Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Fluer og skadedyr - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


   Sådan gør du
   Retsgrundlag
   Vil du vide mere?
       Fluer
       Rotter


Sådan gør du

Du skal som ansøger beskrive hvilke foranstaltninger, du har truffet for at forebygge og bekæmpe fluer og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker, og som kan genere naboerne. Du skal beskrive hvilke foranstaltninger, du har truffet for at forebygge rotter og andre skadedyr, der befinder sig på husdyrbrugets anlæg og opbevaringsanlæg på husdyrbrugets marker.

Husdyrbrug skal følge retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, til at forebygge og bekæmpe forekomsten af skadedyr på husdyrbrugets anlæg, så disse skadedyr ikke kommer til at genere husdyrbrugets naboer.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 6.
...
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Bilag 2 punkt H33 og H34.
33) Oplysninger om fluebekæmpelse.
34) Oplysninger om skadedyrsbekæmpelse.

Vil du vide mere?

Den mest almindelige gene fra skadedyr er fluegener, som ofte resulterer i naboklager, men rotter og mus kan også udgøre en væsentlig gene. Skadedyrlaboratoriet har udarbejdet en række vejledninger i skadedyrsbekæmpelse,

Fluer

Forebyggelse af flueplage kræver først af alt en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. Dette bør være det primære for at undgå masseforekomst af fluer i stalde, mens forskellige former for aktiv bekæmpelse kan bruges som et supplement, hvor det kan være vanskeligt at forebygge.

− Kalvebokse giver ofte en stor produktion af fluer, hvis gødningen ligger mere end en uge.
− I spaltegulvsstalde kan der være særlige flueproblemer, idet der kan produceres masser af fluer i gyllekanalerne.
− Er flueplagen koncentreret til de varme perioder, er det sandsynligt, at møddingen er hovedkilden, med mindre der ikke er opretholdt en god staldhygiejne.
− I hønserier, hvor hønsene ikke har adgang til at skrabe i gødningslaget/strøelsen og æde pupper og larver, kan der undertiden være voldsomme flueproblemer.
− Fluegener kan bekæmpes mekanisk med lim- og lysfælder, biologisk med snyltehvepse og rovfluer og ved kemisk bekæmpelse, hvor larvecider er den grundlæggende metode.
− Valg af den bedst egnede metode til bekæmpelse af fluegener afhænger af de aktuelle forhold.

Dette er uddybet i vejledningerne:

Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr.

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme.

Rotter

På husdyrbrug har rotter relativt gode levemuligheder i stalde, på kornlofter og i andre lagerrum. De kan dog også udmærket klare sig på friland, i markhegn o. lign., når der til opfyld også bruges rester af foder og køkkenaffald. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at foretage den nødvendige rottebekæmpelse. Til gengæld er det husdyrbrugets pligt at holde stalde, lagere og andre anlæg i forsvarlig rottesikret stand og sørge for, at der er rimelig orden m.v. med henblik på ikke at give rotterne for gode levemuligheder.

Kemiske midler til bekæmpelse af rotter må kun foretages af autoriserede personer eller deres ansatte. Der er udarbejdet en vejledning om rottebekæmpelse.

Version 2.0 - 14. januar 2011