstyrelsens efterfølgende vejledning understøtter en sådan vurdering af staldanlægs restlevetid.
NMK-135-00030

Version 2.0 - 14. januar 2011